Cydsyniad

[Trawsgrifiad]

Eleni mae ein Hymgyrch Dim Esgusodion dan arweiniad eich Swyddog Lles Hannah, yn canolbwyntio'n benodol ar gydsyniad rhywiol.

Credwn fod gan bawb yr hawl i fyw, gweithio ac astudio mewn amgylchedd sy'n rhydd o ofnau ynglyn â bwlio, aflonyddu a thrais. Ond rydym yn cydnabod ein bod yn byw mewn byd lle nad oes unrhyw un yn gwbl ddiogel rhag Aflonyddu Rhywiol a Thrais. Yn enwedig y rhai sy'n hunaniaethu fel menywod; mae'n bryd gweithredu.


Nod Dim Esgusodion yw:

  • Cael pobl i siarad: Rhaid tanseilio’r rhagdybiaeth frawychus nad yw aflonyddu rhywiol yn digwydd yn Aberystwyth, ac amlygu’r ffaith fod aflonyddu rhywiol yn fater rhyweddol; y rhai sy'n hunaniaethu fel menywod sydd fwyaf tebygol o gael eu targedu.
  • Darparu cefnogaeth a gwybodaeth ymarferol: Mae angen datblygu dealltwriaeth gyfredol o gydsyniad ymhlith ein myfyrwyr, a darparu cefnogaeth wirioneddol i oroeswyr aflonyddu rhywiol.
  • Gweithredu: Mae angen annog ymyriad ar ffurf Gwyliedydd Gweithredol gan bob aelod o'n cymuned er mwyn lleihau achosion o aflonyddu rhywiol.

Rydym yn bwriadu cyflawni'r nodau hyn trwy wneud y canlynol:

  • Darparu modiwl cydsyniad am ddim ar gyfer pob myfyriwr trwy Bwrdd-du (dolen i ddilyn)
  • Cynhyrchu fideo trawiadol am bwysigrwydd cydsyniad a fydd yn cael ei ddangos i bob myfyriwr ar ddechrau'r tymor
  • Darparu gweithdai hyfforddiant ymwahanu am ddim i fyfyrwyr
  • Annog myfyrwyr, clybiau a chymdeithasau, a staff y brifysgol i wneud addewid Dim Esgusodion

Os hoffech chi ddysgu mwy am yr ymgyrch a ffyrdd o gymryd rhan, cysylltwch â ni:

Alice - Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

alr80@aber.ac.uk 

Hannah – Swyddog Llesiant

umllesiant@aber.ac.uk

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576