Gweithdy 'Technegau Seicoleg Gadarnhaol ar gyfer Cynorthwyo Llesiant a Hunan-dosturi' gan Paula Dixon a Marjorie Raymond

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Fel ffordd o wella llesiant, mae'r gweithdy hwn sy'n seiliedig ar Seicoleg Gadarnhaol yn darparu ystod o dechnegau defnyddiol i'w hychwanegu at eich 'pecyn cymorth' ar gyfer llesiant personol. Mae’n cynnwys tair elfen graidd: Meddylgarwch ac ymwybyddiaeth o’r foment hon, Mynd i'r afael â 'bwystfilod y meddwl' a Hunan-dosturi. Bydd y sesiwn ymarferol hon yn eich cynorthwyo i gynyddu eich gallu i ymdopi’n gadarnhaol a meithrin gwytnwch.

Fel y dengys ymchwil, trwy fod yn gwbl 'bresennol' trwy ddefnyddio meddylgarwch, mae'n bosibl defnyddio technegau ar gyfer ymdopi’n effeithiol â datrys problemau. Mae hyn yn cynorthwyo'r gallu i ffurfio meddylfryd cadarnhaol a gwneud dewisiadau gwell sydd o fudd i’ch llesiant.

Yn ogystal â hyn, trwy allu nodi'r trapiau meddwl negyddol yr ydym i gyd yn dueddol o gael ein dal ynddynt pan fyddwn ni dan bwysau, mae'n bosibl mynd i'r afael â'r meddyliau cyfyngol hyn am yr hyn ydyn nhw mewn gwirionedd: dim ond meddyliau! Mae hyn yn ei dro yn cynyddu ein gallu i ddod yn fwy hunanymwybodol a, dros amser, dysgu ymdopi'n well, yn gyflymach ac yn fwy llwyddiannus.

Mae ymchwil hefyd yn dangos bod hunan-dosturi yn fuddiol ar sawl lefel: mwy o hapusrwydd a chymhelliant, teimladau gwych o hunan-werth a llai o deimladau pryderus, iselder ysbryd a straen.

Trwy ymwneud â'r technegau hyn yn ystod y sesiwn, bydd mynychwyr yn gadael gyda mwy o allu i hunanreoli ac ymdopi’n gadarnhaol er mwyn cynorthwyo eu llesiant.

Ymunwch yma: https://us02web.zoom.us/j/89198204968

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Mwy i ddod

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
SWN Calan Gaeaf
28th Hydref
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Bingo Lingo Calan Gaeaf
31st Hydref
short desc?
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576