SEFYDLOG YN AGORED! Etholiadau 2019!

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Rydym yn cynnal Etholiadau’r Swyddogion yn wahanol...

Gyda blwyddyn newydd, daw'r cyfnod sy’n arwain at yr etholiadau, gydag arwyddion mewn sialc, baneri, taflenni, fideos ymgyrchu a gwahoddiadau grwp Facebook. P’un ai ydych chi’n ymgyrchydd neu’n bleidleisiwr, dylech dreulio amser yn ystyried cyfranogi, a does dim amser gwell am hynny na chyn i'r tymor newydd ddechrau.

Fodd bynnag, eleni, rydym wedi gwneud ychydig o newidiadau cynnil gan ddisodli cyhoeddusrwydd ar ffurf maniffesto â chwestiynau penodol a ofynnir i bob ymgeisydd. Er y bydd Swyddogion yn dal i allu llunio blaenoriaethau a chyflwyno eu hamcanion eu hunain, rydym am sicrhau mai polisi’r Undeb sy’n arwain y gwaith hwn.

Rhan allweddol o rôl Swyddogion Llawn-amser neu Wirfoddol yw gweithredu polisi'r Undeb, sy'n cael ei basio gan fyfyrwyr - polisi sydd mewn lle am dair blynedd neu hyd nes y caiff ei wireddu.

Felly eleni, yn ogystal â chwestiynau ar gyfer pob ymgeisydd ynghylch yr hyn sydd ganddyn nhw i’w gyfrannu i'r rôl a sut y byddant o fudd i'r tîm swyddogion etholedig ehangach, byddwn yn gofyn i ymgeiswyr ar gyfer rolau Swyddog Llawn-amser sut y byddent yn cyflawni blaenoriaethau cyfredol. Gan gymryd rôl y Swyddog Cyfleoedd fel enghraifft...

Ar hyn o bryd mae gan yr Undeb bolisi ar ymestyn oriau’r gampfa ar benwythnosau, sicrhau bod y brifysgol yn buddsoddi mewn chwaraeon a rhyddhau prynhawniau Mercher ar gyfer chwaraeon, ymysg pethau eraill. Fel Swyddog Cyfleoedd, sut fyddech chi'n sicrhau y cyflawnir y rhain?

Y syniad yw y bydd gan fyfyrwyr, pan fyddant yn mynd ati i bleidleisio, dealltwriaeth o sut y bydd ymgeiswyr yn blaenoriaethu ac yn gweithio tuag at bolisi presennol fel y penderfynir gan fyfyrwyr.

Er y bydd digonedd o bwyslais ar y Swyddogion Llawn-amser, sy’n cael eu talu i gynrychioli myfyrwyr y flwyddyn nesaf, mae’n dal i fod yn bosib i chi fod yn rhan o'r newid, ochr-yn-ochr â’ch astudiaethau, drwy sefyll i fod yn un o'n Swyddogion Gwirfoddol.

I sefyll yr etholiad, ewch i www.umaber.co.uk/etholiadau a chwblhewch y ffurflen sefyll ar-lein erbyn 12pm ddydd Mawrth 26ain Chwefror. Os mai pleidleisio yw'r cyfan rydych chi am ei wneud, cewch wneud hynny ar ApAber neu drwy ddefnyddio'r ddolen bleidleisio unigryw a gaiff ei he-bostio atoch rhwng dydd Llun 11eg a dydd Gwener 15fed Mawrth.

Os hoffech chi gael mwy o gyngor neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar undeb.etholiadau@aber.ac.uk.

Eich prifysgol chi yw hi felly ffurfiwch ei dyfodol, oherwydd mae eich llais chi'n bwysig!

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

THIS GIRL CAN - Dydd Olaf!

Mer 20 Chwe 2019

THIS GIRL CAN - Last Day!

Mer 20 Chwe 2019

THIS GIRL CAN - Dydd 4

Mer 20 Chwe 2019

THIS GIRL CAN - Day 4

Mer 20 Chwe 2019