Cwestiynau Aml UMAber

Bariau

C: Pa chwaraeon ydych chi'n eu dangos heddiw?
A: Mae rhestr o'r chwaraeon y byddwn yn eu dangos ar gael ar-lein yn www.umaber.co.uk/teledu, cadwch lygad ar ein gwefan am ddigwyddiadau mawr ym myd chwaraeon a chynigion!
C: Oes gennych chi BT Sport?
A: Oes! Mae Bar Cwtch Bar yn dangos Sky Sports HD a BT Sport HD! Dim ond Freeview sydd yn y Picture House, ond rydym yn bwriadu gwella ar hyn yn fuan!
C: Pa Alergenau sydd wedi'u cynnwys yn y bwyd a weinir yn yr Undeb?
A: Mae gwybodaeth am Alergenau ar gyfer Stone Willy’s pizza i'w gweld ar-lein yn www.umaber.co.uk/bwydifynd, mae ein lleoliadau adwerthu eraill hefyd yn dangos yr wybodaeth yma, ac mae ein staff wedi'u hyfforddi i'ch helpu â'ch anghenion. Os oes gennych chi unrhyw bryderon, gofynnwch i gael siarad ag Arolygwr a fydd yn fodlon iawn eich cynorthwyo ymhellach.
C: Ydyn ni'n gallu dewis y Gerddoriaeth yn y bar?
A: Ydych! Lawrlwythwch app SubTV app o'r App Store neu Google Play Store, teipiwch y cod sydd i'w weld ar ein sgriniau, a gallwch ychwanegu eich dewis i'r rhestr gerddoriaeth!
C: Faint mae'n costio i chwarae pwl?
A: 60p am gêm, neu ddwy gêm am £1!
C: Pa ddulliau o adnabyddiaeth ydych chi'n eu derbyn?
A: Pasport, Trwydded Yrru, (gan gynnwys rhai Dros Dro) a chardiau sy'n dangos logo PASS.
C: Ble mae'r arian dwi'n ei wario yn yr Undeb y mynd?
A: Mae popeth rydych chi'n ei wario yn yr Undeb, boed yn y Bar, Siop yr Undeb, Starbucks, Stone Willy’s neu Briwsion, yn mynd y syth yn ôl i'r Undeb er mwyn cynnig cymorth i chi!
C: Ble ydw i'n gallu canfod mwy ynglyn â phryd mae pethau'n digwydd?
A: Gallwch fwrw golwg ar www.umaber.co.uk/ents am ein rhaglen o ddigwyddiadau sydd ar y gweill!
C: Dwi wedi gadael fy siaced yn yr ystafell gotiau neithiwr, sut allaf i ei chasglu?
A: Bydd yr ystafell gotiau ar agor ar fin-nos yn ystod digwyddiadau. Fel arall, dylech siarad â rhywun yn y dderbynfa.
C: Dwi wedi gadael fy waled / côt / ffôn yn yr Undeb, ble mae eiddo coll?
A: Caiff unrhyw Eiddo Coll ei anfon i'r Dderbynfa, lle gallwch ei gasglu. Os na all staff y Dderbynfa gael hyd i'ch eitem, holwch y staff tu ôl i'r bar.

Democratiaeth

C: Beth yw Pleidlais yr Holl Fyfyrwyr?
A: Pleidlais yr Holl Fyfyrwyr yw pan fo gofyn i bob aelod o Undeb y Myfyrwyr bleidleisio ar fater penodol i benderfynu ar bolisi undeb y myfyrwyr neu weithred dylai Undeb y Myfyrwyr ei chyflawni.
C: Pryd gynhelir Pleidlais yr Holl Fyfyrwyr?
A: Caiff Pleidlais yr Holl Fyfyrwyr ei chynnal os yw cyngor Undeb y Myfyrwyr yn pleidleisio i anfon syniad i Bleidlais yr Holl Fyfyrwyr am eu bod yn teimlo dylai corff cyfan y myfyrwyr gael barn ar fater penodol, neu os yw myfyriwr, pan fydd yn cyflwyno ei syniad i'w ddadlau yn undeb y myfyrwyr, yn dewis iddo fynd yn syth at bleidlais yr holl fyfyrwyr. Wedyn cynhelir y bleidlais hon o fewn i'r amserlen a osodir yn y cyfansoddiad yn Atodlen 1.4 y gellir ei gweld yn www.umaber.co.uk/eich-undeb/printman/. Bydd yr undeb yn ymdrechu i sicrhau y caiff Pleidlais yr Holl Fyfyrwyr ei chynnal pan fo corff y myfyrwyr fwyaf tebygol o allu rhoi ei sylw llawn i'r ddadl, er nad yw hynny wastad yn bosib.
C: Beth ellir ei newid mewn Pleidlais yr Holl Fyfyrwyr?
A: Gall syniad gael ei benderfynu gan Bleidlais yr Holl Fyfyrwyr a gellir cael pleidlais o 'ddiffyg hyder' mewn ymddiriedolwyr a swyddogion etholedig gan Bleidlais yr Holl Fyfyrwyr. Ni ellir ond newid cyfansoddiad yr undeb a'i atodlenni yng Nghyngor Undeb y Myfyrwyr.
C: Oes modd i Swyddogion Sabothol gefnogi ymgyrch?
A: Gall unrhyw swyddog etholedig ymgyrchu o blaid neu yn erbyn pasio refferendwm. Caiff swyddogion myfyrwyr eu hethol a'u talu i fod yn wleidyddol. Eu rôl nhw yw mynegi barn ar faterion! Ni all swyddogion myfyrwyr ddefnyddio adnoddau sydd ond ar gael iddyn nhw fel swyddogion etholedig, fel rhan o'u hymgyrchu yn ystod Pleidlais yr Holl Fyfyrwyr.
C: Faint o bobl ddylai bleidleisio i gael Pleidlais Holl Fyfyrwyr 'dilys'?
A: Os anfonwyd syniad i Bleidlais yr Holl Fyfyrwyr gan Gyngor Undeb y Myfyrwyr, rhaid i 250 o fyfyrwyr gymryd rhan yn y bleidlais er mwyn iddi fod yn ddilys. Pe bai myfyriwr yn dewis anfon ei syniad yn syth at Bleidlais yr Holl Fyfyrwyr, rhaid i 500 o fyfyrwyr bleidleisio er mwyn i'r syniad fod yn ddilys.
C: Pwy yw'r Swyddog Etholiadau?
A: The Returning Officer is an independent individual approved by the Students’ Union board of Trustees annually to ensure that the process of the Officer Elections and All Student Votes are carried out correctly and fairly. This process is supported by an elections committee made up of appointed student volunteers.
C: Oes ymgyrch O Blaid / Yn Erbyn?
A: Gall unrhyw fyfyriwr wneud cais i fod 'asiant' neu 'arweinydd' yr ymgyrchoedd am bleidlais o blaid neu yn erbyn. Caiff hyn ei benderfynu ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu. Cyfrifoldeb yr unigolion sy'n ymgyrchu yw ceisio lledaenu'r gair ymysg myfyrwyr yn y ffordd maen nhw'n meddwl sydd orau. Bydd yr undeb yn rhoi cyllideb o £50 i'r ddwy ymgyrch i sicrhau na chaiff yr un myfyriwr ei anwybyddu. Pa lwyfannau / prosesau eraill gall myfyrwyr eu defnyddio i gyflwyno eu syniadau? Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad i gyngor yr undeb i'w drafod gan gyngor yr undeb. Cewch wneud hynny drwy anfon eich syniad at undeb.democratiaeth@aber.ac.uk.
C: Sut mae modd i mi fod yn Swyddog?
A: I fod yn swyddog llawn amser neu ran amser rhaid i chi gael eich ethol gan gorff y myfyrwyr. I ganfod mwy o fanylion ynglyn â phryd mae'r etholiadau nesaf yn cael eu cynnal, gallwch fwrw golwg ar ein tudalen ar y we yma.
C: Ydy'r swyddogion llawn amser yn cael eu talu?
A: Ydyn! Os cânt eu hethol, mae'r swyddogion yn treulio blwyddyn gyfan yn gweithio dros gorff y myfyrwyr - ac mae rhaid iddynt fwyta a byw yn rhywle, felly maent yn derbyn cyflog misol.

Cyllid

C: Rydw i wedi ceisio talu am rywbeth ac mae'r arian wedi dod allan o fy nghyfrif, ond mae'r trafodiad wedi methu, beth ydw i angen ei wneud a sut ydw i'n cael fy arian yn ôl?
A: Dyma beth a elwir yn 'Daliad Cysgod'. Peidiwch â phoeni - bydd yr arian yn dychwelyd i'ch cyfrif. Mae esboniad llawn i'w gweld fan yma.
C: Rydw i angen talu fy ffioedd dysgu, oes angen i mi fynd i'r Swyddfa Gyllid yn yr UM?
A: Nag oes, dylech ymweld â'r Swyddfa Gyllid yn y Ganolfan Groeso ar Gampws Penglais.
C: O ble ydw i'n gallu cael ffurflenni noddi ar gyfer clybiau a chymdeithasau?
A: O'r Swyddfa Gyllid.

Cyffredinol

C: Ble mae'r Undeb?
A: Rydym ger Canolfan y Celfyddydau ar gampws Penglais Gallwch ein gweld ni ar google maps yma.
C: Ble ydw i'n casglu fy Ngherdyn Aber?
A: Gallwch gasglu eich Cerdyn Aber o Lyfrgell Hugh Owen.
C: Sut ydw i'n ymuno â chlwb chwaraeon neu gymdeithas?
Mae gennym ystod eang o weithgareddau y gallwch gyfranogi ynddynt. Cyn i chi ymuno a chlwb chwaraeon, bydd angen i chi brynu Cerdyn Sborti: ar-lein Unwaith y byddwch chi wedi prynu Cerdyn Sborti, rhaid i chi wedyn aros 24 awr cyn prynu aelodaeth o unrhyw glwb, gan mai dyma pa mor hir mae'n arfer cymryd i ddiweddaru'r system. Wedyn gallwch ymuno â chlwb Chwaraeon ar-lein. Cyn i chi ymuno a chymdeithas, bydd angen i chi brynu Cerdyn Cym Aber fan yma yma. Does dim angen i chi aros cyn mynd ati i brynu aelodaeth o Gymdeithasau, gallwch wneud hynny fan yma: yma
C: Fe brynais fy Ngherdyn Sborti beth amser yn ôl, ar rwyf yn dal i fethu prynu aelodaeth o glybiau ar-lein, pam?
A: Gall fod sawl rheswm am hyn. Mae'r un mwyaf cyffredin yn perthyn i'r myfyrwyr hynny sydd wedi prynu'r Cerdyn Sborti drwy'r Ganolfan Chwaraeon. Mae hyn yn golygu y gall fod oedi o hyd at wythnos (mewn rhai achosion eithafol, mwy na hynny) i'r aelodaeth gyrraedd system Undeb y Myfyrwyr. Y ffordd hawddaf o osgoi hyn yw prynu eich cerdyn Sborti ar-lein. Os ydych chi'n cael anhawster gyda hyn, dylech gysylltu â'r Ganolfan Chwaraeon: chwaraeon@aber.ac.uk
C: Fe brynais fy Ngherdyn CymAber beth amser yn ôl, ar rwyf yn dal i fethu prynu aelodaeth o gymdeithasau, pam?
A: Camgymeriad cyffredin yw prynu aelodaeth pan fyddwch wedi mewngofnodi i'n gwefan ar gyfrif cyfaill. Os yw hyn yn digwydd, neu os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi prynu aelodaeth ond nid yw'n dangos ar-lein, dylech gysylltu ag undeb.marchnata@aber.ac.uk i ni ymchwilio i'r mater.
C: Rwyf yn teimlo'n bryderus ac mae angen i mi siarad â rhywun heno. Pwy allaf i siarad â nhw?
A: Os ydych yn poeni, yn bryderus neu'n teimlo eich bod dan bwysedd, gallwch gysylltu â Llinell-gymorth y Nos. Am fwy o wybodaeth, ewch i: http://www.nightline.aber.ac.uk/. Mae'r Llinell-gymorth ar agor rhwng 8pm ac 8am, ac mae'n wasanaeth gwrando cyfrinachol dan arweiniad myfyrwyr, sy'n cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr yn Aberystwyth.
C: Ble allaf i gofrestru â meddyg teulu neu ddeintydd?
A: Gallwch weld rhestr wedi'i diweddaru o feddygfeydd teulu ar ein tudalennau Cyngor yma. Am Ddeintyddfeydd yn Aberystwyth, ewch i Wefan y GIG.
C: Pam nad yw e-byst yr Undeb yn cyrraedd ar yr un pryd?
h.y. pam bod oedi rhwng derbyn y fersiwn Saesneg a'r fersiwn Gymraeg, gan y dylid eu hanfon yn yr un e-bost neu ar yr un pryd i gydymffurfio â'r polisi dwyieithrwydd? A: Cânt eu hanfon yr un pryd, gyda'r Gymraeg yn mynd gyntaf fel y nodir yn ein polisi dwyieithrwydd. Mae'r oedi'n digwydd oherwydd y nifer uchel o bobl sy'n derbyn yr e-bost. Caiff y rhan fwyaf eu hanfon mewn e-byst ar wahan er mwyn eu gwneud yn haws i'w darllen, a sicrhau bod yr wybodaeth yn eglur.
C: Rwyf am gysylltu â rhywun yn yr Undeb ynglyn â rhywbeth penodol, ond dydw i ddim yn gwybod pwy, beth allaf i ei wneud?
A: Yn yr achos cyntaf, gallwch ymweld â'n tîm croeso yn y dderbynfa, neu anfon e-bost atynt ar undeb@aber.ac.uk. Caiff hwn wedyn ei anfon ymlaen i'r unigolyn/unigolion perthnasol yn yr undeb.

Derbynfa

C: Pryd mae'r Dderbynfa ar agor?
A: Oriau'r Dderbynfa rhwng dydd Llun a dydd Iau: 9.30am - 5pm a dydd Gwener 9:30am - 4:30pm.
C: Ble allaf i brynu Tocyn Teithio Mid Wales Travel?
A: Gellir prynu tocynnau teithio Mid Wales Travel yn y Dderbynfa neu ar-lein. Bydd angen i chi gasglu tocynnau a brynwyd ar-lein o'r Dderbynfa. Cofiwch ddod â'ch Cerdyn Aber gyda chi.
C: Ble ydw i'n gallu prynu fy ngherdyn NUS Extra?
A: Gallwch brynu eich cerdyn NUS Extra o'r Dderbynfa yn ystod oriau gwaith. Gallwch hefyd brynu eich cerdyn yn https://cards.nusextra.co.uk/. Gallwch gael eich cerdyn wedi ei anfon i'r Dderbynfa (mae angen i chi ddangos eich CerdynAber wrth ei gasglu) neu wedi ei anfon i gyfeiriad o'ch dewis chi.

Llogi Ystafell

C: Ydyn ni'n gallu archebu un o'r ystafelloedd yn yr Undeb?
: Wrth gwrs! Mae'r Brif Ystafell, y Picture House, Ystafell y Pwyllgor a'r Ystafell Gyfarfod ar gael ar gyfer ein Clybiau Chwaraeon a'n Cymdeithasau ar fin-nos a phenwythnosau, pryd bynnag nad oes digwyddiadau wedi'u trefnu yn yr ystafelloedd hyn. Gallwch siarad ag un o'n tîm croeso yn y dderbynfa neu anfon cais at undeb@aber.ac.uk ac fe wnawn ni beth sy'n bosib!
C: Sut ydw i'n archebu ystafell yn Undeb y Myfyrwyr?
A: Gallwch fwrw golwg ar ein tudalennau ar y we fan yma, neu gysylltu â ni yn y dderbynfa: undeb@aber.ac.uk / 01970 621700.
C: Faint mae'n costio i logi ystafell yn yr Undeb?
A: Dim byd os ydych chi'n cwrdd â thair amod: 1. Rydych yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aber ar hyn o bryd 2. Nid yw'r ystafell yn cael ei defnyddio ar gyfer gweithgaredd masnachol 3.Nid yw'r ystafell angen gosodiad technegol. Beth os nad ydw i'n cwrdd â'r meini prawf hyn? Mudiadau allanol: gellir gweld ein prisiau safonol fan yma. Myfyrwyr cyfredol ym Mhrifysgol Aber: cysylltwch â Matt Lukasiak; mul8@aber.ac.uk neu 01970 621704.

Siop UM + Siop Ar-lein

C: Beth yw amseroedd agor siop yr Undeb yn ystod y tymor?
A: Mae'r brif siop ar gampws Penglais ar agor rhwng 8:30am a 6:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 11am a 5pm ar ddydd Sadwrn.
C: Ydy'r siop ar agor dros yr haf?
A: Ydy! Mae'r siop ar agor rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener hyd ddiwedd Gorffennaf, pan fydd ein horiau'n mynd i lawr i 9am tan 3pm hyd fis Medi.
C: Ydw i'n gallu archebu ar-lein?
A: A: Ydych - mae amrywiaeth o ddillad a nwyddau eraill ar gael i'w prynu ar-lein yn www.umaber.co.uk/siop.
C: Ydych chi'n cadw cynnyrch llysieuol/fegan mewn stoc?
A: Mae gennym ddewis helaeth o gynnyrch llysieuol, fegan, heb glwten a halal, gan gynnwys byrbrydau, losin, bariau grawnfwyd, brechdanau a mwy! Holwch aelodau staff y siop, a byddant yn ddigon bodlon eich helpu!
C: Ydw i'n gallu defnyddio fy ngherdyn Aber i dalu am nwyddau?
A: Yn anffodus, dydych chi ond yn gallu defnyddio eich cerdyn Aber yn lleoliadau arlwyo'r Brifysgol ar hyn o bryd.
C: Ydw i'n cael disgownt i fyfyrwyr?
A: Yr ateb syml yw Na. Fel siop UCM, rydym yn cynnig bargeinion gydol y tymor er mwyn rhoi disgownt i chi ar nwyddau penodol. Rydym hefyd yn gallu cynnig bargeinion ar brydau bwyd gydol y tymor, er mwyn i chi gael cinio rhatach ar y campws.
C: A godir tâl am ddanfon nwyddau sydd wedi cael eu harchebu dros y ffôn neu ar-lein?
A: Codir tâl safonol o £4.95 am ddanfon nwyddau i unrhyw le yn y DU. Codir tâl uwch am ddanfon i wleddydd yr UE a gweddill y byd, gan ddibynnu ar bwysau'r eitem.
C: Os yw rhywbeth yn ymddangos fel 'allan o stoc' ar-lein, ydw i'n gallu ei brynu o'r siop?
A: Mae'r stoc ar-lein yr un fath â'r stoc yn y siop, ond rydym yn gosod archebion yn ystod y tymor, felly daliwch ati i wirio'r safle i weld os yw'r eitem yn ôl mewn stoc.
C: Pryd allaf i ddisgwyl i fy archeb gyrraedd?
A: Mae'r rhan fwyaf o eitemau'n cyrraedd ymhen 2-3 diwrnod. Serch hynny, gall gymryd mwy o amser ar adegau prysur neu os ydych chi wedi archebu eitemau wedi'u personoleiddio.
C: Oes rhaid i mi fod yn fyfyriwr i ddefnyddio'r wefan?
A: Nag oes, gallwch greu cyfrif gwestai er mwyn archebu gennym ni.
C: Dydw i ddim wedi derbyn fy archeb eto; Pwy ydw i'n cysylltu â nhw?
Os nad ydych wedi derbyn eich eitem o fewn 7 diwrnod ar ôl gosod eich archeb, dylech e-bostio undeb.siop@aber.ac.uk a byddwn yn ymchwilio i hyn ar eich rhan.
C: Ydw i'n gallu cael ad-daliad ar eitemau a brynwyd ar-lein?
A: Ydych, ond mae angen i ni dderbyn yr eitem yn ôl yn y post cyn y gallwn ni broseseu eich ad-daliad. E-bostiwch undeb.siop@aber.ac.uk am fanylion pellach ar ble i anfon eich eitem a sut caiff eich ad-daliad ei brosesu.