Hyfforddiant Llesiant

Mae Undeb y Myfyrwyr yn trefnu ac yn cyflwyno ystod o weithdai sydd wedi'u cynllunio i gynorthwyo llesiant myfyrwyr ar y campws.


Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch

Mae gwydnwch emosiynol yn amddiffyniad sylweddol yn erbyn datblygu problemau iechyd meddwl megis iselder a gorbryder. Gall bywyd y Brifysgol fod yn hynod o heriol ac mae'n hanfodol bod myfyrwyr yn cael eu darparu â'r sgiliau angenrheidiol i amddiffyn eu hiechyd meddwl mewn cyfnod o drallod.

Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.

I drefnu lle ar sesiwn hyfforddi, cliciwch ar y ddolen isod am y dyddiad rydych chi am fynychu.

Dydd Iau 17 Hydref 1pm - 4pm

Dydd Iau 24 Hydref 2pm - 5pm

Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2pm- 5pm

Dydd Iau 14 Tachwedd 1pm - 4pm

Dydd Gwener 22 Tachwedd 2pm - 5pm

Dydd Llun 25 Tachwedd 1pm - 4pm


Hyfforddiant Atal Hunanladdiad

Nid yw tri chwarter yr holl bobl sy'n cyflawni hunanladdiad mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl na chymorth yn ystod y flwyddyn sy'n arwain at eu marwolaeth. Mae yna lawer o rwystrau sy’n atal pobl rhag gofyn am help - gan gynnwys ofn cael eu gwrthod, diffyg gwybodaeth am sut i gael gafael ar gymorth priodol, ofnau ynglyn â’r canlyniadau o ran perthnasoedd personol a'r effaith negyddol ar yrfa prifysgol.

Mae yna hefyd rwystrau sylweddol i helpu rhywun sydd mewn perygl cynyddol o ladd ei hun - methu adnabod yr arwyddion, ddim yn gwybod beth i'w ddweud, ofn gwneud pethau'n waeth a ddim yn gwybod sut i helpu  - mae’r rhain yn aml yn cael eu crybwyll fel rhesymau pam na wnaeth rhywun weithredu.

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.

I drefnu lle ar sesiwn hyfforddi, cliciwch ar y ddolen isod am y dyddiad rydych chi am fynychu.

Dydd Iau 7 Tachwedd 2pm - 5pm

Dydd Gwener 8 Tachwedd 2pm - 5pm

Dydd Mercher 13 Tachwedd 2pm - 5pm

Dydd Iau 28 Tachwedd 1pm - 4pm


Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol

Bydd traean o fyfyrwragedd ym Mhrifysgolion y DU yn cael profiad o ymosodiad neu gam-driniaeth rywiol tra byddant yn astudio; dim ond un o bob wyth o ddynion sy’n dioddef ymddygiad rhywiol digroeso. Gan weithio gyda Chymorth i Fenywod Cymru byddwn yn cynnal cwrs hyfforddi ac ymwybyddiaeth ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth a gynhelir dros dair wythnos yn olynol.

Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu.

I archebu lle ar sesiwn hyfforddi ewch i'n tudalen ddigwyddiadau.