Rolau: Swyddogion Gwirfoddol

Caiff Swyddogion Gwirfoddol a Chynrychiolwyr Cyfadran eu hethol bob blwyddyn, ond yn wahanol i'r Swyddogion Llawn Amser, maen nhw'n cyflawni eu dyletswyddau'n ynghyd â'u hastudiaethau. Mae gan bob Swyddog Gwirfoddol a Chynrychiolydd Cyfadran gyfrifoldeb penodol, a gall rhai ohonynt gynrychioli grwpiau penodol o fyfyrwyr. Felly, dim ond myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio i'r grwpiau penodol hynny gaiff sefyll etholiadau’r rolau hyn neu bleidleisio ynddynt. Er enghraifft, dim ond myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio fel menywod gaiff sefyll etholiad Swyddog y Menywod neu bleidleisio ynddo.

Rolau gwirfoddol yw'r rhain a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cyflawni'r rôl ynghyd â'u hastudiaethau. Darperir hyfforddiant i bob swyddog etholedig, yn ogystal â chymorth ac arweiniad i gyflawni'r rôl a throi eu hamcanion yn realiti.

 

SWYDDOG Y MYFYRWYR ANNIBYNNOL

Yn cynrychioli myfyrwyr annibynnol gan gynnwys y rheiny sy'n gadael gofal, myfyrwyr sydd wedi'u dieithrio, ffoaduriaid, gofalwyr ifanc a rhieni mewn addysg.

SWYDDOG Y MYFYRWYR ÔL-RADDEDIG

Yn cynrychioli myfyrwyr ar gyrsiau Ôl-radd.

 

Mae'r Swyddogion hyn yn cynrychioli grwpiau penodol o fyfyrwyr. Gan gynnal ymgyrchoedd, cynnig cymorth i fyfyrwyr a gweithredu fel ffynhonnell wybodaeth, maen nhw'n gweithio gyda swyddogion eraill i sicrhau bod anghenion grwpiau penodol o fyfyrwyr yn cael eu diwallu, yn ogystal â gwarchod ac ymestyn cydraddoldeb ar gyfer pob myfyriwr sy'n hunan-ddiffinio neu'n uniaethu â'r rôl.


CYNRYCHIOLWYR CYFADRAN

CYFADRAN Y CELFYDDYDAU A’R GWYDDORAU CYMDEITHASOL (ÔR)

CYFADRAN BUSNES A GWYDDORAU FFISEGOL (ÔR)

CYFADRAN GWYDDORAU’R DDAEAR A BYWYD (ÔR)

Cynrychiolwyr Cyfadran yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer adborth ar lefel cyfadran. Maen nhw'n gweithio gyda'r Swyddog Materion Academaidd i gynrychioli myfyrwyr i'r Brifysgol drwy eistedd gyda nhw ar wahanol bwyllgorau a mynychu'r Parth Academaidd. Maen nhw'n cyfarfod yn rheolaidd â Chynrychiolwyr Academaidd a staff allweddol yn eu cyfadran er mwyn darparu adborth ac ymateb iddo.