Rhannwch Syniad

Oes gennych chi syniad am newid Aber er gwell?

Mae cyflwyno syniad ar faterion allweddol sy'n effeithio arnoch chi yn y Brifysgol yn haws nag erioed.

Gall unrhyw fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth gyflwyno syniad ynglyn â'r hyn maen nhw'n meddwl y dylai UMAber fod yn ei gredu neu'n gweithio arno gan ddefnyddio'r ffurflen isod.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen i gyflwyno gwelliannau i syniadau sydd eisoes wedi cael eu cyflwyno, ac sydd i'w trafod mewn cyfarfod o Gyngor yr Undeb sydd i'w gynnal yn fuan.

Unwaith i chi ei gyflwyno, bydd y modd y caiff eich syniad ei drin yn dibynnu ar ei destun; gellir ei gyflwyno i gyfarfod priodol fel Cyngor yr Undeb, Parth, neu gellir ymdrin â'r mater mewn cyfarfod â'r sawl sy'n gyfrifol am weithio gyda chi ar weithredu'ch syniad.

Ddarllenwch y canllaw isod, ond cofiwch mae gennym ni staff wrth law i'ch helpu i ysgrifennu syniad neu i weithio gyda chi er mwyn sicrhau canlyniad llwyddiannus unwaith y caiff ei gyflwyno. Os ydych chi am drafod eich syniad cyn ei gyflwyno, e-bostiwch sle7@aber.ac.uk.


Canllaw Syniadau

Teitl

Teitl byr a syml sy'n disgrifio'r Syniad yn glir.

Y manylion llawn

Mae hyn yn disgrifio diben y Syniad, a'r hyn y byddai'n ei gyflawni. Dylai'r manylion gynnwys gwybodaeth o'r ddau grwp hyn:

Beth yw'r sefyllfa bresennol?

Beth yw'r Datrysiadau?

  • Beth yw'r ffeithiau?
  • Oes unrhyw ymchwil neu ystadegau i gefnogi eich syniad?
  • Sut mae'n effeithio ar fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth?
  • Beth all UMAber wneud o ganlyniad?
  • A fydd yn effeithio ar unrhyw bolisi cyfredol neu a fydd angen diweddaru polisi cyfredol?
  • Beth yw'r deilliannau dymunol?

Crynodeb

Crynhowch eich Syniad mewn un frawddeg syml sy'n esbonio'r hyn bydd eich Syniad yn ei gyflawni.

Pa swyddog ddylai fod yn gyfrifol?

Cewch ddewis y swyddog mwyaf priodol i fod yn gyfrifol am eich Syniad a bydd yn ffurfio rhan o waith y rôl am hyd at 3 blynedd os caiff ei basio.

 

 

Cyflwyno eich syniadau a'ch gwelliannau

 

Rydym yn gweithio ar ddiweddaru ein ffurflenni ar-lein i sicrhau'r profiad gorau i'n defnyddwyr.

Mae hi'n dal posib cyflwyno Syniad i ni dros y cyfnod hwn. Anfonwch unrhyw wybodaeth yn ymwneud â'ch syniad gan ddefnyddio'r arweiniad uchod i Gydlynydd Llais y Myfyrwyr, Steph neu gysylltu ag un o'n swyddogion.