English

Hyfforddiant Llesiant

Mae Undeb y Myfyrwyr yn trefnu ac yn cyflwyno ystod o weithdai sydd wedi'u cynllunio i gynorthwyo llesiant myfyrwyr ar y campws.


Samariaid Sesiwn: Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol

Mae’r Samariaid yn Aberystwyth yn cynnig sesiwn hyfforddi ar gyfer Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol.

Mae'r Samariaid wedi darparu gwasanaeth gwrando i bobl sydd mewn trallod ac anobaith ers dros 60 mlynedd. Mae partneriaethau llwyddiannus â Network Rail, Gwasanaeth y Carchardai a llawer o sefydliadau eraill, wedi arwain at hyfforddi miloedd o bobl ar sut i siarad â phobl mewn trallod, hynny ar sail model profedig. 

Mae'r hyfforddiant, sydd i’w gynnal dydd Sadwrn 5 Rhagfyr 2020 am 11am, yn para am 3 awr, a bydd yn gymysgedd hwyliog o sgiliau ymarferol a gwaith grwp.

Mae'r sgiliau a gaiff eu dysgu’n rhoi'r hyder i chi gynnig cymorth i rywun, hyd yn oed dieithryn. Gellir eu defnyddio hefyd i wella perthnasoedd yn y gwaith, gyda ffrindiau neu gartref. 

Bydd y sesiwn yn dangos i chi sut i:

  1.  Darparu lle diogel diduedd ac anfeirniadol, gan helpu'r unigolyn i archwilio'r hyn sy'n digwydd ac, os yw'n briodol, beth yw'r opsiynau.
  2. Eu helpu nhw i ddod o hyd i'w ffordd eu hunain yn hytrach na darparu cyngor neu atebion.
  3. Cyfleu cydymdeimlad, fel eu bod yn teimlo bod rhywun yn deall sut beth yw bod yn eu sefyllfa nhw. 

I archebu lle yn yr hyfforddiant, cliciwch y ddolen isod.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno! 

 

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/89493508974?pwd=RVdIbDJVc1FsZGw4bUpWREcvTldZdz09

 

Y Samariaid:

Symudol: 07811 823775 | E-bost: Ana.laing@samaritans.org | Gwe: http://www.samaritans.org 

Facebook: www.facebook.com/samaritanscharity | Twitter: www.twitter.com/samaritans


Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch

Mae gwydnwch emosiynol yn amddiffyniad sylweddol yn erbyn datblygu problemau iechyd meddwl megis iselder a gorbryder. Gall bywyd y Brifysgol fod yn hynod o heriol ac mae'n hanfodol bod myfyrwyr yn cael eu darparu â'r sgiliau angenrheidiol i amddiffyn eu hiechyd meddwl mewn cyfnod o drallod.

Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.

I drefnu lle ar sesiwn hyfforddi, cliciwch ar y ddolen isod am y dyddiad rydych chi am fynychu.

 

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhan o gais llwyddiannus gan Undeb y Myfyrwyr i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno Hyfforddiant Sgiliau Atal Hunanladdiad a Gwydnwch ar draws y campws.


Hyfforddiant Atal Hunanladdiad

Nid yw tri chwarter yr holl bobl sy'n cyflawni hunanladdiad mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl na chymorth yn ystod y flwyddyn sy'n arwain at eu marwolaeth. Mae yna lawer o rwystrau sy’n atal pobl rhag gofyn am help - gan gynnwys ofn cael eu gwrthod, diffyg gwybodaeth am sut i gael gafael ar gymorth priodol, ofnau ynglyn â’r canlyniadau o ran perthnasoedd personol a'r effaith negyddol ar yrfa prifysgol.

Mae yna hefyd rwystrau sylweddol i helpu rhywun sydd mewn perygl cynyddol o ladd ei hun - methu adnabod yr arwyddion, ddim yn gwybod beth i'w ddweud, ofn gwneud pethau'n waeth a ddim yn gwybod sut i helpu  - mae’r rhain yn aml yn cael eu crybwyll fel rhesymau pam na wnaeth rhywun weithredu.

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.

I drefnu lle ar sesiwn hyfforddi, cliciwch ar y ddolen isod am y dyddiad rydych chi am fynychu.

 

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhan o gais llwyddiannus gan Undeb y Myfyrwyr i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno Hyfforddiant Sgiliau Atal Hunanladdiad a Gwydnwch ar draws y campws.


Ymwybyddiaeth a Hyfforddiant GamCare

Mae gamblo problemus yn weithgaredd cymhleth ac aml-ddimensiwn, ac mae'r amgylchiadau sy'n gwneud rhywun yn dueddol o ddatblygu problem hap-chwarae yn gallu bod yn amlochrog, a byddant yn dibynnu ar y rhan y mae gamblo yn ei chwarae yn eu bywyd.

Mae hyfforddiant GamCare wedi'i gynllunio'n benodol i wneud y canlynol:

  • Gwella dealltwriaeth o hap-chwarae a’r seicoleg sy’n perthyn i ymddygiad gamblo problemus
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o effaith gymdeithasol hap-chwarae a gamblo problemus
  • Darparu'r sgiliau angenrheidiol i fynd i'r afael ag anghenion y rhai y mae gamblo problemus yn effeithio'n niweidiol arnynt

Mae ein rhaglenni hyfforddiant yn rhyngweithiol ac yn adeiladu ar ddealltwriaeth a sgiliau'r dysgwyr. Maent i gyd wedi'u cynllunio a'u cyflwyno gan hyfforddwyr profiadol sydd â phrofiad clinigol o weithio gyda'r rhai y mae gamblo problemus yn effeithio'n andwyol arnynt. Mae'r cyfuniad hwn o brofiad ac arbenigedd yn sicrhau bod ein hyfforddiant o'r ansawdd uchaf ac yn hyrwyddo rhagoriaeth wrth gynnig cymorth i'r rhai y mae niwed sy'n gysylltiedig â gamblo yn effeithio arnynt.

Mae'r sesiwn yma yn cael ei gynnal gan GamCare.

I drefnu lle ar sesiwn hyfforddi, cliciwch ar y ddolen isod am y dyddiad rydych chi am fynychu.

 


Hyfforddiant Cynorthwyydd Tywys Cymunedol

Cynorthwyydd Tywys Cymunedol yw aelod o’r cyhoedd sydd wedi cael ei hyfforddi i gynnig cymorth diogel i berson dall neu sydd â nam ar ei olwg, yn ystod eu bywyd bob dydd neu fel rhan o’u swydd.

Mae Tywys gan Gynorthwyydd yn dechneg gydnabyddedig a ddatblygwyd gan sefydliad y Cwn Tywys ac RNIB fel ffordd o helpu pobl sydd wedi colli eu golwg i symud o gwmpas y lle’n ddiogel.

Ni chodir tâl ar gyfer y cwrs, ac nid oes unrhyw ofynion amser y tu hwnt i’r cwrs ei hun; fodd bynnag, mae’n bosib y byddwch chi am symud ymlaen i’r lefel nesaf a bod yn Wirfoddolwr Tywys.

Mae lleoedd wedi’u cyfyngu i 12 o bobl ar gyfer pob sesiwn.

I drefnu lle ar sesiwn hyfforddi, cliciwch ar y ddolen isod am y dyddiad rydych chi am fynychu.

 


Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol

Bydd traean o fyfyrwragedd ym Mhrifysgolion y DU yn cael profiad o ymosodiad neu gam-driniaeth rywiol tra byddant yn astudio; dim ond un o bob wyth o ddynion sy’n dioddef ymddygiad rhywiol digroeso. Gan weithio gyda Chymorth i Fenywod Cymru byddwn yn cynnal cwrs hyfforddi ac ymwybyddiaeth ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth a gynhelir dros dair wythnos yn olynol.

Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu.

I drefnu lle ar sesiwn hyfforddi, cliciwch ar y ddolen isod am y dyddiad rydych chi am fynychu.

Caiff yr hyfforddiant hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chymorth i Fenywod Cymru.

 


Hyfforddiant Cydsyniad

Mae dysgu pobl am gydsyniad yn eu galluogi i gael profiadau rhywiol mwy diogel, moesegol a phleserus.

Mae cwrs pedair-rhan Brook yn eich helpu chi i ddeall y gyfraith, y normau rhywedd, ystrydebau a ffactorau diwylliannol a allai effeithio ar allu rhywun i gydsynio, ac mae'n cynorthwyo pobl i gyfathrebu am gydsyniad gyda'u cymar.

Datblygwyd modiwl cydsyniad Brook fel rhan o brosiect ar y cyd â Phrifysgol Sussex, ac mae'n seiliedig ar ymchwil gwreiddiol ar gyfer doethuriaeth gan Elsie Whittington.

Gweithiodd Elsie yn helaeth gyda phobl ifanc i ymchwilio i'r hyn yr oeddent yn ei ddeall am gydsyniad ac i ddeall realiti eu profiadau rhywiol eu hunain. Mae'r canlyniad yn cynnwys y Continwwm Cydsyniad arloesol, ynghyd â chyfres o weithgareddau profedig a ddatblygwyd gan Elsie fel rhan o'i gwaith.

Rhennir y cwrs hwn yn bedwar modiwl:

  1. Ystyr cydsyniad
  2. Mythau a'r gyfraith
  3. Y Continwwm Cydsyniad
  4. Cyfathrebu cydsyniad

Mae pob modiwl yn darparu ystod o adnoddau o ansawdd uchel, y gellir eu lawrlwytho; gallwch eu defnyddio i ddeall gwahanol agweddau ar gydsyniad.

Rhennir pob modiwl yn:

Ei ddysgu: Archwilio a deall agweddau penodol ar gydsyniad i chi'ch hun
Ei addysgu: Eich darparu â phopeth sydd ei angen arnoch i drafod cydsyniad gydag eraill 

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw creu cyfrif ar Brook Learn ac i ffwrdd â chi. Ewch yma i gael gwybod mwy: Brook Learn Consent.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576