Gwobrau Chwaraeon

Dyma dudalen fanylion meini prawf Gwobrau’r Chwaraeon.

I enwebu, ewch i www.umaber.co.uk/yndathlu.


Chwaraewr y Flwyddyn

Cyflwynir y wobr hon i'r unigolyn sydd wedi rhagori yn eu camp ac sydd wedi gwella enw da chwaraeon yn Aberystwyth. Bydd e neu hi wedi cynrychioli ar lefel ranbarthol / genedlaethol neu wedi rhagori o fewn strwythur chwaraeon y brifysgol.


Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

Cyflwynir i'r unigolyn sy'n perfformio ar lefel uchel o fewn eu camp, ond sydd hefyd yn chwarae'n deg ac yn dangos dawn bersonol, hiwmor a brwdfrydedd ym mhob agwedd o'u camp.


Tlws Gwyn Evans

Mae'r wobr hon er cof am ddarlithydd Add.Gorff. a hyfforddwr clwb, er mwyn cydnabod ymroddiad personol, ymrwymiad ac agwedd iach a chanmoladwy at gyflawniad mewn chwaraeon. Dyma'r unigolyn sy'n ymgymryd â phob rôl o fewn y clwb; hyfforddwr, chwaraewr, cefnogwr: ef / hi yw'r unigolyn y mae pawb yn troi ato ar adegau anodd.


Tlws Mary Anne

Cyflwynir i rywun sydd wedi ymrwymo i redeg a gweinyddu clwb penodol. Dyma'r arwr tawel sy'n eistedd wrth ddesg yn anfon e-byst neu'n casglu arian.


Clwb y Flwyddyn

Clwb y Flwyddyn yw'r wobr mae pawb yn eiddgar i'w hennill o fewn TîmAber. Caiff y wobr hon ei chyflwyno i'r clwb mwyaf llwyddiannus, ymroddgar a gweithredol yn ystod y flwyddyn academaidd.


Y Clwb sydd wedi Gwella Fwyaf Eleni

Y meini prawf ar gyfer y wobr hon yw gwelliant o ran llwyddiant, ysbryd a threfniant y clwb. Dylent hefyd ddangos ymroddiad i gynnal y cynnydd hwn ar gyfer y blynyddoedd i ddod.


Tîm BUCS y Flwyddyn

Y tîm sydd wedi cystadlu ar lefel eithriadol yn eu cystadleuaeth BUCS. Dyma'r tîm sydd wedi cynrychioli'r brifysgol yn dda ar lefel genedlaethol gan wella enw da Prifysgol Aberystwyth.


Tîm tu allan i BUCS y Flwyddyn

Y tîm sydd wedi cystadlu ar lefel eithriadol yn eu cystadleuaeth. Dyma'r tîm sydd wedi cynrychioli'r brifysgol yn dda gan wella enw da Prifysgol Aberystwyth.


Y Cyfraniad Mwyaf at RAG

Cyflwynir y wobr hon i aelodau'r tîm sydd wedi rhoi cryn lawer o'u hamser at achosion da gydol y flwyddyn / / clwb sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at RAG gydol y flwyddyn.


Gwobrau'r Gymraeg

Y clwb sydd wedi mynd gam ymhellach na gofynion y Polisi Dwyieithrwydd ac sydd wedi cynnwys y Gymraeg ar ddillad swyddogol y clwb. Ynghyd â'r uchod i gyd, mae eu holl ohebiaeth wedi bod yn ddwyiethog, ac mae pwyllgor y gymdeithas yn cynnwys Swyddog yr Iaith Gymraeg / Swyddog Cyfieithu ac mae'r gymdeithas yn cynnal y polisi dwyieithog yn eu digwyddiadau.


Lliwiau'r Brifysgol: Chwaraeon (25)

Cyflwynir y wobr hon i fyfyrwyr unigol sydd wedi dangos ymroddiad eithriadol parhaus neu sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'w clwb, yn ogystal â dangos ymrwymiad i undeb y myfyrwyr a / neu chwaraeon myfyrwyr. Mewn amgylchiadau eithriadol, mae hefyd yn bosib i fyfyrwyr dderbyn lliwiau llawn am ragori yn eu camp, gan gynnwys ennill cystadleuaeth ryngwladol / cenedlaethol neu BUCS neu gynrychioli eu camp ar lefel genedlaethol / rhyngwladol.


Clod Arbennig

Gellir cyflwyno'r wobr hon os yw'r panel yn dewis gwneud hynny mewn cydnabyddiaeth o waith aelod o gymuned y Brifysgol sydd wedi cyfrannu at brofiad myfyrwyr, ond sydd ddim yn gweddu i un o'r categorïau eraill.


I enwebu, ewch i www.umaber.co.uk/yndathlu.