Arweiniad i'r Undeb

Llongyfarchiadau ar sicrhau eich lle yn y Brifysgol ger y lli: Aberystwyth.

Mae’n braf iawn gennym ni eich croesawu i’r Brifysgol, i Undeb y Myfyrwyr (UMAber) ac i’n cymuned.

Dyma arweiniad bach sy'n cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod ynglyn ag Undeb y Myfyrwyr, yr hyn rydyn ni’n ei wneud a sut mae modd i chi gyfranogi yn ystod eich cyfnod yn Aberystwyth.


Beth yw Undeb y Myfyrwyr?

Dan arweiniad myfyrwyr, gyda chymorth tîm o staff, mae Undeb y Myfyrwyr am i fyfyrwyr Aber fwynhau bywyd fel myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth. Rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod myfyrwyr Aber yn cael profiad anhygoel, eu bod yn hapus ac yn iach, bod ganddyn nhw'r grym i newid pethau, ac yn gadael gyda ffrindiau am oes a dyfodol disglair o'u blaen.

Beth mae’r Undeb yn darparu i fyfyrwyr?

Ein strategaeth newydd a’n haddewidion i fyfyrwyr


Eich swyddogion myfyrwyr

Dyma Bruce, Emma, Gwion, Jess a Molly: eich swyddogion etholedig. Cawson nhw eu hethol gan fyfyrwyr Aber llynedd ac maen nhw’n gweithio llawn amser i ddatblygu profiad myfyrwyr ac i gynrychioli eich buddiannau i’r Brifysgol a’r tu hwnt!

Cliciwch ar eu henwau i ddarllen amdanynt a’u blaenoriaethau.


Calendr digwyddiadau

Rydyn ni wedi bod yn cydweithio â'r Brifysgol ac Aberystwyth Student Events (ASE) i gynnal llwyth o ddigwyddiadau gyda'r dydd a gyda'r nos er mwyn sicrhau bod rhywbeth at ddant pawb.

Rydym hefyd yn y broses o gwblhau’r calendr gweithgareddau a digwyddiadau UM am y flwyddyn gyfan felly cadwch olwg ar y dudalen isod am y wybodaeth diweddaraf a dyddiadau i’ch dyddiaduron.

Calendr digwyddiadau


Llywio Aber

Fel Undeb Myfyrwyr, rydyn ni’n sicrhau mai myfyrwyr sy’n arwain ein gwaith, a nhw sy’n penderfynu beth ddylem ni weithredu arno a/neu gredu ar ystod o faterion.

Rhannwch syniadau: Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad yn gyflym ac yn ddi-ffwdan ar-lein a wedyn bydd democratiaeth y myfyrwyr yn penderfynu a yw eich syniad yn un da y dylid ei ystyried ymhellach: www.umaber.co.uk/newidaber/fysyniadau

Cyngor yr Undeb: Cyngor yr Undeb yw prif gorff penderfynu UMAber, gyda chynrychiolwyr etholedig yn gosod cyfeiriad ein gwaith, yn creu polisïau i greu newid parhaol ac yn sicrhau ein bod ni’n gweithio dros fyfyrwyr.

Cynrychiolaeth Academaidd: Cynrychiolwyr Academaidd yw myfyrwyr sydd wedi cael eu hethol gan eu cyd-fyfyrwyr ar eu cwrs neu yn eu hadran i ddarparu adborth ar farn y rheiny maen nhw'n eu cynrychioli i'w Hadran, y Brifysgol ac undeb y Myfyrwyr.

Etholiadau: Mae myfyrwyr yn arwain pob agwedd o Undeb y Myfyrwyr. Rydyn ni'n defnyddio etholiadau democrataidd i'ch helpu chi i benderfynu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan ar amryw o faterion tra byddwch chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru sefyll a phleidleisio ar gyfer unrhyw rôl sy'n berthnasol iddyn nhw.

Parthau: Cyfle i fyfyrwyr ddod ynghyd i drafod ac ystyried materion, gweithio ar y cyd i ganfod datrysiadau, clywed gan siaradwyr perthnasol a chael gwybod yr hyn mae'r swyddog llawn amser wedi bod yn ei wneud.

Polisiau & Ymgyrchoedd: Rydyn ni'n gweithio gyda myfyrwyr, y Brifysgol a mudiadau lleol a chenedlaethol i greu newid cadarnhaol. Mae ein hymgyrchoedd, ymchwil a pholisi'n hyrwyddo addysg myfyrwyr Aberystwyth, gan sicrhau bod eu barn i'w chlywed ac yn cael ei chymryd o ddifrif ar y campws, yn Aberystwyth ac ar draws Cymru gyfan.


TîmAber: Chwaraeon a Chymdeithasau

TîmAber yw teulu chwaraeon a chymdeithasau UMAber

Gall clybiau chwaraeon a chymdeithasau yn Aberystwyth wneud eich profiad chi fel myfyriwr yn un bythgofiadwy.

P'un ai'ch bod chi am fod yn gystadleuol neu ond eisiau mwynhau … Ymunwch â hwyl Tîm Aber drwy ymuno â chlwb chwaraeon neu gymdeithas.

Chwaraeon: Mae ganddom dros 50 o wahanol glybiau chwaraeon yn amrywio o Ffrisbi Eithaf i Rygbi (Cynghrair).

Cymdeithasau: Dros 100 o gymdeithasau i chi ddewis ohono, gan amrywio o Ail-greu'r Canol Oesoedd i'r Gymuned Gemau Aberystwyth (ACOG).


Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn hawdd trwy UMAber. Mae gennym ystod eang o grwpiau a phrosiectau y gellir cymryd rhan ynddynt ac mae'r gymuned leol yn wastad chwilio am fyfyrwyr i wirfoddoli. Mae dewis helaeth o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael.

Cliciwch yma i ddarllen mwyCysylltwch a ni

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook, Instagram a Snapchat @UMAberSU

e-bostiwch undeb@aber.ac.uk

neu dewch o hyd i manylion cyswllt staff a swyddogion yma