4 - Arwahanrwydd ac Unigrwydd

Arwahanrwydd ac Unigrwydd

 

Rhybudd: mae'r erthygl hon yn trafod sawl math o iechyd meddwl; anhwylderau bwyta, cam-drin cyffuriau, hunanladdiad a hunan-niweidio, iselder ysbryd a phryder. 

Dangosodd arolwg diweddar a gynhaliwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, yn ystod cyfnod clo cyntaf y DU, bod 48.5 y cant o oedolion yn y DU wedi dweud eu bod yn teimlo'n unig 'weithiau' neu'n 'aml'.

Felly, beth sydd am COVID-19 sy'n gwneud i fyfyrwyr deimlo'n unig? Pam ei bod yn dal yn bosibl i deimlo'n unig pan fydd pobl o’ch amgylch? Yn y blog hwn rydym yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng arwahanrwydd ac unigrwydd. Gallwch chi fod ar wahân i bobl eraill heb deimlo'n unig ac i'r gwrthwyneb.

I fynd at wraidd y cwestiynau hyn, mae'n bwysig deall yn well beth sy’n achosi unigrwydd yn y lle cyntaf.


Beth sy'n achosi unigrwydd?

Mae dwy brif ffynhonnell unigrwydd; y gyntaf yw pan fyddwch chi'n teimlo nad oes gennych chi berthnasoedd ystyrlon yn eich bywyd. Er enghraifft, bod â rhwydweithiau cymorth gwael neu ryngweithio rhithiol disylwedd yn hytrach na rai go-iawn ystyrlon.

Yr ail reswm yw bod â disgwyliadau afrealistig o uchel ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol; mae disgwyliadau sydd ddim yn cael eu diwallu wrth wraidd unigrwydd.

Beth mae hyn yn ei olygu? Weithiau mae unigolion yn teimlo'n unig oherwydd eu bod nhw eisiau mwy gan eraill nag y maen nhw’n barod i'w roi, neu gallant ddod yn sinigaidd am farn pobl eraill pan fyddant yn ymgysylltu â nhw. Er enghraifft, myfyrwyr yn dod i'r brifysgol am y tro cyntaf â chanfyddiad o fywyd prifysgol a'r profiadau a ddaw yn ei sgil, a allai fod yn dra gwahanol i realiti’r sefyllfa mewn gwirionedd. Felly, nid oes unrhyw syndod bod myfyrwyr ym mhob rhan o’r wlad yn teimlo'n unig, yn enwedig os dechreuon nhw yn y brifysgol yn ystod cyfnod clo, gan eu bod ar y cyfan yn teimlo eu bod wedi colli allan ar brofiadau cyntaf myfyrwyr, fel Wythnos y Glas.

Mae myfyrwyr, pan fyddant yn dod i’r brifysgol, yn diffinio'u hunain yn naturiol yn ôl y pwnc maen nhw'n ei astudio a'r timau chwaraeon neu'r cymdeithasau maen nhw'n ymuno â nhw, gan adeiladu hunanhyder ac annibyniaeth o’u teulu a'r ffrindiau maen nhw wedi’u gadael gartref. Felly bydd cryn lawer o rwystredigaethau, wrth i ddisgwyliadau fethu â chael eu gwireddu, a cholli allan ar y rhyngweithio syml bob-dydd sy’n rhan o ddysgu wyneb-yn-wyneb. 

 

A all Arwahanrwydd achosi Unigrwydd?

Mae yna rai achosion lle gall arwahanrwydd arwain at unigrwydd. Weithiau gall peidio â bod o gwmpas pobl eraill am gyfnodau hir wneud i bobl deimlo'n unig iawn. Er enghraifft, os yw rhywun yn astudio gartref, gallant dreulio'r holl ddiwrnod ar eu pennau eu hunain yn eu ty heb lawer o gyswllt cymdeithasol, sy’n gallu peri teimladau o unigrwydd. Mae'r profiad o gael eich dieithrio oddi wrth grwp cymdeithasol hefyd yn debygol o greu teimladau o unigrwydd.

 

Weithiau gall unigrwydd arwain at arwahanrwydd

Mae pobl sy'n teimlo'n unig am gyfnodau hir yn aml yn ei chael yn anodd ymgysylltu ag eraill mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Os yw'n ymddangos yn rhy anodd estyn allan at eraill, neu os yw pobl yn ofni cael eu gwrthod, gallant ynysu eu hunain i ddelio â'u hunigrwydd. Mae'r cylch arwahanrwydd-unigrwydd yn aml yn cynnal ei hun, ond nid yw'n cynnig seibiant na rhyddhad i'r bobl sydd methu dianc ohono.

Mewn rhai achosion, gall arwahanrwydd a theimladau o unigrwydd ddigwydd ar yr un pryd, heb i'r naill gael ei achosi gan y llall. Mae hyn fel arfer yn golygu y gallai ffactorau cymdeithasol, seicolegol neu iechyd meddwl eraill fod yn gysylltiedig â sefyllfa’r unigolyn. Er enghraifft, mae amgylchiadau sy'n profi ein gwytnwch i unigrwydd yn cynnwys trawsnewidiadau mawr fel symud eich cartref neu gymryd swydd i ffwrdd o'r gymuned rydych chi wedi arfer â hi.  Gweler isod am awgrymiadau ar gyfer brwydro yn erbyn hyn. 

 

Sut y gall Unigrwydd ac Arwahanrwydd effeithio ar eich iechyd meddwl yn y tymor hir

Un o'r rhesymau mae unigrwydd mor ddrwg i ni yw oherwydd ei fod yn ei gwneud hi'n anoddach i ni reoli ein harferion a'n hymddygiad. Mae astudiaethau wedi dangos bod disgwyliadau o arwahanrwydd yn lleihau ein hewyllys a'n dyfalbarhad, ac yn ei gwneud hi'n anoddach rheoli ein hymddygiad. Gall hyn arwain at yfed mwy o alcohol, bwyta’n llai iach a gwneud llai o ymarfer corff o gymharu â phobl sy'n fodlon eu byd yn gymdeithasol. 

Mae yna wahanol resymau pam mae pobl unig yn ei chael hi'n anodd cadw rheolaeth arnyn nhw eu hunain, ond gall lefel isel o hunan-barch a’r awydd i gael boddhad yn y fan a’r lle fod yn ffactorau. 

Gall cyfnodau hir o unigrwydd arwain at broblemau iechyd. Dangoswyd bod gormod o amser ar eu pen eu hunain yn effeithio ar ddatblygiad gwybyddol mewn pobl ifanc, gan arwain at arferion iechyd corfforol gwael. Weithiau gall teimlo'n unig am gyfnod hir wneud i bobl deimlo nad yw gofalu am eu hunain yn werth yr ymdrech.

Dyma rai effeithiau eraill arwahanrwydd ac unigrwydd i wylio allan amdanynt:

 • Parodrwydd i gymryd risg
 • Patrymau cwsg anghyson
 • Cynnydd mewn straen
 • Camddefnyddio alcohol neu gyffuriau 
 • Newid yn y ffordd mae’r ymennydd yn gweithio
 • Meddyliau neu ymddygiad yn ymwneud â hunanladdiad

 

Ffactorau risg ar gyfer Unigrwydd ac Arwahanrwydd 

Fel gydag unrhyw broblem arall, gall rhai pobl fod yn fwy agored i arwahanrwydd ac unigrwydd nag eraill, er y gall unrhyw un deimlo’n ynysig neu'n unig. 

Mae’r canlynol ymysg y ffactorau a allai gyfrannu at unigrwydd: 

 • bywyd personol a pherthnasoedd
 • arian, gwaith a thai
 • newidiadau mewn bywyd (gan gynnwys byw trwy argyfwng Coronafeirws)
 • problemau iechyd
 • digwyddiadau trawmatig mewn bywyd
 • ysmygu, alcohol, gamblo a chamddefnyddio cyffuriau

Mae'n werth nodi bod unigrwydd yn effeithio ar grwpiau o fyfyrwyr mewn gwahanol ffyrdd ac efallai y bydd rhai'n profi mwy o unigrwydd nag eraill. Mae dynion a myfyrwyr rhyngwladol yn fwy tebygol o deimlo'n unig oherwydd natur eu rhyngweithio cymdeithasol. Er enghraifft, mae dynion yn tueddu i fod yn llai agored am emosiynau ac yn llai parod i rannu gwybodaeth amdanynt eu hunain. 

Yn yr un modd, mae myfyrwyr rhyngwladol yn llai tebygol o fod â’r un lefel o gefnogaeth emosiynol, gan wneud iddynt deimlo'n fwy ynysig a phrofi lefelau uwch o unigrwydd. Gyda hyn oll mewn golwg, gwnewch yn siwr eich bod chi'n estyn allan at eraill, gan y byddan nhw, yn amlach na pheidio, hefyd wedi cael teimladau o unigrwydd, tebyg i’ch teimladau chi o unigrwydd ac arwahanrwydd.


Awgrymiadau ar gyfer gwrthsefyll Unigrwydd ac Arwahanrwydd 

 

Meddu ar lai o berthnasoedd o ansawdd uwch

Yn hytrach na pherthnasoedd arwynebol, canolbwyntiwch ar adeiladu perthnasoedd o ansawdd uchel gyda llai o bobl yn eich 'cylch'. Nid yw unigrwydd o reidrwydd yn deillio o arwahanrwydd, ond yn hytrach diffyg cysylltiadau dwfn ac ystyrlon â phobl sydd o’ch amgylch. Po fwyaf o gysylltiadau sydd gennym, anoddaf yw hi i gynnal y rhain a lleiaf tebygol yw y byddant yn ddwfn, yn ystyrlon ac yn bersonol.

 

Byddwch yn fwy agored

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi annog myfyrwyr i bostio eu cyflawniadau yn ystod y cyfnod clo, pan mewn gwirionedd, y tu ôl i'r lluniau mae pobl yn teimlo'n anghynhyrchiol ac yn swrth, ond ni fyddent byth yn cyfaddef iddynt gael meddyliau negyddol oherwydd y stigma fyddai ynghlwm â hynny. Mae unigrwydd yn aml yn cael ei stigmateiddio; mae rhai myfyrwyr yn poeni a hyd yn oed yn teimlo gormod o gywilydd i gyfaddef eu bod nhw'n teimlo'n unig ar eu cyfryngau cymdeithasol. 

Er y gallai postio hyn yn gyhoeddus fod un cam yn rhy bell i chi’n bersonol, mae estyn allan a rhannu gwybodaeth sensitif bersonol ag eraill, fel cyfaddef beth sy'n eich poeni chi, eich arferion gwael a'ch camau gwag, yn helpu i adeiladu a chynnal perthnasoedd. Trwy sgyrsiau agos-atoch, gall myfyrwyr adeiladu cymuned, chwalu rhwystrau ac annog eraill i siarad yn agored.

Chwiliwch am gyfleoedd i rannu'ch teimladau a datgelu mwy ohonoch chi'ch hun; bydd hyn yn ei dro yn annog eraill i siarad yn agored ac yn arwain at deimlad o gysylltiad cyffredinol.

 

Gwnewch ymdrech i helpu eraill

Yn ôl ymchwil, un o'r ffyrdd gorau o helpu i frwydro yn erbyn teimladau o unigrwydd yw gwneud ymdrech i helpu'r rhai o'ch cwmpas. Trwy siarad am unigrwydd gyda rhywun arall sy’n cael yr un profiadau a theimladau â chi, gallwch chi leihau unigrwydd yn ogystal â normaleiddio'r teimladau y mae pob un ohonom ni'n mynd drwyddynt i ryw raddau.

Gall helpu a dangos caredigrwydd tuag at eraill wneud i chi sylweddoli bod y perthnasoedd o'ch cwmpas yn fwy ystyrlon. Mae caredigrwydd yn ddewis; mae gan bob un ohonom yr ymreolaeth i fod yn garedig i eraill; gall gweithred syml o garedigrwydd leihau unigrwydd a theimladau negyddol eraill y maen nhw'n eu dioddef yn dawel ar hyn o bryd. 

 

Ffurfiwch gysylltiadau newydd

Os ydych chi'n teimlo'n unig oherwydd diffyg cyswllt cymdeithasol boddhaol yn eich bywyd, fe allech chi geisio cwrdd â mwy o bobl, neu bobl wahanol.

Rhowch gynnig ar ymuno â dosbarth neu grwp yn seiliedig ar eich hobïau neu ddiddordebau. Gallai hyn gynnwys grwpiau ar-lein os na allwch chi fynychu cyfarfodydd yn bersonol.

Mae gwirfoddoli yn helpu i leihau unigrwydd mewn dwy ffordd: gallai rhywun sy'n teimlo unigrwydd elwa nid yn unig o helpu eraill, ond hefyd o fod yn rhan o gynllun gwirfoddol lle maen nhw'n derbyn cefnogaeth ac yn helpu i adeiladu eu rhwydwaith cymdeithasol eu hunain, gan atal teimladau o unigrwydd rhag gwaethygu. 

 

Mynnwch sgyrsiau agos-atoch gyda ffrindiau a theulu

Yn enwedig mewn cyfnod o arwahanrwydd, mae'r weithred syml o estyn allan at ffrindiau a theulu yn bwysicach nag erioed yn y cyfnod digynsail hwn. Cysylltwch â'ch teulu a'ch ffrindiau, ac yn bwysicach fyth, byddwch yn onest gan egluro'ch meddyliau a'ch teimladau.

Cadwch sgyrsiau’n gadarnhaol; er enghraifft, gall sgyrsiau hiraethus, fel y tro diwethaf i chi fynd allan neu'r cyfnod gwyliau diwethaf a ddathlwyd helpu i leihau unigrwydd yn ogystal â chreu ymdeimlad o gynhesrwydd emosiynol.

Cadwch sgyrsiau’n agos atoch; mae gofyn cwestiynau penagored i annog sgwrs rhwng teulu a ffrindiau hefyd yn helpu, nid yn unig wrth helpu'ch hun trwy gyfnod o unigrwydd, ond mae'n cadw'r sgwrs i lifo yn hytrach na siarad amdanoch chi'ch hun yn unig, gan ddangos eich bod chi’r malio am eraill yn y pen draw. 

 

Estynnwch allan at ffrindiau a allai fod yn teimlo'n unig

Mae'n arferol cael ymdeimlad o arwahanrwydd ac unigrwydd yn ystod y pandemig presennol; mae pawb yn ceisio ymdopi â’u profiadau eu hunain ac rydyn ni i gyd yn dyheu am gyswllt cymdeithasol wyneb-yn-wyneb. Fe wnaeth llwyfannau digidol fel Zoom helpu i bontio'r bwlch a chadw mewn cysylltiad â'r rhai sy'n agos atom ni, ond mae angen i ni i gyd wneud ymdrech ymwybodol i gadw mewn cysylltiad ag anwyliaid. Gall mabwysiadu meddylfryd 'talu ymlaen' fod o gymorth i chi helpu rhywun sy’n agos atoch chi, yn ogystal â theimlo eich bod chi’n fwy cysylltiedig. 

Meddyliwch am y tro diwethaf i rywun estyn allan a'ch helpu chi pan oeddech chi'n teimlo'n isel ac yn unig; trowch y teimlad positif hwnnw'n gymhelliant i wneud yr un peth ag eraill.  

 

Gofalwch amdanoch eich hun

Mae'n swnio fel rhywbeth sylfaenol, ond rydyn ni i gyd yn euog o roi eraill yn gyntaf! Byddwch ychydig yn hunanol a gofalwch amdanoch eich hun; mae'r pwyntiau isod gan Mind yn helpu i nodi sut y gall newidiadau bach wella eich llesiant cyffredinol yn sylweddol. 

 • Ceisiwch gael digon o gwsg. Gall cael rhy ychydig neu ormod o gwsg gael effaith fawr ar sut rydych chi'n teimlo.
 • Meddyliwch am eich diet. Gall bwyta'n rheolaidd a chadw lefel y siwgr yn eich gwaed yn sefydlog wneud gwahaniaeth i'ch hwyliau a'ch lefelau egni. 
 • Ceisiwch wneud rhywfaint o weithgaredd corfforol. Gall ymarfer corff fod o gymorth mawr i'ch llesiant meddyliol, ac mae rhai pobl yn teimlo fod hyn yn helpu i wella eu hunan-barch. 
 • Treuliwch amser yn yr awyr agored. Gall treulio amser mewn man gwyrdd helpu'ch llesiant. 
 • Treuliwch amser gydag anifeiliaid. Mae rhai pobl yn credu y gall treulio amser o amgylch anifeiliaid helpu gyda theimladau o unigrwydd, p'un ai trwy fod yn berchen ar anifail anwes neu dreulio amser gydag anifeiliaid yn eu hamgylchedd naturiol. 
 • Mae’n bwysig osgoi cyffuriau ac alcohol. Er y gallech chi fod eisiau defnyddio cyffuriau ac alcohol i ymdopi â theimladau anodd amdanoch chi'ch hun, yn y tymor hir gallant wneud i chi deimlo'n waeth a gallant eich atal rhag delio â phroblemau sylfaenol. 

Mynnwch gymorth

Os ydych chi'n teimlo'n unig neu'n profi arwahanrwydd am gyfnodau hir, fe allai fod o gymorth estyn allan at y gwasanaethau y cyfeirir atynt isod a all gynnig cefnogaeth wrth i chi geisio ymdopi â’ch sefyllfa bersonol. 

Gall peidio â mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd hir-dymor effeithio'n negyddol ar eich llesiant corfforol a meddyliol.

Os oes problem iechyd meddwl ddyfnach yn achosi eich teimladau o unigrwydd neu arwahanrwydd, gall meddyg teulu helpu i drin y broblem honno a'ch rhoi ar y llwybr tuag at fod y gorau y gallwch chi fod.

Cofiwch nad ydych chi ar eich pen eich hun, a ddylech chi byth deimlo cywilydd wrth ofyn am help.

 

Canolfan Gynghori UMAber 

Mae Gwasanaeth Cynghori Undeb y Myfyrwyr yn gweithredu fel arfer, ond yn rhithwir, o bell. Gallwch gysylltu â'r gwasanaeth gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Bydd y gwasanaeth yn cynnig sgyrsiau fideo trwy Zoom, yn ôl yr angen, yn ystod yr amseroedd arferol ar gyfer galw heibio, sef rhwng 10am-12pm ac 1pm-3pm, o ddydd Llun i ddydd Iau. Gallwch ddod o hyd i'r ddolen ar dudalen Facebook Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, neu ar ein gwefan yn yr hafan o dan ein dolen Facebook.

Ar-lein: Gan ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau 

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621712 

 

Togetherall (a elwid gynt yn Wal Fawr Wen) 

Cymuned ddiogel ar gyfer cymorth iechyd meddwl, 24/7; cofrestrwch gyda'ch e-bost myfyriwr AM DDIM. 

Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, does dim angen i chi geisio ymdopi ag amgylchiadau anodd ar eich pen eich hun. Mae Togetherall yn blatfform ar gyfer cymheiriaid, ac yn lle diogel i gysylltu ag eraill sy'n profi teimladau tebyg; mae gweithwyr proffesiynol hyfforddedig hefyd wrth law, 24/7. Mae pob aelod yn anhysbys i'w gilydd o fewn y gymuned.

Cofrestrwch yma: https://togetherall.com/en-gb/

 

Y Samariaid 

Beth bynnag rydych chi'n mynd drwyddo, bydd y Samariaid yn ei wynebu gyda chi. Rydym ni ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Trwy E-bost: jo@samaritans.org (amser ymateb 24 awr)

Ffôn: 116 123 

Rhowch gynnig ar Ap Hunangymorth y Samariaid

 

Space

Cymorth un-i-un ar gyfer pa bynnag her rydych chi'n ei hwynebu, wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr. Boed yn iechyd meddwl, eich astudiaethau, arian, tai neu berthnasoedd, rydym yma i gynnig cymorth i chi.

Neges destun: tecstiwch 'STUDENT' i 85258

Dros y ffôn: 0808 189 5260

Sgwrs Fyw Dros y We: https://studentspace.org.uk/support-services/webchat-support

Trwy e-bost: students@themix.org.uk

 

Llinell Gymunedol ar gyfer Gwrando a Chynghori

Cymorth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ynglyn ag Iechyd Meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru. Gall unrhyw un sy'n poeni am ei iechyd meddwl ei hun neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind ddefnyddio'r gwasanaeth. C.A.L.L. Mae’r llinell gymorth yn cynnig gwasanaeth gwrando a chymorth yn ddienw.

Dros y Ffôn: 0800 132737

Neges destun: tecstiwch 'help' i 81066

 

Mind Aberystwyth 

Mae Mind Aberystwyth yn un o dros ugain o gymdeithasau Mind lleol yng Nghymru, sy'n gweithio i wella bywyd pobl sy'n cael eu heffeithio gan drallod meddwl. Rydym yn elusen annibynnol, sy'n cael ei rhedeg gan bobl leol, ar gyfer pobl leol

 

Dros y ffôn: 01970 626225

Trwy E-bost: info@mindaberystwyth.org

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576