Gwobrau Staff a Myfyrwyr

 

Dyma dudalen fanylion meini prawf Gwobrau’r Staff a Myfyrwyr.

I enwebu, ewch i www.umaber.co.uk/yndathlu.


Darlithydd y Flwyddyn

Dyfernir i ddarlithydd sy'n gwneud cyfraniad arwyddocaol at brofiad academaidd myfyrwyr, boed yn ysbrydoli myfyrwyr ag angerdd am y pwnc, gan ysgogi'r ddarlithfa neu fynd y filltir ychwanegol i wneud eich dosbarthiadau'n fwy apelgar. Bydd y person hwn yn ymgorffori'r hyn y mae'n ei olygu i gael addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Aelod Staff Cymorth / Gwasanaeth y Flwyddyn

id yw eich profiad prifysgol yn gyfyngedig i'ch darlithoedd yn unig. Mae'r wobr hon yn cydnabod yr aelodau hynny o gymuned y brifysgol sy'n darparu cymorth rhagorol neu sy'n gwella'ch profiadau y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Gall fod y porthor sy'n delio â'ch cwyn am swn, neu'r barista yn Tamed Da sy'n gweini eich latte am 9 y bore.


Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn

Mae'r wobr hon yn cydnabod Cynrychiolydd Academaidd sydd wedi bod yn weithgar gydol y flwyddyn. Maent yn mynegi barn pob myfyriwr ar eu cwrs yn effeithiol, yn mynychu PYSM yn rheolaidd, yn trosglwyddo gwybodaeth yn ôl i'w cyfoedion ac yn dangos sgiliau trefnu a rhyngbersonol gwych.


Myfyriwr Wirfoddolwr y Flwyddyn

Cyflwynir y wobr hon i wirfoddolwr sydd wedi cael effaith glir a gwirioneddol ar eu grwp, eu prosiect neu eu hachos. Byddant wedi dangos lefel uchel o ymrwymiad gan weithredu fel model rôl gadarnhaol ar gyfer gwirfoddoli myfyrwyr ac UMAber.


Swyddog Gwirfoddol y Flwyddyn

Mae'r wobr hon yn cydnabod cyfraniad un o'n Swyddogion Gwirfoddol at ddatblygiad y Brifysgol a / neu'r Undeb.  Byddant wedi cynrychioli eu cyfoedion yn ddiwyd, wedi ymgysylltu â nhw ac wedi gwella profiad y myfyrwyr gan ddefnyddio adborth myfyrwyr.


Mentor y Flwyddyn o blith y Myfyrwyr

Mae'r wobr hon yn cydnabod rôl bwysig mentoriaid mewn rhoi cymorth i fyfyrwyr, gan helpu i'w hysbrydoli a'u cymell gydol eu cwrs. Mae mentoriaid da yn dangos cydymdeimlad â'r rheiny maen nhw'n eu mentora, yn darparu amgylchedd sy'n annog cwestiynau ac yn meddu ar wybodaeth am eu hadran ac ystod o wasanaethau'r brifysgol.


Goruchwyliwr y Flwyddyn 

Wedi'i ddyfarnu i oruchwyliwr israddedig neu ôl-raddedig sy'n cynnig goruchwyliaeth ragorol fel rhan o brosiect, traethawd estynedig neu draethawd ymchwil. Gallai hyn fod ar ffurf darparu cymhelliant, adborth ac arweiniad eithriadol sy'n helpu i roi cyfeiriad clir i’ch gwaith. Efallai y byddant hefyd yn ysbrydoli angerdd yn eich maes astudio sy'n hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol neu ymchwil pellach.


Adran y Flwyddyn

Mae'r categori hwn yn cydnabod adran (neu Athrofa) sy'n gwneud cyfraniadau cadarnhaol eithriadol at brofiad academaidd ei myfyrwyr. Mae'r staff yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu amgylchedd croesawgar a safon uchel o ddysgu, addysgu a chymorth. Mae'n cydnabod adran y mae myfyrwyr yn falch o fod yn rhan ohoni.


Hyrwyddwr Iaith Gymraeg

Mae'r wobr hon yn cydnabod yr aelodau staff hynny ar draws yr holl adrannau a rolau sy'n gwneud y Gymraeg a'r profiad diwylliannol Cymreig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 'dda iawn'. Maent yn hyrwyddo'r Gymraeg ym mhopeth a wnânt ac yn ysbrydoli myfyrwyr i fynd â'r Gymraeg ymhellach.


Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn

Nid darlithwyr yn unig sy'n effeithio'n gadarnhaol ar eich profiad academaidd. Mae llawer o uwchraddedigion yn ymgymryd â chyfrifoldebau addysgu yn ychwanegol i'w hastudiaeth lawn-amser. Mae'r wobr hon yn rhoi cydnabyddiaeth i fyfyriwr ôl-raddedig sy'n gwneud cyfraniad eithriadol wrth addysgu, arwain seminar neu arddangos.


Gwobr Addysgu Arloesol

Mae'r wobr hon yn cydnabod aelod o staff sy'n dangos dulliau arloesol a gwerthfawr o gyflwyno darlithoedd, gan ddefnyddio arddulliau gwreiddiol o addysgu i ysbrydoli ac ennyn diddordeb myfyrwyr.


Tiwtor Personol y Flwyddyn

Mae'r wobr hon yn cydnabod tiwtor personol sy'n angerddol am helpu myfyrwyr a sicrhau bod eu hamser yn y brifysgol y gorau y gall fod. Mae'r aelod hwn o staff yn darparu lefelau rhagorol o ofal bugeiliol, cefnogaeth ac arweiniad.


Gwobr Adborth Eithriadol

Mae'r aelod hwn o staff yn darparu adborth personol sy'n fwy na dim ond marc; yn hytrach mae'n egluro'r hyn yr ydych wedi'i wneud yn dda a'r hyn y mae angen i chi ei wneud er mwyn gwella'r tro nesaf, a gall fod ar ffurf anhraddodiadol. Mae'r adborth hwn yn eich helpu i wella'n gyson yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Gwobr Cam Nesaf

Mae'r wobr hon yn cydnabod aelod o staff mewn unrhyw adran sydd wedi helpu i'ch paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol. Maent yn helpu i lunio uchelgais myfyrwyr at y dyfodol, yn ogystal â'u galluogi i wireddu eu llawn botensial. Mae enillydd y wobr hon yn defnyddio eu gwybodaeth, eu profiad, eu hamser a'u cysylltiadau i gefnogi a darparu myfyrwyr â'r hyn maen nhw ei angen ar gyfer y cam nesaf yn eu bywydau.


Gwobr Arwain Cydraddoldeb

Mae'r wobr hon yn cydnabod aelod o staff neu fyfyriwr sy'n cefnogi cyfle cyfartal i bawb, beth bynnag fo'u cefndir neu eu sefyllfa bresennol. Maent yn gweithio tuag at sicrhau cynhwysedd a chydraddoldeb i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan helpu i godi ymwybyddiaeth neu greu newid drwy ddigwyddiadau, ymgyrchoedd a gweithgareddau eraill.


Clod Arbennig

Gellir cyflwyno'r wobr hon yn ôl disgresiwn y panel i gydnabod gwaith rhagorol aelod o gymuned y Brifysgol sydd wedi cyfrannu at brofiad myfyrwyr, ond sydd ddim yn ffitio i mewn i un o'r categorïau eraill.


I enwebu, ewch i www.umaber.co.uk/yndathlu.