Y Cyfarfod Mawr - Cyhoeddiad Syniadau

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Beth yw hwn?

Y Cyfarfod Mawr yw'r enw a roddwyd i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ein haelodau eleni i helpu myfyrwyr i gydnabod ei bwysigrwydd. Mae mudiadau'n eu cynnal Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn i sicrhau bod aelodau'n rhoi eu barn ar weithgareddau, safbwyntiau gwleidyddol a mwy!

Pwy all fynychu?

Mae pob myfyriwr cofrestredig yn aelod awtomatig o Undeb y Myfyrwyr a gallant fynychu, siarad a phleidleisio mewn Y Cyfarfod Mawr.

Dim ond gyda 100 o fyfyrwyr yn yr ystafell y gall y cyfarfod ddigwydd.

Byddwn yn cofrestru pawb gan ddefnyddio'ch CerdynAber – felly dewch â'ch un chi i brofi eich bod chi'n fyfyriwr!

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau mynediad cyfartal i'n holl fyfyrwyr. Os oes gennych unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â hygyrchedd, neu os oes angen unrhyw ddogfennau'r cyfarfod ar ffurf benodol, rhowch wybod i ni!

Pa iaith fydd yn cael ei siarad?

Yn ystod y cyfarfod, cewch ddewis siarad yn Gymraeg neu'n Saesneg!

Bydd cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg yn ystod y cyfarfod drwy wasanaeth ffôn gynadledda felly dewch â'ch ffôn.

Bydd y gwasanaeth hwn yn defnyddio rhif 03 na fydd yn costio mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02 a bydd yn cyfri at unrhyw funudau cynhwysol.

Beth sy'n digwydd yn ystod Y Cyfarfod Mawr?

·         Cewch adroddiad llawn o weithgareddau'r Ymddiriedolwyr sy'n gyfrifol am lywodraethu'r Undeb. Mae hwn yn cynnwys cymeradwyo ein cyfrifoldebau a'n haelodaethau.

·         Dadlau a phleidleisio ar gyflwyniadau gan fyfyrwyr eraill i wella Aber. Enw'r rhain yw “Syniadau” ac os cânt eu pasio, byddant yn rhan o'n gwaith am y 3 blynedd nesaf.

Beth sydd i'w dadlau?

Rydym wedi cael 6 syniad gan fyfyrwyr i'w cynnig i'r cyfarfod eleni:

Eisiau gwneud newid i Syniad?

Os ydych chi'n cytuno â Syniad ond efo awgrymiadau ar gyfer gwelliant neu newid geiriad a fyddai'n arwain at bolisi gwell i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno'r hyn a elwir yn 'welliant'. Gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein, rhowch wybod i ni beth ydych chi'n meddwl y dylid ei newid cyn y dyddiad cau.

Bydd y gwelliant hwn yn cael ei drafod yn ystod y cyfarfod, lle gall y cynigydd Syniad gwreiddiol ddewis ei dderbyn. Os byddant yn gwrthod y gwelliant, bydd cyfle i gynigydd y gwelliant wneud eu hachos a chynhelir pleidlais i wneud penderfyniad terfynol. Yna bydd y syniad, boed wedi'i welliannu ai peidio, yn cael ei drafod fel arfer.

Sut mae cael gwybod mwy?

Gweler rhagor o wybodaeth ynglyn â chyfarfodydd fel hwn ar Llywio Aber ar ein gwefan.

Yno, cewch wybod mwy ynglyn â'r myfyrwyr sy'n eich cynrychioli chi mewn cyfarfodydd cyngor, rhannu Syniadau i'w dadlau y tro nesaf, darllen ein polisïau cyfredol a mwy.

Cofiwch fod ein drysau ar agor drwy'r amser ac mae croeso i chi anfon neges atom ni – felly peidiwch â bod ofn cysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os oes angen cymorth!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.