Yn cyflwyno Llywydd yr Undeb

Llywydd yr Undeb

Dhan ydw i, Llywydd yr Undeb; dechreuais fy nhaith fel cynrychiolydd academaidd, ac yna fel cynrychiolydd cyfadran a Chynrychiolydd i UCM. Penderfynais ymgeisio am rôl y Llywydd oherwydd bod myfyrwyr yn Aberystwyth wedi bod yn dweud wrthyf ers blynyddoedd beth maen nhw’n ei hoffi am eu hamser yma a beth ddylid ei wella. Mae fy mlaenoriaethau’n alinio’n gryf â’r hyn mae corff y myfyrwyr ei angen a’i eisiau gan eu Prifysgol a’u Hundeb.

Graddiais i o’r Gyfadran Fusnes a Gwyddorau Ffisegol gyda gradd gyd-anrhydedd BSc mewn Rheolaeth Busnes a Chyfrifiadureg. Rwyf wrth fy modd â chwaraeon dwr, rwyf yn mynd allan yn rheolaidd, dwi’n mwynhau chwarae gemau fideo, gwylio Netflix a dwi’n archebu cryn lawer o fwyd parod.

 

Beth fyddai eich 3 phrif awgrym ar gyfer unrhyw fyfyrwyr newydd sy'n dechrau yn Aberystwyth ym mis Medi?

1. Dewch i adnabod pobl: Mae pawb yn Aber yn gyfeillgar ac mae’r myfyrwyr sydd yma i gyd yn yr un cwch, felly peidiwch â bod yn swil ac ewch i siarad â phobl. Ymunwch â chymdeithasau a chyfranogwch mewn clybiau chwaraeon, ewch i’r digwyddiadau cymdeithasol ac unrhyw ddigwyddiadau eraill; mwynhewch eich hun a gwnewch y gorau o’r profiad!

2. Mynnwch esgidiau safonol: Dylech fynychu cymaint o ddarlithoedd â phosib a gwneud pethau ar y campws ac yn y dref; o’r herwydd, mae’n bur debyg y byddwch chi'n  cerdded cryn lawer. PARATOWCH ar gyfer hyn - mae llawer o elltydd yn Aber, felly mynnwch esgidiau pwrpasol, a bydd eich traed yn ddiolchgar am hynny.

3. Mynnwch gyflenwad o fwyd: Dylech fod â stoc o fwydydd sych, pethau mewn tuniau a bwyd wedi’i rewi; mae’n ei gwneud yn hawdd i chi gael prydau cyflym pan fyddwch chi ar frys. A pheidiwch ag anghofio hylif golchi llestri, papur ty-bach a bagiau bin; mae’n bwysig osgoi bod heb y pethau hanfodol hyn yn eich ty pan fyddwch chi eu hangen.

 

Enwch rai achosion sy'n bwysig i chi.         

Mae’r amgylchedd yn bwysig iawn i mi; dyna pam rwy’n awyddus i ni fod yn brifysgol di-blastig. Hoffwn weld biniau compost ar y campws, a buaswn wrth fy mod pe bai’r Brifysgol a’r Undeb yn mabwysiadu cynllun beicio i’r gwaith ar gyfer staff a myfyrwyr. Rydyn ni’n gweithio ar orfodi’r Brifysgol i leihau faint o gynhyrchion olew palmwydd a ddefnyddir ac i osgoi olew palmwydd yn gyfangwbl.

Rwyf yn angerddol am lesiant myfyrwyr; credaf nad yw incwm myfyrwyr yn ddigon uchel ac rwyf am wella pethau i fyfyrwyr, fel gwella ansawdd eu llety neu gael gwared â chostau golchi dillad. Mae gormod o fyfyrwyr yn gorfod gwario hyd eithaf eu gorddrafft, sy’n peri cryn lawer o straen.

 

Pe gallech chi newid un peth ym Mhrifysgol Aberystwyth, beth fyddai hynny? 

Buaswn yn cynyddu cyllido ar gyfer cymdeithasau a chlybiau, fel y gallant fforddio cynnal digwyddiadau, mynd ar deithiau neu fynnu gwell cyfarpar. Mae mwy i’r profiad prifysgol na dim ond astudio. Felly buaswn yn cefnogi hynny’n ogystal â darparu gwell gwasanaethau drwy’r undeb ar gyfer cymorth iechyd meddwl a llesiant.

 

Dewiswch dri gair sy'n eich disgrifio orau. 

Pwyllog. Rhesymol. Hwyl

 

Beth yw eich hoff bryd bwyd?         

Lasagne. Digonedd o gaws

 

Oes gennych chi unrhyw hobïau neu ddiddordebau?        

Chwarae offerynnau cerdd er mwyn cael hwyl. Rwy’n hoffi caiacio, hwylio a rhwyfo pan gaf y cyfle. Rwyf wrth fy modd yn gwylio rygbi a phêl-droed, a chwarae pan gaf gyfle i wneud hynny. Mae gen i ddiddordeb mewn diwylliannau ac ieithoedd eraill, a dwi’n hoffi teithio.

 

Beth yw eich hoff leoliad yn Aberystwyth?

Mae’r Academi’n lle da ar gyfer gwylio pêl-droed neu rygbi. Mae Coffee #1 yn wych ar gyfer ymlacio. Sophie’s ar gyfer brecwast.

 

Enwch hoff le rydych chi wedi ymweld ag e, a dwedwch pam.    

Efrog Newydd yw fy hoff ddinas, mae bwrlwm yn y lle ac mae cymaint i'w weld ac i’w wneud; mae rhywbeth wastad yn digwydd yno. Mae wedi bod yn wych bob tro dwi wedi bod yno.

Ond y lle gorau dwi wedi bod i gael dianc ac ymlacio yw Sweden. Mae’n hardd ac mae’n hamddenol.

 

Pe baech chi'n uwch-arwr, pa bwerau fyddai gennych chi?

Telegludo Hefyd bod yn gallu stopio amser 

 

Welcome to the family 19

Iau 15 Awst 2019

Fresher's Evening Events

Mer 11 Medi 2019

Guide CY

Iau 12 Medi 2019

Guide EN

Iau 12 Medi 2019