Mis Hanes LDHT+

Beth yw Mis Hanes LHDT+?

Nod cyffredinol mis Hanes LHDT+ yw hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywioldeb er budd y cyhoedd.

Mae'n ddathliad blynyddol sy’n para am fis o hanes lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Mae’n caniatáu i ni fyfyrio ar hanes y mudiadau hawliau hoyw a hawliau sifil cysylltiedig.

Mae Mis Hanes LHDT+ yn darparu modelau rôl, yn adeiladu cymuned, ac yn cynrychioli datganiad hawliau sifil am gyfraniad y gymuned LHDT+.

Gwneir hyn drwy:

  • Gynyddu gwelededd pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (“LHDT+”), eu hanes, eu bywydau a'u profiadau yng nghwricwlwm a diwylliant sefydliadau addysgol a sefydliadau eraill, yn ogystal ag yn y gymuned ehangach;
  • Codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo addysg ar faterion sy'n effeithio ar y gymuned LHDT+;
  • Gweithio i wneud sefydliadau addysgol a sefydliadau eraill yn fannau diogel i bob cymuned LHDT+; a
  • Hyrwyddo lles pobl LHDT+, drwy sicrhau bod y system addysg yn cydnabod ac yn galluogi pobl LHDT+ i gyflawni eu potensial llawn, fel y gallant gyfrannu'n llawn at gymdeithas a byw bywydau cyflawn, a thrwy hynny fod o fudd i'r gymdeithas gyfan.

Pam mae Mis Hanes LHDT+ yn bodoli?

Mae Mis Hanes LHDT+ yn fodd o godi ymwybyddiaeth o'r gymuned LHDT+ a brwydro yn erbyn rhagfarn yn ei herbyn. Mae hefyd yn rhoi cyfle i ni ddathlu cyflawniadau ac amrywioldeb y gymuned hon, gan gynyddu gwelededd LHDT+.


Pryd ddechreuodd Mis Hanes LHDT+?

Dechreuodd Mis Hanes LHDT+ yn 2004 yn y DU fel prosiect ALLAN mewn Ysgolion y DU, a gychwynnwyd gan Sue Sanders a Paul Patrick. Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf ym mis Chwefror 2005. Mae'r Mis wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal bob Chwefror yn y DU.

Yn ystod y dathliad cyntaf yn 2005, trefnwyd dros 150 o ddigwyddiadau ledled y DU. Mae mwy o ddigwyddiadau a dathliadau bob blwyddyn.


Pam mae Mis Hanes LHDT+ yn bwysig?

Dylai fod gan bawb yr hawl i gael eu haddysgu a byw mewn amgylchedd diogel - sy'n hyrwyddo cydraddoldeb, diogelwch a gwelededd i bobl LHDT+.

Mae codi ymwybyddiaeth bod gan bobl hunaniaethau lluosog, cymhleth ac amrywiol yn bwysig iawn, gan fod ein hunaniaeth yn llunio'r byd ac yn creu hanes. Mae'r amrywiaeth o hunaniaethau ymhlith yr hil ddynol yn enfawr, ac mae'n bwysig deall y gall pobl fabwysiadu sawl hunaniaeth wahanol ar unrhyw un adeg yn eu bywydau.

Gall nodweddion fod yn enetig, yn gorfforol ac yn gymdeithasol. Ein nodweddion yw pethau fel: oedran, hunaniaeth ryweddol, rhyw biolegol, hil, crefydd / cred / diffyg cred, anabledd a chyfeiriadedd rhywiol. Nid yw nodweddion yn eu hanfod yn well neu'n waeth na'i gilydd. Mae'r cyfuniad o nodweddion unigryw sy'n rhan o hunaniaeth unigolyn yn achosi i ni ymddwyn ac ymateb mewn gwahanol ffyrdd.


Cysylltiadau Cymorth

 

Stonewall

Ffoniwch am ddim 0800 0502020

Llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30yb - 4.30yp

www.stonewall.org.uk/

www.stonewallcymru.org.uk/

 

LGBT Foundation

Cefnogaeth a Gwybodaeth Cyngor

0345 3303030

lgbt.foundation/

 

Terrence Higgins Trust

Ffoniwch am ddim 0808 8021221

Llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 10yb – 8yp

 

Galop

Yr elusen gwrth-drais LGBT+

Llinell Gymorth Genedlaethol LGBT+ Cam-drin Domestig

Ffoniwch am ddim 0800 9995428

 

Llinell Gymorth Tai LGBT Shelter Cymru

Ffoniwch am ddim 0844 264 2554

Llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb – 5yp

 

The Proud Trust

www.theproudtrust.org/contact/

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576