Rhoi goleuni ar wirfoddolwyr - Cara Farley (Aber Harriers)

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae ein chweched Erthygl yr Wythnos ynglyn â Cara Farley (Aberystwyth Harriers). Fel hyfforddwr rhedeg cymwys, mae hi, ynghyd â'r hyfforddwyr eraill sy’n ymwneud â’r clwb yn helpu eu haelodau i gyflawni eu nodau unigol. Fel llywydd y clwb, mae hi hefyd wedi helpu i dyfu’r clwb a threfnu ras Gymunedol 5k gyntaf y clwb yn ôl ym mis Tachwedd! Dilynwch ei thaith wirfoddoli hyd yn hyn...
 

Beth mae dy glwb yn ei wneud?
Aberystwyth Harriers yw un o'r clybiau chwaraeon mwyaf yn  Aber, a’r un sy’n tyfu gyflymaf; rydym yn croesawu pob ystod o allu a phrofiad. Rydym yn grwp cyfeillgar ond cystadleuol o athletwyr sy'n amrywio o ddechreuwyr, sy’n dod i gadw'n heini, hyd at y rhai sy'n cystadlu ar lefel genedlaethol. Mae gennym dîm gwych o hyfforddwyr i helpu pawb sy'n gweithio tuag at eu targedau unigol.
Rydym yn darparu ar gyfer ystod enfawr o athletau a champau rhedeg, gan gynnwys pob pellter ar y trac, campau taflu, neidio, yn ogystal â rhedeg ar y ffordd, llwybrau a thraws gwlad. Os nad yw athletwyr yn awyddus i redeg, yna rydyn ni'n darparu sesiynau cylched wythnosol, gan gynnig ymarfer corff llawn i gadw athletwyr ar eu gorau!
 

Pam wyt ti’n gwirfoddoli?
Rwy'n Hyfforddwr cymwys yn y DU mewn Rhedeg er Ffitrwydd, ac ers i mi ddechrau yn y brifysgol yn 2016, rwyf wedi gwirfoddoli i hyfforddi fel rhan o'r clwb. Rwy'n gwirfoddoli oherwydd fy mod i'n hoffi gweld pobl yn cyflawni, ac os gallaf helpu mewn unrhyw ffordd iddyn nhw gyrraedd y nod hwnnw, yna mae hynny'n fy ngwneud i'n hapus. Gyda'r holl ymarfer rwy'n ei wneud yn fy nghamp, mae gen i dîm cefnogol da o bobl sy'n gwirfoddoli i'm helpu i gyflawni fy amcanion. Felly rydw i eisiau rhoi yn ôl i'r rhai sy'n fy helpu i a'r gymuned sy'n rhedeg yn ehangach. Mae gwirfoddoli yn rhoi ymdeimlad o werth i mi yn yr ystyr bod yr hyn rwy'n ei wneud yn golygu cryn lawer i mi, ac mae sut rydw i'n rhoi’n ôl yn bwysig. Mae'n fy atgoffa o'r pethau sydd gen i a'r bobl sydd gen i yn fy mywyd, felly mae'n fy ngwneud yn ddiolchgar iawn i fod â’r hyn sydd gen i.

 

Beth yw’r profiad mwyaf boddhaol wyt ti wedi’i gael fel gwirfoddolwr?
Yr hyn sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i mi yw gweld y wên ar wynebau pobl ar ôl i mi eu helpu nhw gyda rhywbeth caled, neu hyd yn oed rywbeth syml. Rwy'n teimlo'n hapus wrth wirfoddoli, gan fy mod i'n gwneud lles i eraill a'r gymuned, felly rwy'n cael ymdeimlad o gyflawniad. Mae bod yn wirfoddolwr yn fy atgoffa fy mod i'n rhan o rywbeth mwy na fi fy hun. Mae gwên yn mynd yn bell ??
 

Sut wyt ti wedi elwa fel gwirfoddolwr?
Mae wedi rhoi cyfle i mi gyflawni fy angerdd mewn chwaraeon. Rwyf wedi bod yn rhedeg ers pan oeddwn i’n 8 oed, ac ers hynny rwyf wedi cystadlu’n rhanbarthol ac yn genedlaethol, ac wedi bod yn hyfforddi am 4 blynedd. Rydw i wrth fy modd! Mae'r Harriers wedi bod yn rhan fawr o fy mhrofiad prifysgol a does dim byd gwell na gallu rhannu fy ngwybodaeth am y gamp, a gweld yr aelodau'n cyflawni. Mae bod yn rhan o dîm a gallu rhoi yn ôl i'r clwb fel rhedwr cystadleuol, hyfforddwr a llywydd wedi rhoi cymaint o wybodaeth a sgiliau i mi dros y blynyddoedd; rydw i hefyd wedi dod i adnabod rhai ffrindiau am oes.
 

Unrhyw ddigwyddiadau ar y gorwel?

  • Rydyn ni’n mynd i Gaeredin ar y 31ain Ionawr i gystadlu yn rasys Traws Gwlad BUCS.
  • Mae'r Harriers yn gwirfoddoli yn Ras Hwyl Aberystwyth ar 8fed Chwefror, felly dewch draw am dro yn y bore; cewch gerdded, loncian neu redeg.
  • Mae'r Harriers yn cefnogi 'Mae’r Ferch Hon yn Gallu' drwy ddarparu sesiwn i fenywod yn unig yn ystod yr wythnos.
  • Mae gan yr Harriers eu hwythnos RAG ym mis Mawrth
  • Yn dilyn llwyddiant sylweddol ein Ras 5K drwy’r Dref er budd MIND Aberystwyth, gan godi dros £1,100, rydym yn trafod gydag elusen sy'n codi ymwybyddiaeth ym maes iechyd meddwl mewn chwaraeon. Rydyn ni hefyd yn codi arian er mwyn cael mwy o gefnogaeth i athletwyr ym mhob camp, felly bydd digwyddiad yn ymwneud â hynny cyn bo hir.

 

Pwyllgor Cyfredol: Cara Farley, Andy Hughes, Jack Westwood, Rhiannon Kamink, Ben Lee, Rhiannon Troop a Dylan Hall

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576