Yn cyflwyno Swyddog Llesiant newydd

Helo!
Fy enw i yw Lydia, a fi yw Swyddog Llesiant yr UM, sy’n golygu mai fy swyddogaeth i yw sicrhau bod Aber yn lle diogel, lle gall myfyrwyr fod mor hapus ac iach â phosib. Fy rheswm dros sefyll ar gyfer y rôl hon oedd oherwydd fy mod i’n angerddol iawn am hunan-ofal, felly buaswn wrth fy modd helpu cynifer o fyfyrwyr â phosib i ddechrau neu barhau â’u taith hunan-ofal nhw Rwyf hefyd wrth fy modd â’r môr, nofio a syrffio, felly dwi’n dipyn o eco-filwr. Felly, dros y flwyddyn nesaf, rwyf yn bwriadu rhoi pwysedd ar y Brifysgol i fod yn fwy cydnaws â’r amgylchedd nag erioed.
Astudiais Ysgrifennu Creadigol yn y Brifysgol, a does dim byd gwell gen i na gorwedd ar y traeth a darllen am oriau (os yw’r tywydd yn caniatáu). Ond dwi’n fyw o fardd fy hun, ac nid yw’n gyfrinach y gallaf fod ychydig yn emosiynol, felly peidiwch â bod ofn mynegi eich teimladau.
Credaf fod Aberystwyth yn lle hyfryd iawn, yn llawn pobl anhygoel, felly dwi’n hapus iawn i fod yn treulio blwyddyn arall yma!

 

Beth fyddai eich 3 phrif awgrym ar gyfer unrhyw fyfyrwyr newydd sy'n dechrau yn Aberystwyth ym mis Medi?

1) Ewch i gymaint o ddigwyddiadau cymdeithasol â phosib
2) Rhowch gynnig ar gamp/gweithgaredd nad ydych chi erioed wedi’i wneud o'r blaen
3) Cerddwch i fyny’r Graig Lais a sylweddoli pa mor hardd yw Aber

 

Enwch rai achosion sy'n bwysig i chi.         

Lles anifeiliaid, feganiaeth a newid hinsawdd.

 

Pe gallech chi newid un peth ym Mhrifysgol Aberystwyth, beth fyddai hynny? 

Buaswn yn gwneud y gwylanod yn fwy cyfeillgar!

 

Dewiswch dri gair sy'n eich disgrifio orau. 

Cariadus, iach a hapus

 

Beth yw eich hoff bryd bwyd?         

Spaghetti Bolognese fegan fy mam!

 

Oes gennych chi unrhyw hobïau neu ddiddordebau?        

Dwi wrth fy modd â ioga, cerdded, nofio gwyllt, syrffio ac unrhyw beth sy’n ymwneud ag anifeiliaid.

 

What is your favourite Aberystwyth hangout?      

Tafarn Rummers

 

Enwch hoff le rydych chi wedi ymweld ag e, a dwedwch pam.    

Tryfan yn Eryri. Rwyf wedi bod yno pan oedd hi mor oer nes bod y mynydd wedi’i orchuddio ag eira a rhewodd fy ngwallt; dwi hefyd wedi bod yno mewn gwres llethol, a chefais gyfle i nofio yn y llyn ar y gwaelod. Dyma un o fy hoff lefydd oherwydd ei fod mor hardd, beth bynnag fo’r tywydd; ar y ddau achlysur y bum i yno, roeddwn i gyda fy nhad, sy'n un o fy hoff bobl!

 

Pe baech chi'n uwch-arwr, pa bwerau fyddai gennych chi?

Buaswn i’n gallu rheoli’r elfennau a chyfathrebu ag anifeiliaid.

 

Welcome to the family 19

Iau 15 Awst 2019

Fresher's Evening Events

Mer 11 Medi 2019

Guide CY

Iau 12 Medi 2019

Guide EN

Iau 12 Medi 2019