UMAber - Y Cwestiwn Mawr!

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr gyfranogi a mynegi eu barn ar gynigion i newid sut mae myfyrwyr yn penderfynu beth mae Undeb y Myfyrwyr yn ei wneud ac yn ei gredu.

Sut mae myfyrwyr ar hyn o bryd yn penderfynu beth mae Undeb y Myfyrwyr yn ei wneud ac yn credu?

Ar hyn o bryd, gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad i Gyngor yr Undeb ar yr hyn y maent yn meddwl y dylai Undeb y Myfyrwyr ei wneud neu ei gredu. Cynhelir Cyngor yr Undeb yn fisol yn ystod y tymor gydag aelodaeth o dros 1,000 o fyfyrwyr, gan gynnwys Swyddogion Llawn-amser, Swyddogion Gwirfoddol, Cynrychiolwyr Academaidd ac Athrofa a Phwyllgor Gwaith UMCA, yn ogystal ag aelodau o Bwyllgorau Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau. Yma cyflwynir y syniad, caiff ei drafod a chynhelir pleidlais; os caiff ei basio mae'n dod yn Bolisi'r Undeb, ac yn parhau am hyd at dair blynedd neu hyd nes y caiff yr amcan ei gyflawni.


Beth yw'r heriau sy'n perthyn i hyn?

Cynhaliwyd ymchwil i Undebau Myfyrwyr eraill tebyg, a oedd fel arfer yn gweithredu strwythurau symlach a mwy effeithiol; strwythurau oedd yn cynnwys rhwng 20-40 o aelodau â phleidlais, gyda llawer ohonynt bellach yn defnyddio mecanweithiau ar-lein i gasglu adborth ar syniadau gan bob myfyriwr cyn y cyfarfod.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Cyngor yr Undeb ar ei ffurf bresennol wedi methu â chyrraedd cworwm o 50 aelod â'r hawl i bleidleisio ar sawl achlysur, er gwaethaf y nifer sy'n gymwys i bleidleisio a sawl ymdrech i gyfathrebu budd a gwerth y Cyngor i'r aelodau hynny.

Un o'r heriau mwyaf a wynebir gan Undeb y Myfyrwyr yw bod â system o ddemocratiaeth gynrychioliadol sy'n rhoi'r gallu i arweinwyr myfyrwyr wneud penderfyniad ar ran yr holl fyfyrwyr, ond lle gall pob myfyriwr lunio credoau a gweithredoedd yr Undeb.

Amlygodd yr adborth o'r ymgynghoriadau a gynhaliwyd ym mis Mawrth fod y rhan fwyaf o'r rhai sydd ar hyn o bryd yn perthyn i Gyngor yr Undeb, yn aelodau yn sgil y rôl sydd ganddynt, ac nid yn benodol oherwydd unrhyw awydd i fynychu Cyngor yr Undeb a chymryd rhan mewn unrhyw bleidlais. Er enghraifft, mae aelodau Pwyllgorau'n sefyll yn bennaf er mwyn datblygu ac arwain eu Clwb neu Gymdeithas, nid i benderfynu beth mae'r Undeb yn ei wneud neu'n credu ynddo, er y byddent bob amser yn hoffi gallu cyfrannu at hyn. Hefyd, bod cyfarfodydd yn tueddu i fod yn rhy hir, ddim yn berthnasol i'r gwahanol rolau/swyddi sydd ganddyn nhw, neu sut maen nhw'n dymuno cyfranogi yng ngweithgareddau'r Undeb.


Beth mae'r Undeb yn bwriadu ei newid?

O ganlyniad i'r adborth a'r ymchwil hwn dros y mis diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio ar gyfres o gynigion isod ar gyfer dyfodol Cyngor yr Undeb, a disgwylir iddynt gael eu trafod mewn cyfarfod yn ddiweddarach.

Mae'r cynigion hyn fel a ganlyn:

 • Ailenwi Cyngor yr Undeb i fod yn Senedd
 • Disodli Cynrychiolwyr Academaidd a Phwyllgor Gwaith UMCA, yn ogystal ag aelodau Pwyllgorau'r Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau â'r canlynol:
  • Creu 10 lle newydd i'w llenwi gan nifer cyfartal o gynrychiolwyr Chwaraeon a Chymdeithasau.
  • Creu 2 lle newydd ar gyfer aelodau o Bwyllgor Gwaith UMCA.
  • Bydd Cynrychiolwyr Athrofa yn dal i fod yn aelodau.
 • Cyflwyno cworwm newydd o 50%+1 o aelodau sydd â hawl i bleidleisio.
 • Gosod terfyn amser ar drafodaethau, y gellir eu hymestyn gan aelodau sydd â phleidlais pan fo angen.
 • Hysbysiad o bolisi sydd i ddarfod yng nghyfarfodydd cyntaf pob blwyddyn academaidd.

Teimlir y byddai'r newidiadau hyn yn lleihau aelodaeth gyffredinol Cyngor yr Undeb, ond ar yr un pryd yn sicrhau cynrychiolaeth eang, gan gynyddu atebolrwydd aelodau sy'n pleidleisio ac effeithiolrwydd cyfarfodydd o'r fath.

Fel rhan o'r cynigion hyn, rydym yn gofyn i bob myfyriwr roi eu barn ar y newidiadau a awgrymir; gofynnwn am eich sylwadau ac a ydych yn cytuno â'r newidiadau arfaethedig.

Rhwng nawr a 6pm Dydd Sul 17eg Mehefin byddwn yn rhoi cyfle i'n holl fyfyrwyr wneud sylwadau ar gynigion sy'n ymwneud â dyfodol sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau ar ran yr holl fyfyrwyr.

Gallwch bleidleisio drwy ddefnyddio'r ddolen bleidleisio unigryw a anfonir yn uniongyrchol i'ch e-bost prifysgol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglyn â'r cynigion, neu os ydych chi am gael mwy o wybodaeth, mae croeso i chi e-bostio undeb.etholiadau@aber.ac.uk.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.