Cwrso Costau Cwrs

Am beth mae'r ymgyrch?

Ein nod yw tynnu sylw at beth yn union yw costau cudd ar gyrsiau er mwyn chwalu rhai o'r mythau sy'n ymwneud â hyn. Ein nod yw egluro'r hyn nad oes disgwyl i fyfyrwyr dalu amdano ac ychwanegion dewisol nad ydynt yn effeithio ar ganlyniad eich gradd.

Lle bo'n briodol, byddwn ni'n herio'r brifysgol i ddileu costau, darparu opsiwn amgen am ddim neu dynnu sylw at y fath gostau pan fydd myfyrwyr yn gwneud cais i fynd i'r brifysgol.

Gall myfyrwyr ddewis tynnu sylw at gostau'n ddienw neu gael adborth personol yn seiliedig ar ganlyniad eu cais. Bydd yr holl adroddiadau'n cael eu casglu a'u rhannu gyda Phwyllgor Gwaith y Brifysgol yn rheolaidd.

 

 

Beth yw costau cudd ar gyrsiau?

 

Mae amryw o gostau ynghlwm wrth astudio gradd y tu hwnt i’r ffioedd dysgu arferol, llety a chostau teithio. Efallai y bydd angen i fyfyrwyr hefyd dalu am bethau megis teithiau maes, llyfrau, dillad ac offer sydd eu hangen ar gyfer cyrsiau neu fodiwlau penodol. Fodd bynnag, nid yw'r rhain bob amser o fewn rheolaeth y Brifysgol.

Gan nad yw prifysgolion bob amser wedi gwneud y fath gostau yn amlwg i ymgeiswyr a myfyrwyr, cyfeiriwyd atynt fel costau 'cudd'. Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithio'n galed i’w gwneud yn amlwg i ddarpar fyfyrwyr beth yw'r costau hyn a faint y maent yn debygol o fod, pan fyddant yn gwneud cais am le yn y Brifysgol.

Mae'r Brifysgol yn arbennig o ymwybodol o gostau a all gael effaith uniongyrchol ar lwyddiant academaidd myfyrwyr, fel taith maes y caiff asesiad ei seilio arni. Er mwyn mynd i'r afael ag effeithiau o’r fath, mae'r Brifysgol hefyd yn gweithio ar gynnig dewisiadau amgen sy’n costio llai mewn modiwlau craidd sy'n cynnwys gweithgareddau o'r fath.

 

Sut mae cymryd rhan?

 

Mae’r ymgyrch yn caniatáu i fyfyrwyr ddefnyddio ein ffurflen ar-lein isod i adrodd am unrhyw gostau, a gaiff wedyn eu harchwilio gan yr undeb gyda’ch adran.

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576