CANLYNIADAU: UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr 2021

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae UMAber yn falch o gyflwyno’r ail noson wobrwyo yng nghyfres UMAber yn Dathlu 2021:

Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber yn Dathlu 2021

Mae'r gwobrau hyn yn cynorthwyo arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at y profiad o fod yn fyfyriwr.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu, yn ogystal â'r rhai sy'n ennill y categorïau heno.


CYNRYCHIOLYDD ACADEMAIDD Y FLWYDDYN

Enillydd y wobr hon yw…

Jake Christie, TFTS!

am fod yn gyson ragweithiol wrth gasglu a throsglwyddo adborth i fyfyrwyr, ond hefyd gweithio gyda'r adran i ddatblygu a gwella'r cwrs.

Llongyfarchiadau!

 

ADRAN Y FLWYDDYN

Enillydd Adran y Flwyddyn yw’r......

Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

am fynd y filltir ychwanegol i sicrhau bod myfyrwyr yn hapus ac yn iach y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Llongyfarchiadau!

 

DARLITHYDD Y FLWYDDYN

Enillydd Darlithydd y Flwyddyn yw......

Panna Karlinger (Mathemateg a'r Ysgol Addysg)!

Am gyfuno addysg o safon â mwynhad, trwy ddarparu adnoddau defnyddiol, dealltwriaeth glir o’r pynciau ac ennyn diddordeb wrth addysgu, gan hyrwyddo positifrwydd a chyfranogiad yn y dosbarth.

Llongyfarchiadau!

 

GWOBR CATEGORI AGORED

Beth Wright o’r Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Dyfarnwyd Beth yn Hyrwyddwr Allgymorth Cymunedol am ei gwaith yn creu strapiau ar gyfer masgiau yn ystod y cyfnod clo cyntaf, sy'n helpu i’w gwneud yn esmwythach i wisgo masgiau am gyfnodau hir. Mae hi hefyd wedi darparu cefnogaeth i gymuned y myfyrwyr a'r brifysgol trwy ei gwaith fel Swyddog Amgylcheddol a Chynaliadwyedd Undeb y Myfyrwyr. Yn olaf, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae hi hefyd wedi helpu i godi dros £1,100 ar gyfer Mind a Papyrus!

a

Joel Adams o’r Adran Gyfrifiadureg

Mae Joel wedi derbyn gwobr Hyrwyddwr Cymuned Academaidd am ei waith fel crëwr a gweinyddwr Gweinydd Discord Cymunedol yr Adran Gyfrifiadureg. Sefydlwyd y platfform hwn ar ddechrau'r cyfnod clo cyntaf mewn ymateb i bopeth yn symud ar-lein ac er mwyn cynnal cyfathrebu ar draws yr adran. Ers hynny, mae wedi mynd ati i gynnal a chymedroli'r platfform, ac mae’n gwneud hyn ar ben ei astudiaethau Prifysgol.

 

TIWTOR PERSONOL Y FLWYDDYN

Enillydd y wobr hon yw…

Susan Chapman (Ysgol Addysg) am dreulio amser yn dod i ddeall materion unigolion, yn ogystal â gofalu am gyflawniadau academaidd a llesiant myfyrwyr.

Llongyfarchiadau! Congratulations!

 

ATHRO ÔL-RADDEDIG Y FLWYDDYN

Yr Enillydd yw…

Yuyao Wang (Ysgol Fusnes Aberystwyth) am ei pharodrwydd i fynd ati i helpu myfyrwyr gydag ymholiadau academaidd a chefnogaeth y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Llongyfarchiadau!

 

MENTOR MYFYRWYR Y FLWYDDYN

Enillydd y wobr hon yw…

Cat Oliver (IBERS) am gynnig arweiniad, gwybodaeth a chymhelliant gwerthfawr, yn ogystal â bod ar gael i fyfyrwyr os oes angen help arnynt, neu hyd yn oed dim ond sgwrs.

Llongyfarchiadau!

 

AELOD STAFF SY'N FYFYRIWR Y FLWYDDYN

Llongyfarchiadau i enillydd y wobr hon...

Tom Mumford (Cyfrifiadureg) am ymgymryd â sawl rôl staff myfyrwyr ac am wneud ymdrech 100% bob amser.

 

MYFYRIWR-WIRFODDOLWR Y FLWYDDYN

Llongyfarchiadau i enillydd y wobr hon...

Adam Burlingham (Y Gyfraith a Throseddeg) am ei ymroddiad wrth drefnu digwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer Cymdeithas y Gyfraith, ynghyd â helpu myfyrwyr i leisio pryderon fel rhan o'i rôl fel swyddog Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol (FASS).

 

GORUCHWYLIWR Y FLWYDDYN

Enillydd y wobr hon yw…

Simon Payne (Seicoleg) am gynorthwyo ac ysgogi myfyrwyr i gymryd perchnogaeth o'u prosiect trwy ddarparu arweiniad a chyfleoedd pellach i ddatblygu eu hyder.

Llongyfarchiadau!

 

AELOD STAFF ATEGOL/GWASANAETH Y FLWYDDYN

Enillydd y wobr hon yw…

Lorraine Spencer (Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd) am y gofal a’r caredigrwydd gwirioneddol y mae hi’n ei ddangos wrth helpu myfyrwyr i gael trefn ar eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol a chael profiad gwaith perthnasol.

Llongyfarchiadau!

 

Llongyfarchiadau enfawr i'r holl enwebeion ac enillwyr Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber yn Dathlu 2021.

Go dda chi, oddi wrthym ni i gyd yn UMAber.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

In Aber for Winter?

Maw 30 Tach 2021

Yn Aberystwyth dros Gaeaf?

Maw 30 Tach 2021

Housing Fair 2021

Sul 28 Tach 2021
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576