Myfyrwyr Adolygwyr

Beth yw Myfyriwr Adolygwr?

Myfyrwyr Adolygwyr yw myfyrwyr sydd wedi gwirfoddoli i sicrhau bod cyrsiau newydd a'r rhai cyfredol yn ateb gofynion myfyrwyr.

Ar ôl mynychu hyfforddiant, estynnir gwahoddiad iddyn nhw gyfranogi mewn paneli adolygu a chymeradwyo cynlluniau o bryd i'w gilydd. Yma, byddan nhw'n adolygu dogfennaeth ac yn holi cwestiynau yn ôl yr angen ynglyn â disgwyliadau a phrofiadau gwirioneddol myfyrwyr ar gyrsiau newydd a rhai cyfredol.

Ymgeisia i fod yn Fyfyriwr Adolygwyr nawr!


Pam dylwn i fod yn Fyfyriwr Adolygwr?

Credwn fod llais myfyrwyr yn hollbwysig, ac rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod barn, anghenion a phryderon myfyrwyr yn llywio'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.  Drwy fod yn Fyfyriwr Adolygwr, byddwch wedi cael eich dewis ar sail eich sgiliau a'ch profiad i ddarparu adborth ar brofiadau myfyrwyr.

Mae'r rôl hon yn arbennig o ddefnyddiol i'r rheiny sy'n awyddus i ddatblygu'r sgiliau sydd ganddyn nhw a meithrin rhai newydd ym meysydd ymchwil, meddwl yn feirniadol, adlewyrchu, dadansoddi, diplomyddiaeth a sgiliau cyfarfod. Mae hefyd yn berthnasol i'r rheiny sydd am gael gwell dealltwriaeth o'r Brifysgol, ei strwythurau ansawdd a'i phrosesau.


Pam dylwn i fod yn Gynrychiolydd Cwrs?

Credwn fod llais myfyrwyr yn hollbwysig, ac rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod barn, anghenion a phryderon myfyrwyr yn llywio eich Adran, y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.  Drwy fod yn Gynrychiolydd Academaidd, byddwch wedi cael eich ethol gan gyd-fyfyrwyr, ac felly pwy well i gynrychioli eu barn?

Byddwch yn datblygu'r sgiliau sydd gennych eisoes ac yn meithrin rhai newydd, yn ogystal â gwella eich cyflogadwyedd ac yn ymuno â rhwydwaith o fyfyrwyr sydd o'r un anian â chi, sef pobl sy'n ymwneud ag Undeb y Myfyrwyr.

Ynghyd â derbyn tystysgrif a chael eich rôl wedi'i chydnabod ar eich Cofnod o Gyrhaeddiad (HEAR), bydd gennych y cyfle i gael eich enwebu ar gyfer 'Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn' yng Ngwobrau'r Undeb.


Sut mae modd i mi fod yn Fyfyriwr Adolygwr?

Mae rôl Myfyrwyr Adolygwyr yn agored i'n holl fyfyrwyr gydol y flwyddyn academaidd, gan gynnwys ymgeiswyr blaenorol, Cynrychiolwyr Academaidd a Chynrychiolwyr Athrofa.

Caiff y ceisiadau a ddaw i law eu hadolygu tua diwedd mis Hydref a diwedd Ionawr bob blwyddyn gan y Swyddog Materion Academaidd, mewn trafodaeth â'r Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion. (AQRO). Caiff y rheiny a ddewisir wahoddiad i fynychu sesiwn hyfforddi orfodol, wedyn caiff eu manylion eu cadw ar ffeil fel y gellir cysylltu â nhw pryd bynnag caiff digwyddiad ei drefnu.

Ymgeisia i fod yn Fyfyriwr Adolygwyr nawr!


Pa hyfforddiant a chymorth gaiff eu darparu?

Unwaith caiff Myfyrwyr Adolygwyr eu dethol, cânt wahoddiad i fynychu sesiynau hyfforddi gorfodol wedi'u trefnu gan UMAber mewn ymgynghoriad â'r Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion. Ynghyd â hyn, mae'n bosib y caiff Adolygwyr wahoddiad i fynychu gwahanol sesiynau briffio a chyfarfodydd paratoi ar gyfer paneli.

Pan fo Adolygwr yn parhau yn y rôl am fwy na blwyddyn, darperir hyfforddiant adnewyddu sgiliau. Gall UMAber hefyd drefnu cyfarfodydd o bryd i'w gilydd ar gyfer Adolygwyr newydd a phrofiadol i drafod eu profiadau o'r broses a'u rôl o fewn y system.