English

Tîm-A


YMUNWCH â'r TÎM-A! Y GLAS A THUHWNT!

Gwirfoddolwch i fod yn rhan o'r Tîm A ar gyfer 2022/23!

Myfyrwyr sy'n gwirfoddoli yw'r Tîm A sy'n croesawu myfyrwyr newydd ac yn eu helpu i ymgartrefu ym Mhrifysgol Aberystwyth dros Wythnos y Glas, yn ogystal â chynnig cymorth mewn digwyddiadau mawr eraill gydol y flwyddyn.

Rydyn ni'n chwilio am fyfyrwyr presennol sydd am rannu eu gwybodaeth a'u brwdfrydedd dros bopeth yn Aber, yn ogystal â helpu Undeb y Myfyrwyr i ddarparu gweithgareddau a digwyddiadau yn ystod Wythnos y Glas a'r tu hwnt iddi!


Disgrifiad o rôl y Tîm A (Wythnos y Glas):

  • Cwrdd â myfyrwyr a rhieni newydd (yn y dref ac ar y campws)
  • Helpu myfyrwyr i ddod o hyd i'w llety a symud i mewn iddo
  • Byddwch wrth law i ateb cwestiynau a chyfeirio myfyrwyr i lefydd ac at wasanaethau a gweithgareddau ar y campws
  • Helpu gyda'r 'Arwerthiant Mawr', Ffair y Glas neu i gofrestru myfyrwy 
  • Gyrrwr Bws Mini (dros 21ac os yn bosib oherwydd i COVID)
     
  • Sicrhau bod myfyrwyr yn ddiogel yn y dref (tîm y nos)
  • Helpu myfyrwyr sydd ar goll, yn flinedig neu'n emosiynol (tîm y nos)
  • Gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau lleol a mudiadau partner (tîm y nos)


Ar ôl y Glas – Y flwyddyn o'n blaenau

Gydol gweddill y flwyddyn, bydd modd i chi helpu gyda llu o ddigwyddiadau a gweithgareddau eraill a chewch yr wybodaeth ddiweddaraf pan fydd ar gael. Chi gaiff penderfynu faint o amser rydych chi'n ei ymroi a pha weithgareddau rydych chi'n eu dewis ar ôl Wythnos y Glas. Dewiswch y gweithgareddau sydd o ddiddordeb mwyaf i chi!

Ymhlith y cyfleoedd eraill i wirfoddoli mae:
Superteams  || Rygbi 7 bob ochr || Ail Wyl y Glas || Varsity 


HANFODOL: Hyfforddiant ac ymrwymiad amser

Er mwyn i chi ddeall eich rôl a chwrdd â gweddill y tîm, rhaid i bob gwirfoddolwr fynychu hyfforddiant ddydd mawrth 20 Medi (amseroedd i'w cadarnhau).

Yn ystod y Penwythnos Croeso (22ain – 25ain Medi) byddwn ni'n gofyn i'r gwirfoddolwyr ymrwymo o leiaf 4.5 awr o'u hamser bob dydd i helpu gyda gweithgareddau a helpu myfyrwyr sy'n cyrraedd yn ystod y dydd neu gyda'r nos.

Yn ystod y Wythnos y Glas (26ain Medi - 1af Hydref) byddwn ni'n gofyn i'r gwirfoddolwyr ymrwymo o leiaf 5 awr o'u hamser bob dydd i helpu myfyrwyr sy'n cyrraedd yn ystod y dydd neu gyda'r nos.


SUT I YMGGEISIO:

Llenwch y ffurflen isod gan sicrhau eich bod chi'n cyfeirio at y fanyleb person yn y cwestiynau perthnasol.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd fynychu diwrnod anffurfiol yr ymgeiswyr a fydd yn cynnwys tasg grwp a gwybodaeth bellach am y rôl. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglyn â'r Tîm A, mae croeso i chi holi. Cewch e-bostio Amy Goodwin (alg51@aber.ac.uk) neu cewch ddod i mewn am sgwrs.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576