5 - Rheoli eich iechyd meddwl a chorfforol

Rheoli eich iechyd meddwl a chorfforol

 

Mae gan bob un ohonom iechyd meddwl a chorfforol ac mae'n bwysig ystyried yn rheolaidd sut rydyn ni'n teimlo'n gyffredinol, ac os oes unrhyw beth wedi newid sut allwn ni ei wella. 

Rydyn ni wedi llunio rhai awgrymiadau a allai eich helpu chi wrth i chi ymdopi â COVID-19.


Rheoli eich disgwyliadau

Mae’n bosib y bydd y syniad o gyfnod clo hir neu o fynd ati i hunan-ynysu’n creu ymdeimlad ffug o fwy o amser rhydd i gyflawni pethau. Mae hyn yn awgrymu y dylai pawb osod y bar ar gyfer cynhyrchiant yn uwch, hytrach na'i ostwng. Fodd bynnag, wrth i amser fynd heibio, rydym i gyd wedi tanamcangyfrif y llwyth gwybyddol ac emosiynol y mae'r pandemig hwn wedi'i greu, gan effeithio ar eich cynhyrchiant yn y tymor byr. Mae hyn wedi arwain at anhawster o ran cymhelliant, methu canolbwyntio a'r teimlad cyson nad ydych chi'n gallu rhoi sylw i’ch gwaith. Mae addasu i'r sefyllfa wedi bod yn anodd i ni i gyd, ond peidiwch â bod yn rhy hunan-feirniadol! Mae setlo i mewn i rythm newydd o sut i weithio'n llwyddiannus o bell, yn hytrach na bod yn y dosbarth a bod ag amcanion realistig i weithio tuag atynt, yn allweddol wrth gadw'ch iechyd meddwl ar y trywydd cywir.  

 

Ewch ati i reoli eich trothwy ar gyfer straen gyda thri newid syml (Cwsg, bwyta'n dda ac ymarfer corff) 

Rydyn ni i gyd wedi colli rhywfaint o ymdeimlad o drefn yn ein bywydau yn ystod y cyfnod clo, felly mae'n amser dechrau bod yn rhagweithiol o ran eich llesiant. Bydd blaenoriaethu eich anghenion personol yn gosod sylfaen gref ar gyfer eich iechyd meddwl, fel:

 

Blaenoriaethu eich cwsg a rhoi trefn gysgu dda ar waith.

Nid yn unig y mae cael cwsg o safon yn teimlo'n dda. Mae'n bwysig i'ch iechyd. Mae'n cryfhau'ch system imiwnedd, yn eich helpu i gynnal pwysau iach, ac mae’n lleihau'ch risg o ddatblygu cyflyrau iechyd difrifol.

Gall cwsg o ansawdd da hefyd wella'ch hwyliau, a hyd yn oed eich cof. Tra byddwch chi’n cysgu, mae'ch ymennydd yn ffurfio llwybrau newydd i'ch helpu chi i gofio gwybodaeth. P'un a ydych chi'n dysgu sgiliau neu'n astudio pwnc newydd ar eich cwrs, mae cael cwsg da’n cynorthwyo gwell sgiliau deall a datrys problemau.

Mae ymchwil yn dangos, ar ôl noson dda o gwsg eich bod yn debygol o deimlo'n llai pryderus ac yn fwy hyderus.

 

10 o hintiau handi i'ch helpu chi i gael gwell cwsg:

 1. Gosod amserlen gysgu gyson. Ar frig y rhestr gan arbenigwyr cysgu - a’r anoddaf i lawer o bobl - yw cadw amserlen gysgu reolaidd. Mae hyn yn golygu mynd i'r gwely a deffro ar yr un amser bob dydd, o fewn 20 munud, gan gynnwys ar y penwythnosau.
 2. Creu trefn hamddenol ar gyfer amser gwely / cyn amser gwely. P'un a yw hynny’n fàth cynnes, darllen llyfr, gwrando ar ddarllediadau cysgu, synau natur, cerddoriaeth cysgu, neu fyfyrio, mae unrhyw weithgaredd hamddenol tuag awr cyn mynd i'r gwely yn helpu i greu trosglwyddiad esmwythach rhwng bod yn effro a chysgu.
 3. Cadwch y tymheredd eich ystafell yn weddol isel a chyfforddus. Mae'r ystafell ddelfrydol ar gyfer cysgu yn glaear, yn dawel ac yn dywyll. Mae astudiaethau'n dangos mai tymheredd ystafell wely o tua 18 gradd sy’n fwyaf ffafriol i gwsg iach, lle cewch orffwys. Dylai eich matres a'ch gobenyddion deimlo'n wirioneddol gyfforddus, gan ganiatáu i'ch corff setlo i lawr ac ymlacio.
 4. Trowch y goleuadau’n is ar ôl iddi nosi. Mae cael digon o olau naturiol yn ystod y dydd yn bwysig ar gyfer cadw eich rhythm circadian, neu gloc eich corff, ar gylchred cysgu-deffro iach. Fodd bynnag, gall golau llachar o lampau ac electroneg ar fin-nos ddifetha’r gylchred honno, gan ei gwneud hi'n anoddach mynd i gysgu. Mae hynny oherwydd bod golau, yn enwedig golau glas o'ch gliniadur neu'ch ffôn symudol, yn ymyrryd â rhyddhau melatonin, hormon sy'n dweud wrth ein corff ei bod hi'n bryd ymlacio a gorffwys. Meddyliwch am droi’r goleuadau i lawr ar ôl i chi orffen eich swper, neu ar ôl i chi fynd i'r gwely. Ac, wrth gwrs ...
 5.  ... Diffoddwch eich cyfrifiadur awr cyn mynd i'r gwely. Mae'n debyg eich bod wedi clywed hyn filiwn o weithiau, ond mae'n werth ei ailadrodd: Mae sgriniau a chwsg yn anghydnaws. Mae defnyddio sgrin cyn lleied â phosib, am o leiaf awr cyn mynd i'r gwely, yn hanfodol ar gyfer cwsg o ansawdd da. Yn ogystal â’r golau’n tarfu ar gloc eich corff, mae gemau, fideos, e-byst gwaith, a chyfryngau cymdeithasol i gyd yn cadw'ch meddwl yn fywiog - gan eich cadw'n effro yn hwyrach nag y dylech chi fod.
 6. Cadwch yn glir o unrhyw beth sy’n mynd i'ch cyflyru yn hwyr yn y dydd. Pwy sydd ddim yn caru paned da o goffi i godi’ch hwyliau? Mae caffîn, fodd bynnag, yn eich cyflyru. Os ydych chi'n cael trafferth cysgu, fe ddylech chi osgoi diodydd a bwydydd sy'n cynnwys caffîn - coffi, te nad yw’n berlysieuol, colas, hyd yn oed siocled - o leiaf 6 awr cyn amser gwely.
 7. Ceisiwch osgoi bwydydd a all amharu ar gwsg. Mae ffrwythau sitrws, bwyd sbeislyd, bwyd llawn braster neu fwyd wedi'i ffrio, a phrydau trwm i gyd yn ei gwneud yn anodd i’r system dreulio ymdrin â nhw, a gallant beri diffyg traul.
 8. Peidiwch ag yfed alcohol cyn mynd i’r gwely. Gall hyd yn oed un gwydraid o'ch hoff ddiod alcoholig cyn amser gwely effeithio ar eich cwsg. Er y bydd alcohol yn peri i chi deimlo'n gysglyd i ddechrau, yn y pen draw gall ymyrryd ag ansawdd eich cwsg. Gall yfed hefyd arwain at gwsg ysgafnach, mwy aflonydd, gan leihau dyfnder ac ansawdd eich cwsg, felly rydych chi'n fwy tebygol o ddeffro'n teimlo'n flinedig.
 9. Gwnewch ymarfer corff yn rheolaidd. Mae astudiaethau wedi canfod y gall gwneud ymarfer corff yn rheolaidd helpu i gyfrannu at well cwsg. Mae canlyniadau'r astudiaeth yn awgrymu efallai na fydd ymarfer corff yn effeithio ar wella'ch cwsg ar unwaith, ond mae bod â threfn ar gyfer gwneud ymarfer corff yn creu effaith sylweddol ar ansawdd a hyd eich cwsg. Oylwer: Efallai y byddwch chi am wneud eich ymarfer corff yn gynharach yn y dydd, neu o leiaf 3 awr cyn amser gwely. Mae ymarfer corff yn ysgogi'ch corff i gynhyrchu'r cortisol, sef yr hormon straen sy'n cadw'ch ymennydd yn effro.
 10. Osgoi pendwmpian yn ystod y dydd. Os ydych chi'n cael trafferth mynd i gysgu, gall fod yn well osgoi cael cyntun yn gyfan gwbl. Mae mynd i gysgu am ychydig tua diwedd y prynhawn yn lleihau eich awydd homeostatig i gysgu, gan ei gwneud hi'n anoddach cysgu pan fydd hi’n amser gwely.

 

Awgrymiadau ar gyfer bwyta'n dda

Yr allwedd i ddiet iach yw bwyta'r hynny o fwyd calorïau sydd ei angen arnoch chi, fel bod cydbwysedd rhwng yrhyn rydych chi’n ei fwyta â’r egni rydych chi’n ei losgi. Os ydych chi’n bwyta neu’n yfed mwy nag sydd ei angen ar eich corff, byddwch chi’n ennill pwysau oherwydd bod yr egni nad ydych chi’n ei ddefnyddio yn cael ei storio fel braster. Os ydych chi’n bwyta ac yn yfed rhy ychydig, byddwch chi’n colli pwysau.

Dylech hefyd fwyta amrywiaeth eang o fwydydd i sicrhau eich bod chi’n cael diet cytbwys a bod eich corff yn derbyn yr holl faetholion sydd eu hangen arno. Argymhellir bod dynion yn cael tua 2,500 o galorïau’r dydd; dylai menywod gael tua 2,000 o galorïau’r dydd.

Mae’r awgrymiadau hyn gan y GIG yn ymdrin â hanfodion bwyta’n iach, a gallant eich helpu i wneud dewisiadau iachach yn y tymor hir.

 

Seiliwch eich prydau ar garbohydradau â startsh sydd â lefel uchel o ffibr. 

Dylai carbohydradau â startsh  ffurfio ychydig dros draean o’r bwyd rydych chi’n ei fwyta. Mae’r rhain yn cynnwys tatws, bara, reis, pasta a grawnfwydydd. Dewiswch rai sy’n uchel mewn ffibr neu grawn cyflawn, fel pasta gwenith cyflawn, reis brown neu datws gyda’u crwyn ymlaen. Maent yn cynnwys mwy o ffibr na charbohydradau â startsh gwyn neu wedi’u puro, a gallant eich helpu i deimlo’n llawn am fwy o amser. Ceisiwch gynnwys o leiaf 1 bwyd â startsh gyda phob prif bryd. 

 

Bwytwch ddigonedd o ffrwythau a llysiau

Argymhellir eich bod chi’n bwyta o leiaf 5 gwahanol fath o ffrwythau a llysiau bob dydd. Gallant fod yn ffres, wedi’u rhewi, mewn tun, wedi’u sychu neu ar ffurf sudd. Mae cael eich 5 y Diwrnod yn haws nag y mae’n swnio. Beth am dorri banana dros eich grawnfwyd i frecwast, neu gyfnewid eich byrbryd arferol ganol bore am ddarn o ffrwyth ffres?

 

Bwytwch fwy o bysgod, gan gynnwys pysgod olewog

Mae pysgod yn ffynhonnell dda ar gyfer protein ac mae’n cynnwys llawer o fitaminau a mwynau. Ceisiwch fwyta o leiaf 2 darn o bysgod yr wythnos, gan gynnwys o leiaf 1 darn o bysgod olewog.

Mae pysgod olewog yn cynnwys:

 • eog
 • brithyll
 • penwaig
 • sardinau
 • pilchards
 • macrell

Mae pysgod sydd ddim yn olewog yn cynnwys:

 • hadog
 • lleden
 • celog
 • penfras
 • tiwna
 • morgath
 • cegddu

Gallwch ddewis o blith pysgod ffres, wedi’u rhewi neu mewn tun, (ond cofiwch y gall pysgod tun a rhai wedi’u mygu gynnwys llawer o halen).

 

Ceiswch leihau faint o fraster dirlawn a siwgr rydych chi’n eu bwyta

Braster dirlawn – Mae angen rhywfaint o fraster yn eich diet, ond mae’n bwysig rhoi sylw i faint a’r math o fraster rydych chi’n ei fwyta. Mae 2 brif fath o fraster: dirlawn ac annirlawn. Gall gormod o fraster dirlawn gynyddu faint o golesterol sydd yn y gwaed, sy’n cynyddu’ch risg o ddatblygu clefyd y galon.

Mae braster dirlawn i’w gael mewn llawer o fwydydd, fel:

 • darnau brasterog o gig
 • selsig
 • menyn
 • caws caled
 • hufen
 • teisennau
 • bisgedi
 • pasteiod

Ceisiwch dorri’n ôl ar faint o fraster dirlawn rydych chi’n ei fwyta, a dewis bwydydd sy’n cynnwys brasterau annirlawn yn eu lle, fel olewau a thaenau wedi’u gwneud o lysiau, pysgod olewog ac afocados.

I gael dewis iachach, defnyddiwch ychydig bach o olew llysiau neu olewydd, neu daeniad â lefel is o fraster yn lle menyn, lard neu ghee. Pan fyddwch chi’n cael cig, dewiswch ddarnau heb lawer o fraster a thorrwch unrhyw fraster sydd i’w weld i ffwrdd.

Siwgr – Mae bwyta bwydydd ac yfed diodydd  sy’n cynnwys llawer o siwgr yn rheolaidd yn cynyddu eich risg o ordewdra ac mae mwy o beryg y bydd eich dannedd yn pydru. Y math o siwgr y dylech chi ei osgoi yw’r hyn sy’n cael ei ychwanegu at fwydydd neu ddiodydd, neu sydd i’w gael yn naturiol mewn mêl a surop, yn ogystal â sudd ffrwythau a smwddis heb eu melysu. Hwn yw’r siwgr y dylech fod yn torri i lawr arno, yn hytrach na’r siwgr sydd mewn ffrwythau a llaeth. Mae llawer o fwydydd a diodydd wedi’u pecynnu yn cynnwys llawer iawn o siwgr.

Mae siwgr i’w gael mewn llawer o fwydydd, er enghraifft:

 • diodydd pefriog llawn siwgr
 • grawnfwydydd brecwast llawn siwgr
 • teisennau
 • bisgedi
 • crwst a phwdinau
 • losin a siocled
 • diodydd alcoholig

Mae labeli bwyd yn gallu helpu. Defnyddiwch nhw i wirio faint o siwgr mae bwydydd yn ei gynnwys.

 

Bwytwch lai o halen

Hyd yn oed os nad ydych yn ychwanegu halen i’ch bwyd, efallai eich bod chi’n dal i fwyta gormod. Mae tua thri chwarter yr halen rydych chi’n ei fwyta eisoes yn y bwyd pan fyddwch chi’n ei brynu, fel grawnfwydydd brecwast, cawl, bara a sawsiau. Defnyddiwch labeli bwyd i’ch helpu chi i dorri lawr. Mae mwy na 1.5g o halen ym mhob 100g yn golygu bod y bwyd yn cynnwys lefel uchel o halen.

 

Ydych chi’n sychedig yn hytrach nag eisiau bwyd? 

Mae angen i chi yfed digon o hylifau i’ch atal rhag dadhydradu. Mae’r llywodraeth yn argymell yfed 6 i 8 gwydraid bob dydd. Mae pob diod di-alcohol yn cyfrif, ond mae dwr, llaeth â lefel isel o fraster a diodydd isel mewn siwgr, gan gynnwys te a choffi, yn ddewisiadau iachach. Ceisiwch osgoi diodydd melys a phefriog, gan eu bod yn cynnwys llawer o galorïau. Maen nhw hefyd yn ddrwg i’ch dannedd. Mae hyd yn oed sudd ffrwythau a smwddis heb eu melysu yn cynnwys lefel uchel o siwgr. Cofiwch yfed mwy o hylifau yn ystod tywydd poeth neu wrth wneud ymarfer corff.

 

Peidiwch ag osgoi brecwast 

Mae rhai pobl yn mynd heb frecwast oherwydd eu bod yn credu y bydd yn eu helpu i golli pwysau. Ond gall brecwast iach sy’n cynnwys llawer o ffibr ac sy’n isel o ran braster, siwgr a halen, fod yn rhan o ddeiet cytbwys, a gall eich helpu i gael y maetholion sydd eu hangen arnoch ar gyfer iechyd da. Mae grawnfwyd cyflawn sydd â lefel isel o siwgr gyda llaeth hanner-sgim a ffrwythau wedi’u sleisio ar ei ben yn frecwast blasus ac iachach.

 

Gwneud ymarfer corff

Gall ymarfer corff rheolaidd gael effaith gadarnhaol aruthrol ar iselder ysbryd, pryder ac ADHD. Mae hefyd yn lleddfu straen, yn gwella’r cof, yn eich helpu i gysgu'n well, ac yn rhoi hwb i'ch hwyliau cyffredinol. Ac yn bwysicach fyth, nid oes rhaid i chi fod yn ffanatig ffitrwydd i elwa o hyn. Mae ymchwil yn dangos y gall ychydig bach o ymarfer corff wneud gwahaniaeth go iawn. Waeth beth yw eich oedran neu lefel ffitrwydd, gallwch ddysgu defnyddio ymarfer corff fel arf pwerus i ddelio â phroblemau iechyd meddwl, gwella'ch egni a’ch meddylfryd, a chael mwy allan o fywyd.

 

Buddion ymarfer corff ar gyfer eich iechyd meddwl

Hyd yn oed os nad ydych chi'n dioddef o broblem iechyd meddwl, gall rhywfaint o ymarfer corff rheolaidd roi hwb i'ch hwyliau, eich agwedd a'ch llesiant meddyliol.

Gall ymarfer corff helpu i ddarparu:

 • Cof a meddwl mwy craff. Mae'r un endorffinau sy'n gwneud i chi deimlo'n well hefyd yn eich helpu i ganolbwyntio a chraffu ar y tasgau sydd o’ch blaen. Mae ymarfer corff hefyd yn ysgogi twf celloedd ymennydd newydd ac yn helpu i atal dirywiad sy’n gysylltiedig â heneiddio.
 • Lefel uwch o hunan-barch. Mae gwneud ymarfer corff yn rheolaidd yn fuddsoddiad yn eich meddwl, eich corff a’ch enaid. Pan ddaw'n arferiad, gall feithrin eich teimlad o hunan-werth a gwneud i chi deimlo'n gryf a phwerus. Byddwch chi'n teimlo'n well am eich ymddangosiad a, thrwy gyflawni nodau ymarfer corff bach hyd yn oed, byddwch chi'n cael ymdeimlad o gyflawniad.
 • Gwell cwsg. Gall hyd yn oed cyfnodau byr o ymarfer corff yn y bore neu'r prynhawn helpu â rheoleiddio eich patrymau cysgu. Os yw'n well gennych chi wneud ymarfer corff ar fin-nos, gall ymarferion hamddenol fel ioga neu ymestyn ysgafn helpu i hyrwyddo cwsg.
 • Mwy o egni. Bydd cynyddu cyflymder curiad eich calon sawl gwaith yr wythnos yn rhoi mwy o egni i chi. Dechreuwch gyda dim ond ychydig funudau o ymarfer corff y dydd, a chynyddwch y cyfnod hwn wrth i chi deimlo'n fwy egniol.
 • Gwell gwytnwch. Pan fyddwch chi’n wynebu heriau meddyliol neu emosiynol mewn bywyd, gall ymarfer corff eich helpu chi i adeiladu gwytnwch ac ymdopi mewn ffordd iach, yn hytrach na throi at alcohol, cyffuriau neu ymddygiadau negyddol eraill sydd yn y pen draw ond yn gwaethygu'ch symptomau. Gall ymarfer corff rheolaidd hefyd helpu i roi hwb i'ch system imiwnedd a lleihau effaith straen.

 

Rheoli eich disgwyliadau

Mae’r syniad y gallai cyfnodau o hunan-ynysu olygu gwell cynhyrchedd yn awgrymu y dylem osod y bar yn uwch, yn hytrach na'i ostwng. Peidiwch â bychanu’r baich gwybyddol ac emosiynol a ddaw yn sgil y pandemig hwn, na'r effaith y bydd yn ei gael ar eich cynhyrchiant, yn y tymor byr o leiaf. Mae anhawster canolbwyntio, cymhelliant isel a bod pob math o bethau’n tynnu eich sylw i’w disgwyl. Bydd addasu yn cymryd amser. Peidiwch â beirniadu’ch hun yn ormodol. Wrth i ni setlo i'r patrwm newydd hwn o fwy o weithio o bell a chyfyngiadau parhaus, mae angen i ni fod yn realistig o ran y nodau rydyn ni'n eu gosod, i ni'n hunain ac i eraill rydyn ni’n gyfrifol amdanynt. 

 

Gwybod beth sy’n mynd i sbarduno’ch teimladau

Un ffordd o reoli cyfnodau o straen yw dod i wybod pa feddyliau allweddol neu deimladau corfforol sy'n tueddu i gyfrannu at eich cylch trallod a'ch teimladau o gael eich gorlethu. Mae ein meddyliau (“Pam nad ydw i’n gallu canolbwyntio?”), teimladau (rhwystredigaeth, pryder, tristwch), teimladau corfforol (tensiwn, stumog yn corddi, methu setlo) a gweithredoedd (megis gwirio'r ystadegau COVID diweddaraf yn rhy aml) i gyd yn bwydo i mewn ac yn dwysáu’r cyflwr emosiynol negyddol hwn. Gall mynd i'r afael ag un agwedd ar y cylch hwn trwy, er enghraifft, leihau'r symptomau corfforol yn weithredol (e.e. anadlu i mewn am bedwar cyfrif, dal am bedwar, anadlu allan am bedwar a dal am bedwar, yna ailadrodd) leddfu rhywfaint ar y symptomau a'ch helpu chi i adennill rheolaeth.

 

Mae cael trefn ar eich bywyd yn beth da!

Fel y soniwyd uchod, mae cael trefn ar fywyd o gymorth i reoli pryder cyffredinol, a bydd yn eich helpu i addasu'n gyflymach i'r realiti cyfnewidiol sydd ohoni’r dyddiau hyn. Ceisiwch greu gwahaniaethau clir rhwng amser astudio ac amser hamdden, yn ddelfrydol yn eich ardal waith ac yn eich pen. Dewch o hyd i rywbeth i'w wneud nad yw'n waith Prifysgol ac nad yw'n gysylltiedig â’r feirws sy'n dod â llawenydd i chi. Bydd astudio am gyfnodau byr ar y tro gyda seibiannau clir yn helpu i gynnal eglurder eich meddwl.

 

Byddwch yn dosturiol gyda chi'ch hun a gydag eraill

Mae yna gryn lawer na allwn ni ei reoli ar hyn o bryd, ond gall sut rydyn ni'n siarad â ni'n hunain yn ystod y cyfnod heriol hwn naill ai fod o gymorth trwy’r amgylchiadau anodd hyn neu ymhelaethu ein gofidiau. Mae cyfnodau o deimlo ein bod yn cael ein llethu’n aml yn dod â meddyliau mawr, fel “Dydw i ddim yn gallu gwneud hyn,” neu “Mae hyn yn rhy anodd.” Bydd y pandemig parhaus hwn yn achosi llawer o straen i lawer ohonom, ac ni allwn fod y fersiwn orau ohonom ein hunain trwy'r amser. Ond gallwn ofyn am help neu estyn allan pan fo rhywun arall yn gofyn am gymorth gennym. 

 

Cynnal cysylltiadau

Mae hyd yn oed y rhai mwyaf mewnblyg ohonom angen rhywfaint o ymdeimlad o gysylltiad ag eraill ar gyfer ein hiechyd meddwl yn ogystal â'n hiechyd corfforol. Rydyn ni wedi creu Paned a Chlonc, a gynhelir bob dydd Mawrth am 2pm, lle gallwch chi gyfrannu neu eistedd yn ôl a mwynhau'r sgwrs. Rydym yn fwy ynysig nag erioed o'r blaen, ond nid oes angen i ni deimlo'n unig. Estynnwch allan at y rheiny a allai fod yn teimlo'n arbennig o unig. 

 

Ceisiwch reoli ansicrwydd trwy aros yn y presennol

Cymerwch bob dydd fel y daw a chanolbwyntiwch ar y pethau y gallwch chi eu rheoli. Mae'n debygol y bydd hwn yn gyfnod llawn straen i bob un ohonom; trwy roi sylw i’n hiechyd meddwl a’n llesiant, a thrwy ddibynnu ar eraill pan fo angen, gallwn amddiffyn ein hunain a'r rhai o'n cwmpas.

Gall gofalgarwch a myfyrdod fod yn arfau gwych i'n helpu i ddyfalbarhau trwy’r newidiadau yn ein ffordd o fyw ar hyn o bryd.


7 awgrym i wella eich gofalgarwch 

 

 1. Myfyrdod - Gall treulio cyn lleied â 5 munud yn eistedd yn dawel a dilyn eich anadlu, eich helpu i deimlo'n fwy ymwybodol a chysylltiedig am weddill y diwrnod.
 2. Canolbwyntio ar un peth ar y tro - Mae astudiaethau wedi canfod bod tasgau’n cymryd 50% yn hirach gyda 50% yn fwy o wallau wrth aml-dasgio, felly ystyriwch gyflawni un peth ar y tro, gyda seibiant rhyngddynt, pryd bynnag y bo modd gwneud hynny.
 3. Arafu - Mwynhewch y broses, p'un a yw hynny’n ysgrifennu adroddiad, yfed paned y de, neu'n tacluso cypyrddau. Mae canolbwyntio’n ofalus ar weithredoedd dyddiol yn hyrwyddo ffocws iach a gall eich cadw rhag teimlo eich bod yn cael eich llethu.
 4. Canolbwyntio ar yr hyn rydych chi'n ei fwyta Mae bwyta'ch pryd heb y teledu, cyfrifiadur neu bapur o'ch blaen, lle gallwch chi wir flasu a mwynhau'r hyn rydych chi'n ei fwyta, yn dda, nid yn unig i'ch corff, ond i'ch enaid hefyd.
 5. Cyfyngu ar y defnydd o’ch ffôn a’ch cyfrifiadur - Gyda'r holl gyfryngau ar flaenau ein bysedd, mae’n hawdd iawn gorlwytho ar wybodaeth. Gosodwch ffiniau ar gyfer amser sgrin - gydag amseroedd dynodedig ar gyfer rhwydweithio cymdeithasol (gallwch hyd yn oed osod larwm) - a gwnewch eich gorau i gadw dyfeisiau symudol allan o'ch cyrraedd pan fyddwch chi’n mynd i’r gwely.
 6. Symud - P'un a yw hynny’n gerdded, yn ymarfer yoga, neu'n ddim ond ymestyn wrth eich desg, dewch yn ymwybodol o deimladau eich corff trwy symud.
 7. Treulio amser ym myd natur - Ewch am dro trwy barc, coedwig, llwybrau mynydd neu ger y traeth - lle bynnag y gallwch fod y tu allan. Mae mynd allan i'r awyr agored yn dda i'r corff, y meddwl a'r ysbryd, ac yn eich cadw chi yn y presennol.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576