Dim Esgusodion

Ym Mhrifysgol Aberystwyth, credwn fod gan bawb yr hawl i fyw, gweithio ac astudio mewn amgylchedd sy'n rhydd o ofn bwlio, aflonyddu a thrais.

Dim Esgusodion yw ein hymgyrch newydd ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth a phartneriaid lleol.

Ei nod yw rhoi grym i bobl i fod yn wyliedydd gweithgar a gweithredu yn erbyn bwlio, aflonyddu, troseddau casineb, ymosodiadau rhywiol ac unrhyw ymddygiad annerbyniol arall.

 

Yn aml, mae achosion o fwlio, aflonyddu a thrais oherwydd hunaniaeth unigolyn yn dechrau gydag agweddau, credoau a stereoteipiau negyddol at bobl eraill. Caiff y credoau hyn eu gwreiddio wrth i'r rheiny o'u cwmpas amlygu ac atgyfnerthu'r rhain dro ar ôl tro, a gallant ffurfio rhagfarnau.

Yn aml, mae’r rhagfarnau hyn yn amlygu ei hunain ar sawl ffurf ar sail:

 

           Hil, gan gynnwys lliw croen, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol

           Rhywedd neu dueddfryd rhywiol

           Statws priodasol neu bartneriaeth sifil

           Crefydd neu ffydd

           Bod yn feichiog neu ar gyfnod mamolaeth

           Hunaniaeth neu statws rhyweddol

           Oedran

           Aelodaeth o undeb llafur

           Anabledd,

           Euogfarnau troseddol

 

Os na chaiff y credoau hyn eu herio, gallant arwain at ymddygiad niweidiol a rhagfarnllyd ac o bosib fwy o gamwahaniaethu, casineb a thrais.

 

Adrodd a Chael Cymorth

 

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn profi ymddygiad sy’n peri problem, gallwch roi gwybod yn uniongyrchol i’r brifysgol amdano.

Mae'r brifysgol mewn partneriaeth â'r undeb wrthi'n datblygu system adrodd ar-lein a fydd yn galluogi myfyrwyr i adrodd rhywbeth yn ddienw, fel trydydd parti neu i ddatgelu eich hun a chael cymorth gan gynghorydd. Rydym yn bwriadu lansio’r system hon yn ystod yr wythnosau nesaf.

 

Rhowch wybod yn uniongyrchol i Gymorth Myfyrwyr am unrhyw bryderon

 

Gwnewch ein Haddewid

 

Fel rhan o'n hymgyrch, rydyn ni'n gofyn i fyfyrwyr, staff a grwpiau o fyfyrwyr ddangos eu cefnogaeth dros fynd i'r afael â bwlio, aflonyddu a thrais.

Ond mae mwy iddo na chytuno i ysgrifennu addewid, felly chwiliwch am ragor o wybodaeth.

Gwnewch ein haddewid

 

Ein Haddewid i Chi

 

Mae UMAber yn addo gweithio gyda phob myfyriwr ac aelod staff i roi terfyn ar fwlio, aflonyddu, ymosod a thrais er mwyn creu diwylliant dim goddefgarwch lle mae myfyrwyr yn gallu teimlo’n ddiogel i fod yn nhw eu hunain heb unrhyw ragfarn.

Does DIM ESGUSODION.

Mae gennym ni lawer o bethau ar y gweill yn ystod y misoedd nesaf wrth i ni ddatblygu'r ymgyrch, gan gynnwys:

 

           Gweithio gyda myfyrwyr a staff i greu newid diwylliannol ar y campws ac yn ein cymuned; sydd wedi’i anelu’n benodol at unigolion neu weithgareddau sy'n parhau ag ymddygiadau o'r fath.

           Addysgu myfyrwyr a staff ar ddiffiniadau ymddygiad annerbyniol, fel sydd yn y Cod Urddas a Pharch ar gyfer Myfyrwyr y Brifysgol.

           Lansio system adrodd ar-lein newydd mewn partneriaeth â'r Brifysgol ar gyfer achosion o fwlio, aflonyddu neu drais sy'n caniatáu adrodd yn anhysbys ac adrodd gan drydydd parti.

           Tynnu sylw at y gwahanol ffynonellau cymorth sydd ar gael i ddioddefwyr, a lle bo'n bosib, datblygu’r cysylltiadau presennol i gynorthwyo ein gwaith ar y campws.

           Gweithio gyda busnesau lleol a lleoliadau yn y dref i greu mannau diogel i'r rheiny sydd wedi dioddef bwlio ac aflonyddu.

 

Hefyd, mae gennym ni ddiddordeb yn eich syniadau o ran sut mae modd i ni barhau i ddatblygu'r ymgyrch. Os oes gennych chi syniadau, e-bostiwch umllesiant@aber.ac.uk.

 

Byddwch yn Eiriolwr dros Newid

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi'r ymgyrch a'i gwaith? Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr i weithredu fel eiriolwyr a'n helpu ni â'n gwaith.

Wrth i'r ymgyrch ddatblygu, byddwn ni'n gweithio ar wahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n ceisio cyflawni ei nodau.

Cofrestrwch i fod yn eiriolwr

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576