Diweddariad ar Polisïau Lydia

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Helo Gyfeillion!

Rydw i wedi bod yn gweithio'n galed ar fy mholisïau, ac rwy'n falch o ddweud fy mod i wedi cwblhau ychydig ohonyn nhw yn ddiweddar. Felly, dyma’r diweddaraf o ran polisïau:


Profion HIV

Pasiwyd y polisi hwn ym mis Tachwedd 2018, ac roedd yn gofyn i'r UM lobïo Llywodraeth Cymru i ariannu citiau profi HIV am ddim i drigolion Cymru.

O ganlyniad i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Hywel Dda, maen nhw wedi cadarnhau y gall myfyrwyr gael profion HIV drwy’r gwasanaeth iechyd rhywiol presennol gan Padarn, lle cynigir cwnsela a chymorth llawn.

Mae'r amser mae’n cymryd ar gyfer canlyniadau'r prawf bellach i lawr i 5 diwrnod a darperir cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn. Cyflwynir canlyniadau positif gyda chwnsela llawn a chaiff yr unigolyn ei atgyfeirio i Abertawe sy'n cynnig gofal cysylltiedig â HIV. Yna mae’r rheiny sy’n byw yn ardal Hywel Dda sydd â phrawf positif am HIV yn cael cymorth gan y gwasanaeth Firws a Gludir yn y Gwaed (BBV) yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.

Hefyd, mae nifer fach o gyfarpar profi yn y cartref bellach ar gael ar gais gan Wasanaeth Cynghori Undeb y Myfyrwyr, am ddim!

 

Gwaredu Gwellt

Pasiwyd y polisi hwn ym mis Hydref 2017, ac roedd yn gofyn i'r UM weithio i leihau nifer y gwellt yfed a ddefnyddir ar y campws.

Mae'r holl wellt ar y campws bellach yn fioddiraddadwy. Cedwir y gwellt y tu ôl i'r cownter ac ni fyddant ar gael oni bai bod rhywun yn gofyn amdanynt, ac eithrio safleoedd Starbucks.

Yn ogystal â gwellt, mae’r holl gyllyll a ffyrc ar gyfer bwyd parod ar y campws bellach naill ai'n bren neu'n blastig Vegware, sy’n fioddiraddadwy os caiff ei gompostio yn y cyfleusterau cywir. Y broblem gyda hyn yw nad oes unrhyw gyfleusterau compostio yng Nghymru a all brosesu pecynnu bioddiraddadwy, sy'n golygu bod y deunydd pacio Vegware sy'n cael ei ddefnyddio yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi, lle bydd yn cymryd amser hir i ddiraddio. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar lythyr i'w anfon at y cyngor yn gofyn a oes unrhyw gynlluniau i wella safleoedd compostio yng Nghymru.

Ers hynny mae'r Brifysgol wedi derbyn statws 'Di-blastig' gan Surfers Against Sewage, wedi cynnal ‘Diwrnod Di-Blastig’ ac wedi sefydlu gweithgor 'Prifysgol Aberystwyth Di-Blastig', yr wyf i’n aelod ohono.

Hefyd cynhaliais arolwg i ddarganfod faint o fusnesau yn y dref sy'n dal i ddefnyddio plastigau untro, gyda dros chwarter yn ymateb eu bod yn hollol ddi-blastig untro a nifer fawr o rai eraill yn defnyddio deunyddiau amgen.

Er bod y polisi hwn wedi’i gwblhau, bydd UMAber yn parhau i wthio’r Brifysgol i leihau ei defnydd o blastig lle bynnag fo hynny’n bosib.

 

Toiledau i Bawb

Pasiwyd y polisi hwn ym mis Mawrth 2018, ac roedd yn gofyn i'r UM weithio tuag at gyflwyno toiledau niwtral o ran rhywedd ar draws y campws.

Ers hynny mae toiledau rhywedd-niwtral wedi cael eu gosod mewn sawl adeilad ar y campws. Rydw i hefyd wedi cyfarfod ag aelodau staff priodol o Adran Ystadau'r Brifysgol i gytuno y bydd yr holl adeiladau newydd ac adnewyddiadau yn y dyfodol yn cynnwys toiledau niwtral o ran rhywedd. Hefyd pan fydd adeiladau presennol yn cael eu hadnewyddu, cynhelir asesiad i weld lle y gellir ychwanegu toiledau rhywedd-niwtral yn unol ag arfer da a deddfwriaeth berthnasol. Mae hyn bellach yn arfer gan y Brifysgol lle mae gwaith yn cael ei wneud.

Gallwch ddod o hyd i holl fanylion fy mholisïau cyfredol a’r rhai sydd wedi’u cwblhau yma: https://www.abersu.co.uk/shapeaber/policy/


Lydia Chilvers –

Swyddog Llesiant, 2019-20

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576