Clybiau a Chymdeithsau UMCA

Clybiau a Chymdeithasau

Beth yw UMCA  |  Digwyddiadau UMCA  |  Clybiau a Chymdeithasau  |  Yr Heriwr  |  Cyfansoddiad

 

Y Geltaidd

Y Geltaidd yw prif gymdeithas Gymraeg Prifysgol Aberystwyth gyda’i gwreiddiau wedi eu plannu’n ddwfn yn y dref a’r Brifysgol ers dros 125 o flynyddoedd (Cymdeithas Prifysgol hynaf Cymru). Cymdeithas chwaraeon Gymraeg yw hi yn y bôn sydd yn cynnig nifer o dimau a chwaraeon gwahanol. Ar hyn o bryd mae gan y Geltaidd dimau Rygbi Bechgyn a Merched, Pêl-droed Bechgyn a Merched, Pêl-rwyd a dawns. Ond nid chwaraeon yn unig yw cyfrifoldeb y Geltaidd cofiwch. Mae tri o brif grôls y Gymdeithas Gymraeg yn cael eu trefnu gan y Geltaidd sef Crôl Teulu, Crôl Teircoes a Chrôl Twt Twts / Hanneri (a llawer mwy…!) Taith mwyaf y flwyddyn yn ddi-os yw’r daith rygbi flynyddol. 5 bws orlawn yn teithio i un o gemau’r chwe gwlad. Yn y blynyddoedd diwethaf buom yng Nghaeredin, Paris a Dulyn. Eleni mi fydd y daith yn mynd i Gaeredin!

Llywydd y Geltaidd 2019/20 - Morgan Lewis (Moc), mol18@aber.ac.uk 

Geltaidd

Llywydd - Dylan Roberts (dlr9@aber.ac.uk)

Is-lywydd - Heledd Davies

Cadeirydd - Gruffydd Madoc-Jones

Trysorydd - Lois Fflur

Ysgrifenyddes - Alys Rees

Swyddog Aelodaeth - Alys Roberts

 

Twitter         Instagram

 

Aelwyd Pantycelyn

Dyma un o gymdeithasau mwyaf adnabyddus UMCA. 

Aelwyd ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yw Aelwyd Pantycelyn sy’n cwrdd unwaith yr wythnos i ganu, llefaru a pherfformio. Mae’r Aelwyd yn ffordd wych o ddod i adnabod pobl eraill sy’n mwynhau perfformio, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae modd cystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis y Côr SATB, Côr Merched, Côr Bechgyn, Parti Llefaru, Ensemble a Siarad Cyhoeddus, yn ogystal â chystadlu mewn cystadlaethau gwaith cartref a chystadlaethau unigol yn Eisteddfod yr Urdd. Mae ‘na rywbeth at ddant pawb! Mae’r Aelwyd hefyd yn cynnal Cyngerdd Nadolig blynyddol, ac yn cymryd rhan mewn llu o gyngherddau, gan gynnwys Noson Gwobrau Gwyl Dewi yn adeilad eiconig yr Hen Goleg. Bydd yr Aelwyd yn ymarfer yn Medrus sydd yn adeilad Penbryn yn ystod y flwyddyn nesaf tra bod Neuadd Pantycelyn yn cael ei hadnewyddu.

Aelwyd Pantycelyn

Arweinydd Côr Mawr - Gwennan Evans (gyda Non Roberts)

Arweinydd Côr Merched - Begw Roberts 

Arweinydd Côr Bechgyn - Mared Edwards 

Arweinydd Cerdd Dant - Lois Fflur

 

 Facebook         Twitter        Instagram

 

Ymarfer Côr: Nos Lun, 6:00-7:00 Medrus

 

Yr Heriwr

Sefydlwyd papur newyddion Cymraeg Aberystwyth, Yr Heriwr, yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2012. Ond y gobaith ar gyfer y flwyddyn yma fydd ei drawsnewid yn flog. Blog a fydd yn cofnodi holl ddigwyddiadau a straeon aelodau UMCA yn ystod y flwyddyn. Gweno Martin fydd yn cymryd yr awenau, ond mae croeso i unrhyw un gyfrannu i’r Heriwr. Rwyf yn gobeithio y bydd yn ffordd gyfoes o gadw trac ar y flwyddyn ac y bydd yno ar gof am flynyddoedd i ddod.

Gweno Martin - gwm8@aber.ac.uk

AR GAEL YMA!

UCCA (Undeb Cristnogol Cymraeg Aberystwyth)

Criw o Gristnogion yw Undeb Cristnogol Cymraeg Aberystwyth, a'n pwrpas yw i ddweud wrth ein cyd-fyfyrwyr am ein ffydd yn Iesu Grist. Rydym ni'n cyfarfod yn wythnosol i geisio esbonio a thrafod yr hyn y mae'r Beibl yn ei ddysgu, a hynny mewn awyrgylch gyfeillgar a hamddenol. Mae croeso mawr i bawb yn ein cyfarfodydd! Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. (Ioan 3:16)

 

Twitter        Facebook 

 

Cell Cymdeithas Pantycelyn

Ers dechrau’r chwedegau, mae myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Aberystwyth  wedi chwarae rôl blaenllaw mewn nifer o brotestiadau dros yr iaith Gymraeg. Dros y blynyddoedd diwethaf mae Cell Cymdeithas Pantycelyn wedi bod yn brwydro dros hawliau’r myfyrwyr Cymraeg a dros gartref y gymuned Gymraeg, Pantycelyn.  Bu myfyrwyr y Gell ym meddiannu Pantycelyn ym mis Mehefin 2015 ac eleni wedi bod yn sicrau bod y Brifysgol yn cadw at eu gair. Drwy gydol y flwyddyn, bydd protestiadau a gigiau yn cael eu cynnal ar gyfer y gymdeithas Gymraeg, ac felly os oes gyda chi’r awydd i weithredu’n ddi-drais dros y Gymraeg, ymunwch gyda’r mudiad cyffrous a byrlymus hwn.

 

Plaid Ifanc

I’r rhai ohonoch sydd gyda’r awch mwy wleidyddol, megis bod yn hoff iawn o fynd i gymdeithasau dadlau ac yn y blaen, yna mae Plaid Cymru Ifanc yn cynnig llu o ddigwyddiadau gwleidyddol yn ogystal â’r cyfle i gwrdd gyda gwleidyddion a rhai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw ar y maes yng Nghymru. Mae’r digwyddiadau’n amrywio o gael siaradwr gwadd i ddod draw atoch hyd bwrw ati i drefnu adloniant a nosweithiau codi arian. Mae Plaid Cymru Ifanc a Phlaid Cymru yn dibynnu ar fyfyrwyr Cymraeg Aberystwyth i’w cefnogi ac i bleidleisio drostynt.

 Facebook

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576