CANLYNIADAU: UMABER YN DATHLU CYMDEITHASAU 2021

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae UMAber yn falch o gyflwyno’r canlyniadau ar gyfer Gwobrau Cymdeithasau UMAber yn Dathlu 2021.

Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod cyfraniad cymdeithasau a myfyrwyr unigol i wella’r profiad ym Mhrifysgol Aber.

Eleni derbyniwyd 250 o enwebiadau a daeth y panel oedd â’r dasg o lunio’r rhestr fer at ei gilydd yn rhithwir i ddarllen drwy’r enwebiadau a gwneud rhai penderfyniadau anodd.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu yn ogystal â'r rhai sy'n ennill y categorïau heno.

Llongyfarchiadau i chi at gyd.


Y GYMDEITHAS A WNAETH Y CYFRANIAD MWYAF AT ELUSEN:

Mae'r gymdeithas hon wedi mynd y filltir ychwanegol i ddal ati i godi arian ac ymwybyddiaeth ar gyfer eu helusen ddewisol trwy gydol nifer o gyfnodau clo. Maent wedi cynnig ystod o weithgareddau gan gynnwys: eu calendrau noeth traddodiadol, teithiau cerdded, loteri, raffl, heriau, 'ysgolion bronnau' trwy Zoom i godi ymwybyddiaeth, wedi bod yn weithredol ar gyfryngau cymdeithasol a mwy.

Llongyfarchiadau Tickled Pink!

 1. Tickled Pink
 2. Marrow / Mêr Esgyrn

 

AELOD CYMDEITHAS Y FLWYDDYN:

Mae'r person yma yn sicr wedi gwella enw da Aberystwyth trwy gynrychioli'r gymdeithas mewn dwy wahanol gystadleuaeth Genedlaethol ar-lein, lle’r oedd hi'n rhan o'r tîm cystadlu a ddaeth yn 1af yng Nghymru ac yn 4ydd yn y DU yn un ohonynt, ac fe sgoriodd yn uchel iawn fel unawdydd yn y llall. Rhoddodd ei chyfranogiad a'i gwaith caled yn ystod y cystadlaethau hyn gyfle i ni gysylltu â chymdeithasau tebyg ledled y DU a gwneud enw i ni'n hunain ac Aberystwyth.

Mae hi wedi dod yn bell eleni ac wedi gwneud y gymdeithas a’r Brifysgol yn falch iawn, a gobeithio y gellir cydnabod ei hymroddiad a’i gwaith caled gyda’r wobr hon.

Llongyfarchiadau Stefani Dimitrova - KPOP

 1. Stefani Dimitrova (KPOP)
 2. Serky Marchant (Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol)
 3. Kyerra Grasedyck (Eco-Addysg)

 

GWOBR AM BARODRWYDD I ADDASU A GWYDNWCH

Mae'r gymdeithas fuddugol eleni wedi llwyddo i fod yn gymdeithas anhygoel o weithgar er gwaethaf iddi fod yn flwyddyn anodd, oherwydd gallu i addasu a gwaith caled aelodau’r pwyllgor. Maent wedi bod wrthi’n cynnal ymarferion wythnosol trwy Teams, cynnal gweithdai theatr cerdd ar-lein gyda phroffesiynwyr o’r diwydiant trwy Zoom, yn ogystal â threfnu tair arddangosfa ar-lein gan roi cyfle i'r aelodau berfformio.

Llongyfarchiadau Curtain Call!

 1. Curtain Call
 2. Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth
 3. ACMUN - Gemau Argyfwng a Model y Cenhedloedd Unedig Aberystwyth

 

PERSONOLIAETH CYMDEITHASAU’R FLWYDDYN:

Prin fod rôl swyddogol yr unigolyn yma yn y gymdeithas yn gwneud cyfiawnder â'r holl waith y mae hi wedi'i wneud dros y gymdeithas yn ystod ei hamser yn y rôl. Mae hi wedi neilltuo cymaint o'i hamser a'i phrofiad prifysgol i'r gymdeithas ac mae hi bob amser wedi chwarae rôl flaenllaw yn yr hyn mae’r gymdeithas wedi’i gyflawni. Yn ei rôl fel Ysgrifennydd Cymdeithasol, mae hi wedi trefnu digwyddiadau cymdeithasol a heriau covid-ddiogel, yn ogystal ag ysgwyddo cyfrifoldebau’r ysgrifennydd, cynrychioli’r gymdeithas ar gyfer digwyddiad codi arian yr Hen Goleg, mynychu parthau a hefyd wedi bod yn gynrychiolydd y gymdeithas yn y Senedd. Dywed yr aelodau na fyddai Cymdeithas y Gwenyn wedi bod yn agos cymaint o hwyl hebddi.

Llongyfarchiadau Sabina O'Donoghue - Cadwraeth Gwenyn!

 1. Sabina O'Donoghue (Cadwraeth Gwenyn)
 2. Isaac Langran (InterPol)
 3. Katherine Taylor (Curtain Call)

 

GWOBR DIWYLLIANT CYMREIG

Mae'r gymdeithas hon wedi cyflwyno gwersi difyr i’r rhai sy’n dechrau dysgu Cymraeg ar-lein bob pythefnos ac wedi ennyn diddordeb y rhai oedd am ddysgu'r iaith, er gwaethaf y sefyllfa heriol a chyflwyno gweithdai ar-lein.

Llongyfarchiadau Daearyddiaeth!

 1. Daearyddiaeth
 2. Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aber

 

GWOBR RHAGORIAETH WEINYDDOL

Mae'r unigolyn yma nid yn unig wedi ymgymryd â phob rôl ym mhwyllgor y gymdeithas eleni, ond hefyd wedi arbed y gymdeithas rhag dirwyn i ben trwy neilltuo cyfran enfawr o'i hamser i gwrdd â swyddogion yr UM ac aelodau cenedlaethol y gymdeithas i ailddatblygu'r gymdeithas o'r dechrau. Mae hi wedi camu i mewn i rôl y llywydd, wedi ailysgrifennu cod ymddygiad a pholisïau, yn ogystal â threfnu cyfarfodydd covid-ddiogel i apelio at aelodau newydd (gan lwyddo i ddenu 15+ aelod newydd er gwaethaf blwyddyn anodd).

Llongyfarchiadau Alexandra Blumen - Llinell Gymorth y Nos / Nightline!

 1. Alexandra Blumen (Nightline)
 2. Gabriela Hricova (Ffotograffiaeth)
 3. Finley Reynolds (Ffantasi a Ffuglen Wyddonol)

 

GWOBR CYNALADWYEDD:

Mae'r gymdeithas hon wedi parhau â'u gweithgaredd craidd ac wedi codi ymwybyddiaeth trwy gydol y pandemig. Maent wedi ymuno ag amryw o gymdeithasau cadwraeth eraill i gynnal Gwyl y Cymdeithasau, maent wedi cynnal digwyddiadau cymdeithasol ar y cyd â chymdeithasau eraill gan godi ymwybyddiaeth aelodau ynghylch materion amgylcheddol ac wedi cynnal heriau cyson ar gyfer aelodau yn ystod y pandemig.

 Gwarchod Gwenyn

 1. Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aber
 2. Eco-addysg

 

GWOBR CYMDEITHAS ACADEMAIDD NEU’N SEILIEDIG AR GWRS Y FLWYDDYN:

Eleni, mae'r gymdeithas fuddugol wedi mynd ati i gyfoethogi profiad prifysgol pawb sy'n astudio yn yr adran, yn ogystal â'r rhai sydd ddim yn perthyn i’r adran honno. Mae'r gymdeithas yn gweithio'n agos gyda staff yr adran Saesneg, ac yn aml yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod gan aelodau'r posibiliadau a'r digwyddiadau gorau sy'n cyfrannu at eu hastudiaethau yn lle tynnu eu sylw oddi wrthynt.

Llongyfarchiadau Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol!

 1. Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 2. Y Gyfraith
 3. Mathemateg

 

CYMDEITHAS Y FLWYDDYN:

Mae'r gymdeithas hon wedi dal ati i gynnal gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn academaidd ac wedi addasu’r gweithgareddau hynny i adlewyrchu'r canllawiau cyfredol, tra hefyd yn sicrhau y gallant barhau i ddarparu gwasanaethau i natur, ymgysylltu â'u haelodau a'r gymuned ehangach.

Mae aelodau wedi cymryd rhan mewn 27 awr o wirfoddoli trwy weithgareddau a drefnwyd pan oedd y canllawiau’n caniatáu hynny. Maent hefyd wedi trefnu digwyddiadau cymdeithasol ar-lein, wedi codi £61 ar gyfer elusen leol trwy eu digwyddiad RAG; mae eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn weithredol drwy gydol y cyfnod hwn ac wedi annog aelodau i gwblhau tasgau wythnosol o gartref.

Llongyfarchiadau ACV!

 1. Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV)
 2. Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 3. KPOP

LLIWIAU

Mae hon yn wobr y mae llawer yn gobeithio ei hennill, gydag uchafswm o 25 ar gael i'w cyflwyno bob blwyddyn. Cyflwynir Lliwiau Llawn Cymdeithasau i fyfyrwyr unigol sydd wedi dangos ymroddiad rhagorol a pharhaus neu wedi gwneud cyfraniad eithriadol i'w cymdeithas.

Cyflwynir y canlynol â Lliwiau Cymdeithasau’r Brifysgol eleni:

Aisleen Sturrock

Alexandra Blumen

Aline Bruck

Amber McNeil

Callum Jones

Finley Reynolds

Gabriela Hricova

Grace Sawyer

Jess Weale

Katherine Taylor

Kyerra Grasedyck

Lauren Dunkley

Megan Bunker

Megan Limburn

Olga Olver

Rebecca Howarth

Roisin Donnelly

Sabina O'Donoghue

Serky Marchant

Siân Allen

 

Llongyfarchiadau enfawr i'r holl enwebeion ac enillwyr Gwobrau Cymdeithasau UMAber yn Dathlu 2021.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

In Aber for Winter?

Maw 30 Tach 2021

Yn Aberystwyth dros Gaeaf?

Maw 30 Tach 2021

Housing Fair 2021

Sul 28 Tach 2021
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576