9 - Bywyd ar ôl y Cyfnod Clo

Bywyd ar ôl y Cyfnod Clo

 

Mae byw dan amodau clo wedi bod yn brofiad heriol i lawer ohonom. Wrth i ni symud tuag at lacio cyfyngiadau’n gyfangwbl, a bod pobl yn dechrau  siarad am sut olwg fydd ar fywyd, mae’n ddigon naturiol teimlo’n bryderus ynghylch bywyd ar ôl y clo.

Tra bod llawer o bobl yn deheu am noson o ddawnsio gwyllt a bod yn rhydd i gofleidio’u ffrindiau, mae eraill yn teimlo’n fwy pryderus ynghylch y syniad o addasu i fywyd ar ôl cyfnod o fyw dan amodau clo.

Efallai y byddwch chi’n poeni am ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, cwrdd â phobl o aelwydydd eraill, neu fynd yn ôl i’r Brifysgol neu eich swydd ran-amser, er enghraifft.


A yw’n normal teimlo’n ofnus ynglyn â’r cyfnod clo’n dod i ben a bywyd normal yn dychwelyd?

 

Bydd ail-afael mewn hen arferion o’r newydd yn teimlo’n anarferol, a gall hyn wneud i ni deimlo’n ofnus, pryderus, rhwystredig, dig neu nerfus. Mae’n bwysig ceisio deall y patrymau meddwl, ymddygiad a theimladau rydyn ni bellach wedi’u sefydlu.

Trwy gydol y pandemig, rydyn ni wedi datblygu arferion newydd mewn ymateb i gadw’n ddiogel gyda’r bygythiad cynyddol o COVID, yn ogystal â rheoli ein disgwyliadau a’n hemosiynau wrth ymdopi â diffyg cyswllt cymdeithasol a chyfleoedd cyn COVID, fel teithio a dilyn ein diddordebau.  

Os ydych chi’n teimlo fel yma, mae’n bwysig sylweddoli nad chi yw’r unig un, a hefyd bod camau y gallwch chi eu cymryd i wneud y broses drosglwyddo hon yn llai heriol.

 

Dyma sut i ymdopi ag ofnau ynghylch bywyd ar ôl y cyfnod clo:

  1. Peidiwch â cheisio ail-greu’r gorffennol Rydych chi’n camu i mewn i normal newydd. Does dim byd yn union fel yr oedd o’r blaen. Allwch chi byth ail-greu rhywbeth sydd eisoes wedi dod i ben, felly peidiwch â cheisio gwneud hynny; wnewch chi ond teimlo’n rhwystredig. Mae’n bosib i chi greu eich normal newydd eich hun, ac fe wnewch chi hynny.
  2. Ceisiwch ail-afael yn eich ‘hen’ arferion iach Mae llawer ohonom bellach wedi dod i arfer â dull newydd o fyw, boed hynny’n astudio gartref neu dreulio mwy o amser yn y ty nag oedden ni’n arfer gwneud. Mae ail-sefydlu eich hen batrwm byw, fel mynd i’r gwely neu godi ynghynt, a hynny gynted â phosib, yn sicr o’ch helpu i ail-afael yn eich bywyd.
  3. Bydd pwysau bywyd yn amharu ar eich craffter a’ch crebwyll Does dim agwedd gadarnhaol yn perthyn i fyw dan straen. Mae’n atal eich gallu i wneud penderfyniadau doeth. Mae’n eich atal rhag defnyddio’ch meddwl i’w lawn botensial, oherwydd mae pwysau bywyd yn eich bwrw’n ôl i sefyllfa lle nad oes modd gwneud mwy na goroesi.
  4. Rheoli straen â myfyrdod Ym marn llawer o broffesiynwyr, myfyrdod yw’r peth gorau y gallwch chi ei wneud er lles eich meddwl. Dechreuwch ar unwaith a hyfforddwch eich hun i adael eich hun i ymlacio a bod yn llonydd. Bydd hyn yn caniatáu i’ch meddwl orffwys a chryfhau. Mae yna amryw o apiau i’ch helpu i ddysgu’r pethau sylfaenol, fel Headspace. Bydd myfyrdod yn eich helpu i ollwng unrhyw deimlad nad oes ei eisiau na’i angen arnoch chi bellach. Bydd o gymorth i greu lle yn eich meddwl am bosibiliadau newydd.
  5. Derbyn na allwch chi reoli popeth Mae’n bosib na fyddwch chi’n cyrraedd yr union le rydych chi am fod yn eich bywyd ar ôl y cyfnod clo, ac mae hynny’n berffaith iawn! Nid ras mohoni; does dim llinell derfyn. Ceisiwch wynebu digwyddiadau fesul un, a pheidiwch â gwneud gormod ar y tro. Mae yna gysylltiad sylfaenol rhwng eich ymddygiad a sut byddwch chi’n mynegi eich hun â’ch meddylfryd ac ymagweddiad. Gallwch baratoi ar gyfer bywyd ar ôl cyfnod clo trwy roi un droed o flaen y llall, a symud ymlaen ar gyflymder sy’n gyfforddus i chi. Peidiwch â brysio. Does dim rhaid i chi. Canolbwyntiwch ar y cyfleoedd sydd ar gael i chi.
  6. Mae pethau’n cymryd amser Peidiwch ag anghofio ein bod ni i gyd wedi byw trwy gyfnod na welwyd erioed mo’i debyg, ac mae ein ffordd o fyw wedi cael ei throi wyneb i waered. Byddwch yn garedig â chi’ch hun wrth i gyfyngiadau clo ddechrau llacio, a chofiwch y bydd yn cymryd amser i ddychwelyd i’r ‘normal newydd’.
  7. Creu dull o fyw iach Mae’n syniad da creu arferion positif sy’n cynnwys ymarfer corff a chael digonedd o awyr iach, bwyd iachus a chwsg; hefyd gofyn am help pan fo angen hynny a chynnal cysylltiadau cymdeithasol a chyfathrebu â phobl. Nid yw’r ‘cynhwysion’ hyn wedi newid, a byddant yn allweddol i iechyd meddwl a llesiant yn y cyfnod ar ôl y clo, cymaint ag roeddynt yn ystod a chyn y cyfnod hwnnw. Mae peidio â dibynnu ar arferion afiach i roi hwb i’ch ysbryd hefyd yn bwysig. I rai, mae’n bosib bod y dewisiadau hyn o ran eu ffordd o fyw wedi dirywio yn ystod y cyfnod clo, felly gall y cyfle hwn i ailosod fod yn hanfodol bwysig.
  8. Ymddiried ynddoch chi’ch hun Yn y pen draw, mae llawer o’n pryderon yn deillio o fethu ag ymddiried yn ein gallu ein hun i gael trefn ar ein bywyd. Mae gennych chi’r pwer i wneud hyn. Does neb arall yn meddu ar gymaint o bwer drosoch chi; ddim eich cymar, ddim hyd yn oed eich anifail anwes. Yr her fwyaf sy’n eich wynebu yw rhoi’r gorau i’r gred nad ydych chi’n gallu gwneud rhywbeth. Dysgwch i ymddiried yn eich greddf eich hun; mae’n fwy gwydn a chlyfar nag y byddech chi’n feddwl o bosib. Peidiwch â bychanu pa mor bwerus yw eich meddwl chi.

 

Mae bywyd ar ôl y clo’n gyfle i ailosod. Mae’n annhebygol y cawn ni gyfle fel hyn eto. Peidiwch â’i anwybyddu; chwiliwch am yr elfen gadarnhaol, oherwydd mae un yna i bawb!

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576