Dechrau Cymdeithas Newydd

 

A oes gennych chi ddiddordeb nad ydych chi'n teimlo y darperir ar ei gyfer ar hyn o bryd?

Neu gallwch fabwysiadu un o'n cymdeithasau gwag isod...

 

Gyda chefnogaeth o’r cychwyn cyntaf, rydym wastad yn awyddus i groesawu mwy o gymdeithasau i’r Gymuned Tîm Aber.
I gychwyn y broses, gallwch fwrw golwg ar y 'Proses Dechrau Cymdeithas’ isod.

Manteision dechrau Cymdeithas gydag Undeb y Myfyrwyr

 

Mae bod yn gymdeithas yn UM Aber yn golygu y gallwch wneud y gorau o'r manteision canlynol:

 • Cyfle i gymryd rhan yn Ffair y Glas bob blwyddyn
 • Tudalen gwe y gallwch ei theilwra at eich dibenion eich hun ar www.umaber.co.uk a chyfeiriad e-bost unigol @aber.ac.uk i gyfathrebu'n uniongyrchol â chorff y myfyrwyr
 • Swyddog sabothol llawn-amser a chefnogaeth gan staff
 • Cymorth ariannol ar gyfer y grwp, e.e. grantiau bob tymor, raffl gyda chyfle i ennill gwobrau, cystadlaethau cenedlaethol, a.y.b.
 • Cyllid tuag at gyfleoedd datblygu hyfforddiant ar gyfer unigolion o fewn y gymdeithas, trwy'r Gronfa Addysgu Hyfforddwyr, e.e. cymwysterau hyfforddi, cynadleddau, a.y.b.
 • Mynediad i gyhoeddusrwydd ar draws y campws ar gyfer gweithgareddau eich cymdeithas
 • Cyngor a chefnogaeth wrth drefnu digwyddiadau, pa gwmnïau i'w defnyddio, a.y.b.
 • Cydnabyddiaeth a gwobrau ar gyfer gwirfoddolwyr trwy Wobr Aber
 • Cyfleoedd am hyfforddiant achrededig a chyllid tuag at rai allanol, e.e. cymorth cyntaf
 • Defnydd o gyfleusterau’r Undeb a llogi bysiau-mini
 • Ymhlith llawer o fanteision eraill!

 

Y Broses ar gyfer Dechrau Cymdeithas

 

Cam 1

Llenwch y ffurflen “Clwb/Cymdeithas Newydd” ar Hyb Adnoddau Tîm Aber. Mae'r ffurflen yn gofyn i chi egluro beth fydd pwrpas eich cymdeithas; dylech gynnwys o leiaf 10 unigolyn a fydd â diddordeb mewn ymuno â'ch cymdeithas, a rhestru o leiaf y tri aelod craidd o’r pwyllgor (Llywydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd).

Yna bydd y Tîm Cyfleoedd yn adolygu'ch cais. Byddwn yn gwirio addasrwydd eich cymdeithas er mwyn sicrhau:

 • Nad yw'n dyblygu cymdeithas sy'n bodoli eisoes
 • Nad yw'n peri risg i enw da’r Undeb, a'r gymuned ehangach
 • Bod ei brif amcanion er budd myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

Unwaith i ni adolygu hyn, byddwn yn cysylltu â chi gyda'r canlyniad o fewn pythefnos.

 

Cam 2

Unwaith i ni gymeradwyo’ch cais, byddwn yn gweithio gyda chi i greu eich dogfennau craidd:

 • Cyfansoddiad
 • Cod ymddygiad
 • Asesiad Risg
 • Rhestr Offer

Ar yr un pryd, byddwn yn creu asedau eich cymdeithas:

 • Tudalen gwe
 • Cyfeiriad e-bost eich clwb/cymdeithas
 • Cyfrif Cyllid
 • Microsoft Teams

 

Cam 3

Cwblhewch yr Hyfforddiant Pwyllgor. Mae hyn er mwyn eich hyfforddi chi a’ch darparu â phopeth sydd angen i chi ei wybod am redeg cymdeithas a defnyddio asedau eich cymdeithas.

 

Cam 4

Ar ôl i chi gwblhau’r hyfforddiant rydych chi’n barod i gychwyn!

Gallwch chi ddechrau trwy:

 • Hysbysebu pwy ydych chi a dechrau denu aelodau
 • Archebu cyfleusterau’r Undeb/Prifysgol
 • Gwneud cais am grant cychwynnol
 • Estyn allan am nawdd

Am unrhyw beth sy'n gysylltiedig â rhedeg grwp myfyrwyr, ewch i Hyb Adnoddau Tîm Aber neu cysylltwch â'ch cydlynydd perthnasol!

 

Mabwysiadu Cymdeithas

 

Mae cymdeithasau'n mynd a dod; dyma'ch cyfle i fabwysiadu un o'n cymdeithasau gwag a dod â bywyd newydd iddi!

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mabwysiadu un o'r cymdeithasau hyn, cysylltwch â'ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr (cyfleoeddum@aber.ac.uk) neu dewch i’n gweld ni yn y Swyddfa Cyfleoedd

 • Aber Bird Watch
 • Aber Macmillan
 • Anglican Society (AngSoc)
 • Anything Goes Society
 • Business & Careers Society
 • Chinese Culture Society
 • Circus Society
 • Feminist Society
 • Food Co-op
 • French Society
 • Global Students Society
 • Live Music Society
 • Marie Curie
 • Methodist Society
 • Nature Society
 • Organic Food Co-op
 • Oxfam
 • Paintball Society
 • Paranormal Society (Aberpara)
 • Parents in Education
 • Plaid
 • Poker Society
 • Real Ale
 • Sustainability Society
 • Travel & Tourism Society
 • Union & Liberty
 • Yes Myfyrwyr
 • Vegetarian & Vegan Society (VegSoc)

 

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr (cyfleoeddum@aber.ac.uk) neu galwch heibio’r Swyddfa Cyfleoedd.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576