Cefnogaeth COVID-19

Rydym yn ymwybodol y bydd Coronafeirws (COVID-19) a'r mesurau sy’n gysylltiedig â’r sefyllfa yn cael amryw o effeithiau ar ein myfyrwyr. Er y bydd nifer fawr o fyfyrwyr bellach wedi gadael Aberystwyth, rydym yn ymwybodol o nifer a fydd, am ryw reswm neu'i gilydd, yn aros mewn llety preifat neu lety’r Brifysgol yn ystod y cyfnod hwn..

Rydym yn annog pob myfyriwr yn ystod y cyfnod hwn i ymuno â Grwp Cefnogaeth Cymheiriaid Covid-19 UM ar Facebook. Bydd hwn yn dod yn ganolbwynt ar gyfer llawer o'n diweddariadau a'n gweithgareddau.

Mewn partneriaeth â'r Brifysgol, rydym wedi casglu gwybodaeth ynghyd i'ch cynorthwyo yn ystod yr amser anodd hwn.

Rhoi cymorth i'r rhai o'ch cwmpas

 

Mae’n bwysig ein bod ni’n cysylltu â'r rhai a allai fod yn Aberystwyth o hyd, neu mewn mwy o risg yn ystod y cyfnod hwn, a chynnig eu helpu os oes angen a bod hynny’n briodol.

Rydyn ni'n annog pob myfyriwr i gysylltu'n ddigidol â'r rheiny maen nhw'n eu hadnabod sy'n dal i fod yn Aberystwyth. Os oes angen cefnogaeth arnoch chi, peidiwch â bod ofn estyn allan yn ein Grwp Cefnogaeth Cymheiriaid Covid-19 UMAber ar Facebook neu geisio cefnogaeth gan unrhyw un o'r prif wasanaethau sydd ar gael.

 

Cysylltu ag eraill

 

Rydym yn ymwybodol iawn y bydd y sefyllfa bresennol i lawer yn gyfnod o newid sydyn ar adeg a fyddai fel arall wedi golygu llawer o weithgareddau ar ffurf digwyddiadau wedi'u trefnu neu grwpiau cyfeillgarwch anffurfiol. Mae'r risg o unigrwydd ac arwahanrwydd yn y cyfnod hwn yn ein hatgoffa ni i gyd o bwysigrwydd cadw mewn cysylltiad â’n gilydd.

Mae llawer yn ystyried cadw mewn cysylltiad fel un o'r pum prif ffordd i gynnal llesiant da. Rydyn ni wedi creu Cefnogaeth Cymheiriaid Covid-19 UMAber ar Facebook i gynorthwyo hyn, ac rydym yn awyddus i hwyluso cysylltiadau rhwng myfyrwyr lle gallwn ni wneud hynny.

Rydym hefyd yn gweithio gyda Chlybiau a Chymdeithasau Chwaraeon i ystyried ffyrdd y gallant ddal ati i ymgysylltu â'i gilydd, ond o bell. Yn nes ymlaen yn y ddogfen mae gennym rai syniadau cynnar ar gyfer ffyrdd y gall myfyrwyr gadw mewn cysylltiad, yn ogystal â gweithgareddau y gellir ymgymryd â nhw.

Dulliau o gadw mewn cysylltiad

Mae yna ystod o ddulliau defnyddiol ar gael ar gyfer cadw mewn cysylltiad â phobl eraill y tu hwnt i’r Facebook, Twitter, Messenger a WhatsApp arferol mae llawer ohonom eisoes wedi arfer eu defnyddio.

Sgwrs fideo: Er ei bod yn wir y gallwn gysylltu â’n gilydd gyda galwadau llais, rhowch gynnig ar ddefnyddio llwyfannau sgwrsio fideo. Mae gweld ystum y corff a mynegiant yr wyneb yn gwneud gwahaniaeth go iawn, a bydd gwahanol amgylchedd yn rhoi ymdeimlad o newid ac amrywiaeth i chi.

Cyfarfodydd, digwyddiadau neu sgyrsiau anffurfiol drwy fideo / rhithwir: Os ydych chi fel arfer yn cwrdd â grwp o ffrindiau i gael cinio neu ddiod yn rhywle, yna beth am ddefnyddio llwyfan fideo grwp fel Zoom i bawb ddod at ei gilydd ar-lein? Mae staff yr UM wedi bod yn cael cinio gyda'i gilydd, ac mae hynny wedi helpu i gadw ymdeimlad o normalrwydd a chysylltiad pan allent fel arall fod ar eu pen eu hunain yn bwyta neu'n cael diod. Mae yna nifer o lwyfannau y gallech chi eu defnyddio:
 
 • Zoom - Mae'r llwyfan fideo-gynadledda hwn am ddim i'w ddefnyddio, ac mae’n caniatáu i ddefnyddwyr gynnal cyfarfodydd o hyd at 100 o gyfranogwyr. Er nad oes cyfyngiad ar nifer y cyfarfodydd y gall defnyddiwr eu cynnal, mae cyfarfodydd gyda mwy nag un person arall wedi'u cyfyngu i 40 munud.
 • Timau Microsoft - Efallai bod llawer ohonoch eisoes wedi defnyddio hwn fel rhan o'ch cwrs, ond i'r rhai sydd eto i wneud hynny mae'n caniatáu i chi greu timau (grwpiau) cyhoeddus neu breifat y gallwch chi ychwanegu aelodau atynt, sgwrsio, uwchlwytho a rhannu ffeiliau yn ogystal â chysylltu ag amrywiaeth o apiau.
 
 • Google Hangouts - Mae'r gwasanaeth cyfathrebu hwn yn caniatáu i ddefnyddwyr gychwyn a chymryd rhan mewn sgyrsiau testun, llais a fideo, naill ai un-i-un neu mewn grwp.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Slack - Mae'r gwasanaeth cyfathrebu hwn yn gweithredu fel lle unigol ar gyfer negeseuon, offer a ffeiliau. Mae’n cynnig negeseuon gwib gydag ychwanegiadau o offer eraill gan gynnwys Gmail, Outlook, Google Drive, Microsoft One Drive yn ogystal â llawer o rai eraill.


Rydym yn awyddus i glywed eich syniadau ar sut y gallwn gysylltu myfyrwyr yn fwy ar-lein; os ydych wedi dod ar draws rhywbeth cyffrous a bod gennych awgrym, rhowch wybod i ni drwy e-bostio undeb@aber.ac.uk.

Syniadau ar gyfer gweithgareddau
Mae yna ystod o weithgareddau y gall grwpiau o fyfyrwyr eu trefnu a chymryd rhan ynddynt gan ddefnyddio llawer o'r dulliau y cyfeirir atynt uchod.

Isod mae rhestr gynyddol o weithgareddau a awgrymir y gall grwpiau eu trefnu, wedi’i darparu gan staff a swyddogion o UMAber ac eraill ledled y wlad:
 • Ffrydio Byw - dysgwch neu addysgwch sgìl newydd.
 • Cwis / Bingo ar-lein
 • Gêm GeoGuesser
 • Her Ail-bostio Cyfryngau Cymdeithasol
 • Parti Gwylio Netflix
 • Fitness Class
 • Dosbarth Cadw’n Heini
 • Cystadleuaeth Bobi ar-lein
 • Chwarae gemau fideo ar-lein
 • Pictionary
 • Gweithgareddau Creadigol e.e. Tynnu lluniau, Gweu a.y.b.
 • Clwb Teledu, Ffilm neu Lyfrau

 

Ceisio cymorth

 

Rydym yn argymell bod pob myfyriwr yn gwirio’n rheolaidd ac yn cadw’n gyfoes drwy Dudalen we Gwybodaeth Coronafirws y Brifysgol. Mae'r dudalen yn cynnwys rhai Cwestiynau Cyffredin defnyddiol a chanllawiau a fydd yn parhau i gael eu diweddaru.

Mae'r Brifysgol wedi sefydlu llinell gymorth newydd i ateb a mynd i'r afael ag unrhyw gwestiynau neu bryderon ychwanegol a allai fod gennych chi nad ydynt yn cael eu hateb yn y Cwestiynau Cyffredin. Gallwch gysylltu drwy e-bostio coronavirus@aber.ac.uk neu ffonio 01970622483.

Mae'r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr yn parhau i weithredu a darparu cymorth. Gallwch gysylltu ar gyfer ymholiadau cyffredinol trwy e-bostio cymorth-myfyrwyr@aber.ac.uk neu ffonio 01970 621761.

Mae Gwasanaeth Cynghori UMAber yn gweithredu fel arfer, ond drwy ddulliau o bell. Gallwch gysylltu drwy e-bostio undeb.cyngor@aber.ac.uk neu drwy ffonio 01970 621712.

Bydd y gwasanaeth yn cynnig sgyrsiau fideo, fel pe baech yn dal i allu gallw heibio’r swyddfa, ac apwyntiadau yn ôl yr angen, fel arfer rhwng 10am-12pm ac 1pm-3pm, o ddydd Llun i ddydd Iau. Byddwn yn parhau i bostio diweddariadau am y gwasanaeth drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol swyddogol UMAber.

Cofiwch, yn ogystal â'r gwasanaethau uchod mae yna ystod o ddolenni cymorth defnyddiol pe bai eu hangen arnoch chi.
 

 

 • Erthygl UMAber - Gofalu am eich iechyd meddyliol yn ystod lledaeniad Coronafeirwsk
 • Wal Fawr Wen
 • Meddyliau Myfyrwyr
 • Erthygl y BBC - Coronafeirws:Sut i ddiogelu eich iechyd meddwl
 • Mind
Cael gafael ar fwyd a chyflenwadau eraill

 

Er ei bod yn debygol fod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn ymwybodol o leoliad siopau yn Aberystwyth, rydym yn sylweddoli y gallai fod pryderon ynghylch cael gafael ar fwyd a chyflenwadau eraill o ganlyniad i'r amgylchiadau presennol.

Mae’n bwysig osgoi prynu mewn panig, gan brynu dim ond yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Mae mwyafrif y busnesau bach a'r archfarchnadoedd lleol yn dal i fod ar agor oni chlywn yn wahanol, ac maent yn rhagweithiol gan barhau i gefnogi a gwasanaethu'r gymuned ehangach.

Rydym yn annog myfyrwyr lle bo hynny'n bosibl i barhau i gefnogi busnesau lleol gyda llawer yn parhau i dderbyn cyflenwadau ac yn fwy na pharod i fynd y filltir ychwanegol, gyda rhai yn cynnig gwasanaethau dosbarthu lle bo angen.

Cyfyngiadau mewn archfarchnadoedd
Mae nifer o archfarchnadoedd wedi rhoi mesurau ar waith i sicrhau bod gan bobl fynediad at hanfodion bob dydd; o’r herwydd mae’n bosib y byddwch yn dod o hyd i gyfyngiadau ar niferoedd rhai eitemau rydych chi'n ei phrynu (fel arfer dim mwy na 2 neu 3 o'r un eitem).

Yn ogystal, mae rhai siopau’n agor am rai oriau cyfyngedig ar gyfer grwpiau penodol gan gynnwys y rhai y mae'r llywodraeth yn eu hystyried i fod â risg uchel, gan gynnwys yr henoed neu'r bregus, yn ogystal â gweithwyr y GIG a gweithwyr gwasanaethau brys.

Mae'n amlwg hefyd bod galw mawr am slotiau dosbarthu ar-lein ac felly rydym yn argymell ystyried archebu slotiau ymlaen llaw; gallwch chi wneud hyn i ddechrau a naill ai ganslo'r archeb neu ychwanegu / tynnu eitemau o'ch basged ar-lein cyn y terfyn amser ar gyfer archebu.

Fodd bynnag, cofiwch fod yn ystyrlon wrth archebu ar-lein os ydych chi’n teimlo'n iach ac yn gallu mynd i'r siop; drwy wneud hynny, byddwch chi'n rhyddhau lle i rywun sy'n sâl neu a allai fod mewn categori risg uchel.

Gan fod y sefyllfa'n symud yn gyflym, rydym yn argymell bod myfyrwyr yn ymweld â gwefannau archfarchnadoedd sy’n rhan o gadwyn i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

I’ch atgoffa, rydyn ni wedi cynnwys rhestr isod o archfarchnadoedd a busnesau lleol, ac er nad yw’n rhestr gynhwysfawr o'r cyfan sydd ar gael, y nod yw rhoi dewisiadau amgen i fyfyrwyr yn lle'r rhai y gallen nhw fod wedi arfer eu mynychu pe bai eu hangen arnyn nhw.

Archfarchnadoedd / Siopau Mawr
Siopau Bwyd CK - Waun Fawr, SY23 3QH
Archfarchnad - Park Avenue, SY23 1PB
Tesco Express - North Parade, SY23 2JN
Morrisons - Parc y Llyn Retail Park, SY23 3TL
Siop B&M - Parc y Llyn Retail Park, SY23 3TL
Siopau Charlie - Parc y Llyn Retail Park, SY23 3TL
Lidl - Rheidol Retail Park, SY23 1LL
Iceland - Rheidol Retail Park, SY23 1LL
Home Bargains - Ystwyth Retail Park, SY23 1PB
Poundland - Great Darkgate Street, SY23 1DE
Spar (24 Hours) - Terrace Road, SY23 2AE
Spar (Great Darkgate Street) - Great Darkgate Street, SY23 1DE
Spar (Northgate) - Northgate Street, SY23 2JS
Co-op (Penparcau) - Penparcau Road, SY23 1RU


Busnesau Lleol / Mudiadau Cymunedol
Cigyddion Rob Rattray - Chalybeate Street, SY23 1HS
Cigyddion Penparcau - Penparcau Road, SY23 1RN
Jonah’s Fish Market - Cambrian Place, SY23 1NT
Treehouse - Baker Street, SY23 2BJ
Cyfanfwydydd Maeth y Meysydd - Chalybeate Street, SY23 1HX
Bwyd Dros Ben Aber - Chalybeate Street, SY23 1HS
Medina - Market Street, SY23 1DL
Ultracomida - Pier Street, SY23 2LN

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576