Cyfeillion Cyllid

Prosiect newydd gyda chymorth Cronfa Aber a Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol yw Cyfeillion Cyllid. Ei fwriad yw annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyllidebu a delio ag arian.

Yn y bôn, cynllun mentora cyfoedion yw e a fydd yn canolbwyntio ar wella gallu myfyrwyr i gyllidebu a delio ag arian. Yn hollbwysig, rydyn ni am i fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli arwain ar ddylunio a chyflwyno'r prosiect gyda chymorth gan staff. Trwy wneud hynny, nod y prosiect yw cadw mwy o fyfyrwyr yn y brifysgol a’u hatal rhag wynebu caledi.

Bydd y prosiect yn defnyddio amryw bethau, gan gynnwys:

  • Adnoddau a hyfforddiant – gweithio gyda staff i gynhyrchu deunyddiau a chyflwyno gweithdai ar bynciau allweddol.
  • Digwyddiadau – defnyddio pwyntiau allweddol yn y calendr academaidd i rannu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol gyda myfyrwyr.
  • Cyfeirio – cyfeirio myfyrwyr pan fydd angen at wasanaethau cymorth yn ogystal â bod ar gael rhag iddynt gael eu hatgyfeirio gan wasanaethau hefyd.
  • Sesiynau galw heibio / cnocio drysau / siarad mewn darlithoedd – mynd ati i ddarparu gwybodaeth sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr drwy’r campws cyfan.
  • Ymchwil – dylunio a chasglu adborth ar brofiadau myfyrwyr o galedi ac arferion ariannol.

Gwnewch gais i fod yn Gyfaill Cyllid nawr!


Mae myfyriwr ariannol alluog yn cadw golwg ar eu mis, yn cynllunio ymlaen llaw ac yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus ynglyn â chydnabod risgiau a manteision opsiynau penodol.

Nid ‘ymgynghorwyr’ yw’r cyfeillion cyllid ond byddan nhw’n rhagweithiol o ran darparu gwybodaeth ac arweiniad i fyfyrwyr pan fydd eu hangen ond hefyd yn ymatebol ac yn gallu ymateb i dueddiadau a phroblemau. Byddan nhw’n tynnu sylw at bynciau penodol fel ‘byw ar gyllideb’ neu ‘ddeall cyflogau’.

Am fwy o wybodaeth am rôl y Cyfeillion Cyllid, ewch i’r adran Cyfleoedd Presennol ein tudalennau Gwirfoddoli.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576