Hoci'r Merched

 

 

Ymuno

Mewngofnodwch i ymuno â'r sefydliad hwn ..

 

 

 

 

We are a friendly and welcoming group open to all skill sets, new or experienced. Training is on Mondays 5-7pm and Fridays 3-4pm. Socials every Wednesday details put on social media pages.
 

 

  

Click on these links to follow and keep up to date with news and events from the club!

Linktree - https://linktr.ee/aberuniwomenshockey

Instagram: aberuniwomenshc - Most active on here!

Facebook Page: (1) Aber Uni Women’s Hockey Club 2023-24 | Facebook

(Welsh Below / Cymraeg isod) 

About Us

The best club in Aber for making friends, having fun and most importantly, playing hockey! Whether you're joining for the socials, want to try hockey and develop your skills or because you simply love hockey, search for us on Instagram.

               

We hold training sessions on Monday afternoons from 5-7pm and Friday afternoons 3-4pm on the Astroturf opposite the Sports Centre so feel free to come along and try us out! There will be a few hockey sticks spare for those who don't have their own, although we encourage you to bring your own. We accept everyone regardless of skill and ability, helping to develop your skills and have you a part of the team!

Our matches are on Wednesdays (BUCS) and Saturdays (SWWHL). Hockey Wales is our governing body, and the website can be found here!

 

The club has socials every Wednesday night where you can meet all the team on a more social basis over a few beverages! Typically, a social theme will be chosen to make some funny nights filled with loads of games and entertainment! Our social secretaries will be in charge of the night and will come up with all sorts of activities for everyone to participate in! We also participate in most uni events such as Superteams, Varsity, Rugby 7s and even organise our own event Hockey 7s. These are all fun events that have great sporting activities followed by a social aspect!

      

Memberships

£40 - Full Membership   £12 - Social Membership £40 - Associate Membership
Includes training, socials, umpires, gameplay(not including match fees) and more   Includes training and socials For those who aren't university students but covers the same as full membership. Available through guest login

Any issues with membership please email the club at club150@aber.ac.uk, auwhcfixtures@outlook.com or our secretary Helen Turnock (het27@aber.ac.uk).

Membership covers the cost of training, equipment, pitch hire for training and matches, transport - minibuses or fuel reimbursements, umpires and much more!

The kit is organised by the President and Secretary and more information about this will be given out at the beginning of the season. For those without kit please make sure to bring a red shirt, black skort and red socks to games. If you have none of these let the committee know and they will attempt to sort something out!

Committee Members

Our committee is here to make your time at uni, and hopefully part of AUWHC as easy and most enjoyable as possible! Ask them anything you need and hope to see you at training!

President - Neve Prior

  (club150@aber.ac.uk)

 Treasurer - Isobel Peters                                                          

 (club150@aber.ac.uk)

  Secretary - Helen Turnock                                                                                                                 

  (club150@aber.ac.uk)

 BUCS Captain - Jasmine Van Staden                                      

  (club150@aber.ac.uk)

  Vice Captain - Lily Burgess (club150@aber.ac.uk)

  Welfare Officer - Casey Evans (club150@aber.ac.uk)

  Social Sec - Alice Bellando                            

  (Club150@aber.ac.uk)

 Social Sec -  Julie Whiteside

  (Club150@aber.ac.uk)


 

Inclusivity Statement

Aberystwyth Women's Hockey Club is dedicated to the inclusion and acceptance of all members regardless of age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation, socioeconomic status, and marital status.

AUWHC players wear rainbow laces to show support for the LGBTQ+ community, these can be purchased from the Students Union Shop

 

 

 

Important Documents

As a committee, and part of the Aberystwyth University Students Union, we are dedicated to providing all students with an inclusive, friendly, and welcoming space. The documents below are up to date and are all compliant with the rules and regulations concerning Hockey Wales, Aber SU, and the Student Group Byelaws, all of which the committee has agreed to abide by.

Code of Conduct  Equipment List    Risk Assessment    Constitution   

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  


Cliciwch ar y dolennau hyn i ddilyn a chael y newyddion diweddaraf a digwyddiadau o'r clwb!

 

Instagram: aberuniwomenshc

Facebook: (1) Aber Uni Women’s Hockey Club 2023-24 | Facebook

Amdanom ni

Y clwb gorau yn Aber am wneud ffrindiau, cael hwyl ac yn bwysicaf oll, chwarae hoci! Y clwb gorau yn Aber am wneud ffrindiau, cael hwyl ac yn bwysicaf oll, chwarae hoci! Os ydych chi eisiau ymuno ar gyfer y digwyddiadau cymdeithasol, eisiau rhoi cynnig ar hoci a datblygu eich sgiliau neu oherwydd eich bod yn caru hoci, chwiliwch amdanom ar Instagram

Rydym yn cynnal sesiynau ymarfer ar brynhawn dydd Llun o 5-7yh a phrynhawn dydd Gwener am 3-4yh ar yr Astroturf gyferbyn y Ganolfan Chwaraeon, felly croeso i chi ddod draw i roi cynnig arnom! Bydd ychydig o ffyn hoci ar gael ar gyfer y rhai sydd heb un eu hunain, er ein bod yn eich annog i ddod â rhai eich hun. Rydym yn derbyn pawb o bob lefel i ymuno i helpu datblygu eich sgiliau a'ch bod yn rhan o'r tîm!

Mae ein gemau ar Dydd Mercher (BUCS) a Dydd Sadwrn (SWWHL). Llynedd naethon ni ennill y cynghrair ac rydym yn bwriadu cael yr un calyniad eleni. Rydym yn edrych ymlaen at integreiddio chwaraewyr newydd i’n tîm i’n helpu i ddatblygu o fewn y ddwy gynghrair! Hoci Cymru yw ein corff llywodraethu, a gellir dod o hyd i’r wefan yma!

Pob nos Fercher mae’r clwb yn cynnal digwyddiad cymdeithasol er moyn i bawb cwrdd ei gilydd yn amgylchedd mwy cymdeithasol a cael cwpl o ddiodydd! Fer arfer, bydd thema yn cael ei ddewis i greu nosweithiau doniol a llawn gemau a hwyl. Ein hysgrifenyddion cymdeithasol fydd yng ngofal y noson ac yn creu pob math o weithgareddau i bawb gymryd rhan ynddynt! Rydym hefyd yn cymryd rhan yn y rhan fwyaf o ddigwyddiadau prifysgol fel: Superteams, Varsity, Rugby 7s a hyd yn oed yn trefnu ein digwyddiad ein hunain sef Hoci 7s. Mae'r rhain i gyd yn ddigwyddiadau hwyl sy’n cynnwys gweithgareddau chwaraeon gw ac yna agwedd gymdeithasol!

Aelodaeth

£40 - Aelodaeth Iawn   £12- Aelodaeth Gymdeithasol £40 - Aelodaeth gyswllt
Yn cynnwys tadogaeth Hoci Cymru a llogi cae chwaraeon am yr holl flwyddyn   Yn cynnwys ymarfer a ddigwyddiadau cymdeithasol

I'r rhai nad ydynt yn fyfyrwyr prifysgol. Yn cynnwys tadogaeth Hoci Cymru a llogi cae chwaraeon am yr holl flwyddyn. Ar gael trwy fewngofnodi i westeion.

Os oes na unrhyw problemau hefo'r aelodaeth, anfonwch ebost it club150@aber.ac.uk neu Helen Turnock (het29@aber.ac.uk).

Trefnir y cit gan y Llywydd a’r Ysgrifennydd a bydd mwy o wybodaeth am hyn yn cael ei ddosbarthu ar ddechrau’r tymor. I'r rhai heb git, gwnewch yn siwr eich bod chi'n dod â chrys coch, sgort du a sanau coch i gemau. Os nad oes gennych unrhyw un o'r rhain rhowch wybod i'r pwyllgor a byddant yn ceisio datrys rhywbeth!

Aelodau'r Pwyllgor

Mae ein pwyllgor yma i wneud eich amser yn y brifysgol, a gobeithio yn rhan o AUWHC mor hawdd a phleserus â phosibl! Gofynnwch iddyn nhw unrhyw beth rydych chi ei angen a gobeithio eich gweld chi ym mis Medi!

Llywydd - Neve Prior

Treasurer - Isobel Peters

Ysgrifennydd - Helen Turnock

Capten BUCS - Jasmine Van Staden

Capten Datblygu a Swyddog Lles - Lily Burgress a Casey Evans

Ysgrifenyddion Cymdeithasol - Alice Bellando a Julie Whiteside

Datganiad Cynhwysol

Mae clwb hockey menywod Aberystwyth yn ymroddgar i gynnwys a dderbyn pawb diofal o oedran, hil, ethnigrwydd, gallu, diwylliant neu genedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth a mynegiad rhywedd, tadogaeth crefyddol, statws economaidd-gymdeithasol, a statws priodasol.

Mae chwaraewyr AUWHC yn gwisgo careiau enfys i ddangos cefnogaeth i'r gymuned LGBTQ+, gellir eu prynu o Siop Undeb y Myfyrwyr

Dogfennau Pwysig

Fel pwyllgor, a rhan o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, rydym yn ymroddgar i ddarparu lle cynhwysol, cyfeillgar a chroesawgar i bob myfyriwr. Mae'r dogfennau isod yn gyfredol ac maent i gyd yn cydymffurfio â'r rheolau a'r rheoliadau sy'n ymwneud â Hoci Cymru, UM Aber, ac Is-ddeddfau Grwpiau Myfyrwyr, y mae'r pwyllgor wedi cytuno i gadw atynt i gyd.

Cod Ymddygiad      Rhestr Offer      Asesiad Risg      Cyfansoddiad   

 
Digwyddiadau Cyfredol
Dim erthyglau newyddion cyfredol.
 

Cyflwynwch gwyn

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576