Hystingau Aelodau'r Senedd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae UMAber yn cynnal digwyddiadau hysting ar gyfer ymgeiswyr yn etholiadau Senedd Cymru a CHTh. Fel rhan o hyn rydym wedi creu ffurflen ar gyfer unrhyw gwestiynau a allai fod gennych chi i’r ymgeiswyr.

Cliciwch yma: https: //umabersu.wufoo.com/forms/mmwiv7z1t3oj3q/

Bydd y ddau ddigwyddiad yn cael eu ffrydio'n fyw ar ein tudalen Facebook.

 • Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu - dydd Mawrth 27ain Ebrill 6-8pm
 • Aelodau'r Senedd - dydd Mercher 28ain Ebrill 6-8pm

Aelodau'r Senedd

Yng Nghymru, bydd gennych chi ddau bapur pleidleisio ar gyfer Etholiadau'r Senedd. Yn gyntaf, ar gyfer eich Pleidlais Etholaeth (Ceredigion) ac yn ail eich pleidlais ranbarthol (Canolbarth a Gorllewin Cymru).

Mae gan bawb sy’n byw yng Nghymru un aelod Etholaeth a phedwar aelod rhanbarthol; mae hyn yn cynyddu cynrychiolaeth. Mae gan aelodau etholaeth ac aelodau rhanbarthol yr un pwer yn y Senedd.

Ar eich papur pleidleisio byddwch yn pleidleisio dros unigolyn i gynrychioli eich etholaeth a phlaid i gynrychioli eich rhanbarth.

Oherwydd datganoli mae Aelodau Senedd Cymru ar wahân i Aelodau Seneddol (ASau) sy'n atebol i San Steffan yn hytrach na Senedd Cymru. Dim ond mewn Etholiadau Cyffredinol y caiff ASau eu hethol, ac ni fyddant ar y papur pleidleisio ar 6ed Mai.

Bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio yn yr etholiadau hyn am y tro cyntaf eleni.

Pa bwerau sydd gan Aelodau Senedd Cymru?

Oherwydd datganoli (Ystyr: Hunan-lywodraeth cyfyngedig) mae'r Senedd yn rheoli'r rhan fwyaf o benderfyniadau o ddydd i ddydd yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys:

 • Yr Amgylchedd
 • Addysg
 • Yr Iaith Gymraeg
 • Amaeth
 • Iechyd
 • Llywodraeth Leol

Ar gyfer Ceredigion mae saith ymgeisydd:

 • Cadan Ap Tomos (Democratiaid Rhyddfrydol)
 • Stephanie Evans (Freedom Alliance)
 • Harry Hayfield (Y Blaid Werdd)
 • Gethin James (Reform UK)
 • Amanda Jenner (Ceidwadwyr)
 • Elin Jones (Plaid Cymru)
 • Dylan Lewis-Rowlands (Llafur)

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Pa benderfyniadau y mae eich Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (CHTh) yn eu gwneud?

 • Sut mae eich ardal yn cael ei phlismona
 • Cyllideb yr heddlu
 • Faint o Dreth y Cyngor a godir ar gyfer yr heddlu
 • Darparu cyswllt rhwng yr heddlu a chymunedau, sy'n cynnwys ymgynghori â phobl leol, y cyngor a mudiadau eraill
 • Dal y prif gwnstabl i gyfrif am berfformiad swyddogion a staff yr heddlu

Mae’n bosib eich bod chi eisiau gwybod sut mae'r heddlu lleol yn gwneud penderfyniadau yn ystod gweithgareddau mudiad ‘Mae Bywydau Duon yn Bwysig’ neu yn sgil #KillTheBill yn dilyn marwolaeth Sarah Everard?

Bydd gennych chi un papur pleidleisio ar gyfer Etholiadau'r CHTh.

Mae'r etholiadau hyn yn defnyddio'r System Bleidleisio Atodol (SV); mae hyn yn golygu bod gennych chi gyfle i raddio'ch dau ymgeisydd gorau, sef eich dewis cyntaf, ynghyd ag ail ddewis os ydych chi’n dymuno gwneud hynny.

Mae pedwar ymgeisydd yn sefyll yng Ngheredigion, ar gyfer ardal Heddlu Dyfed-Powys.

 • Jon Burns (Ceidwadwyr)
 • Dafydd Llywelyn (Plaid Cymru)
 • Glyn Preston (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
 • Philippa Thompson (Llafur)

I ddarganfod mwy am bob un o'r rhain cliciwch yma https://www.choosemypcc.org.uk a nodwch eich cyfeiriad yn ystod y tymor yn y Brifysgol.


Llyfryddiaeth:

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-19504639

https://www.ceredigion.gov.uk/your-council/voting-elections/pcc/

https://www.centreonconstitutionalchange.ac.uk/the-basics/what-powers-does-senedd-welsh-parliament-have

https://senedd.cymru/

https://www.gov.uk/guidance/devolution-settlement-wales

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576