Wythnos y Glas

 

Wythnos y Glas arall wedi dod i ben – a dyna i chi wythnos oedd hi! I fi’n bersonol dwi’n falch mod i ‘di neud y mwya o’r holl wythnos blwyddyn yma wrth fynd i pob dim oedd UMCA’n ‘i gynnig. Nes i ddim llynadd, a dwi’n difaru lot. ‘Lly blwyddyn nesa, i chi ath ddim i pob dim tro ‘ma, plîs plîs pliiis trïwch wneud y mwyaf o wythnos y Glas – does na’m rhaid i chi yfad pob nos cofiwch!

Uchafbwynt yr wythnos i mi heb os nac oni bai oedd y Gig Gomedi efo’r Welsh Whisperer yn cyflwyno. Dwi’m yn un sy’n hoffi gwylio stand-up fel arfer ond oedd y noson yma wirioneddol yn anhygoel, dwi’m yn meddwl nes i sdopio chwerthin trwy’r nos!

Felly, i’r rhai ohono chi sy’ mwy na thebyg ddim yn cofio be ddigwyddod trwy’r wythnos, dyma i chi recap sydyn o beth ddigwyddodd;

Symud i Fewn

Pob blwyddyn mae ‘na griw o UMCA yn helpu’r Glasfyfyrwyr symud i fewn i’r llety Cymraeg sydd ar y campws, a doedd y blwyddyn yma ddim gwahanol i’r blynyddoedd cynt. Daeth criw o bwyllgor UMCA a’r Geltaidd at ei gilydd er mwyn gwneud yn siwr fod y glasfyfyrwyr yn teimlo’n gartrefol wrth symud fewn, ac i wneud yn siwr ein bod ni’n tawelu eu meddyliau cyn yr wythnos fawr oedd o’u blaenau...

Parti Pwnsh

Dyma oedd noson gynta’r wythnos, lle ma’r glasfyfyrwyr yn cerddad fewn i’r Llew Du yn cachu’i hunan gan fod yr ail a’r drydedd flwyddyn yna’n syllu arnyn nhw’n cerddad fewn (neu o leiaf oedda ni llynadd yn cachu brics de). Y noson yma ma’r freshyrs i gyd yn mynd at y bar ag yn ordro peint o Bwnsh Llew heb sylweddoli bod o actually’n blasu’n afiach (sori Llew ly x). Noson o gymdeithasu ag i bawb gychwyn dod i nabod ei gilydd oedd hi, ac wrth gwrs i ddangos i’r freshyrs be i yfad yn y tafarndai.

Taith Groesawu

Y Daith Groesawu oedd cyfle cyntaf y glasfyfyrwyr i gael gweld yn union sut ma’ teithiau tafarndai UMCA’n gweithio (crol i chi a fi, ond dyda ni’m yn ca’l galw nhw’n hynny dyddia yma...). Dwi’n siwr bod na’m llawar ohono chi’n cofio’r noson yma, mwy na dw i rili, ond nathi laff do. Dwn  im be sy’ na i ddeud am y crol yma, ond dwi’n siwr fod pawb wedi dod i nabod ei gilydd lot gwell (a gormod) drwy chwara’ gema fel never have I ever, ffeithia afiach/diddorol ayyb.

Carioci

Noson carioci UMCA – lle ma’ rhai o’r drydedd flwyddyn wedi ca’l chydig bach gormod i yfad a’n meddwl bo nhw’n rw fath o Beyonce pan ma’ nhw’n ca’l gafal ar y meic. Ma’n digwydd o hyd, a nath tro ‘ma ddim siomi. Oedd hi’n neis gweld fod pawb wedi treulio bron iawn i’w noson gyfan yn Llew y noson honno, a fod pawb yn canu a joio efo’i gilydd. Ella bod angan gwersi canu ar amball i berson at flwyddyn nesa er hynny...

Taith Teulu

Y Daith Teulu ydi lle’r oedd y freshyrs i gyd yn cael eu cyfri fel babis, yr ail flwyddyn yn rieni, a’r drydedd flwyddyn yn neinau a teidiau. Ar y daith es i rownd efo oedd y freshyrs i gyd yn gorfod gwisgo napi ar eu pennau a gafael mewn wy gan wneud yn siwr nad oeddo’n torri – neu oedd na gosb!

Gig Gomedi y Glas

Fel nes i ddeud ar y cychwyn – hon i mi oedd noson ora’r wythnos. Ar y noson roedd y Welsh Whisperer yn cyflwyno Dan Thomas, Steffan Evans ac Esyllt Sears. Noson absolwtli hileriys! Odd y ‘stafell yn Llew yn llawn dop, efo pobl yn sefyll yn y cefn hyd yn oed. Gobeithio gawni fwy o nosweithia fel yma efo UMCA – noson eitha chill mewn llond stafell o bobl hapus!!

Taith Teircoes

Er fod enw’r noson yn awgrymu fod pawb yn mynd o amgylch tafarndai fel eu bod yn rhedeg ras teircoes ym mabolgampau blwyddyn 4 ysgol gynradd – nid fela oedd hi. Oedd pawb wedi clymu eu breichiau efo’i gilydd yn lle (health and safety de). Oedd y busnas clymu braich efo’i gilydd yn all fun and games tan oedd na rhywun yn penderfynu dod a’r rheol ‘ond yfad efo’r llaw chwith’ allan. O’ ni’n teimlo fatha rw byped yn codi fy mraich fyny fatha dwn im be.

Y Cwis Mawreddog

Cafodd y noson yma ei chynnal hefyd yn y Llew Du (shocker). Oedd pob bwrdd yn Llew yn llawn, ag oeddi’n neis gweld lot o bob blwyddyn wedi troi fyny. Roedd ‘na bump gategori gwahanol yn y cwis – chwaraeon, gwybodaeth cyffredinol, dyfalu pwy ydi’r seleb o’r llunia ayyb. Roedd hi’n noson llwyddiannus iawn, a llongyfarchiada’ i griw o’r freshyrs nath guro’r cwis (dwi ddim yn bitter o gwbl fod na griw o freshyrs ‘di ennill... ddim o gwbl.)

Penwythnos Hasbins

Dros y penwythnos yma ma’ hen aeloda’ UMCA’n dod nôl i Aber i gal penwythnos o yfad a gweld pawb. Oedd blwyddyn yma’n wahanol i llynadd i fi achos llynadd do ni’m yn rili nabod neb o’r hasbins oedd yn dod yn ôl. Ond blwyddyn yma  o ni’n nabod a’n ffrindia efo rhai o’r hasbins, ‘lly oedd hi’n neis ca’l gweld pawb unwaith eto!

Felly dyna chi – Wythnos y Glas UMCA 2018. Nes i ddeud mai recap sydyn oedd hwn am fod ond dw i ‘di ‘sgwennu mwy i’r blog yma na nes i i rhai o’n nhraethoda llynadd dwi’n meddwl. Gobeithio bo’ chi ddim yn syffro gormod o freshers flu, a bod yr wythnos gynta o ddarlithoedd ddim rhy hegar arna chi. Welai chi xox

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576