Hwyl Fawr

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae’n fis Mai 2021, ac ar ôl bron i 2 flynedd fel eich Swyddog Materion Academaidd yn UMAber, roeddwn i am edrych yn ôl yn gyflym a rhoi ystyriaeth i bwnc MAWR cyn i mi ffarwelio â chi... a’r pwnc mawr hwnnw yw symudedd myfyrwyr.

I'r rhai ohonoch nad oeddech yn ymwybodol, roedd Brexit yn gyfrifol am ran enfawr o fy mywyd gwaith y llynedd, wrth i UMAber ymuno â mudiadau ledled y DU i ymladd dros amddiffyn ERASMUS+, rhaglen a sefydlwyd ac a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd (UE) oedd yn caniatáu rhyddid i fyfyrwyr symud ar draws Ewrop gyfan i gyfoethogi eu haddysg. Yn unol â'r polisi a osodwyd gennych CHI, fy ngwaith i oedd gwneud popeth o fewn fy ngallu i sicrhau y byddai myfyrwyr y DU yn dal i gael mynediad at gyfleoedd addysgol y tu hwnt i'n ffiniau am flynyddoedd i ddod.

Felly, yn ôl yn 2019 pan ymunais i â thîm UMAber, yn eiddgar a llawn syniadau, roedd yn rhaid i mi fod yn eithaf creadigol wrth fynd i’r afael â pholisi swmpus - lobïo dros amddiffyn ERASMUS+. Ar ôl gwneud rhywfaint o ymchwil ac ambell alwad, ffurfiwyd cynllun yn y pen draw, a voila! Dyma i chi’r Prosiect Blwch-Post Porffor, ymgyrch oedd â’r nod o annog myfyrwyr, staff, ac unrhyw un arall oedd am anfon cerdyn-post at eu AS yn mynnu bod ERASMUS+ yn cael blaenoriaeth mewn unrhyw drafodaethau Brexit. Ar ôl ychydig wythnosau o annerch myfyrwyr y tu allan i adeilad yr Undeb, siarad mewn darlithoedd, a rhedeg o amgylch y campws gyda blwch-post porffor (do, mi wnes i ei baentio’n biws), fe lwyddon ni i gael dros 200 o’r cardiau-post bach pwerus hyn wedi’u llofnodi, a’u danfon. Derbyniwyd nifer o ymatebion gan ASau, a hyd yn oed sylw uniongyrchol yn Senedd San Steffan (diolch Ben Lake)! Fodd bynnag, roedd angen grym mwy na ni i fynd i’r afael â mater mor fawr â Brexit; felly gan symud ymlaen yn gyflym trwy gynadleddau, cyfweliadau, a sesiynau Cwestiwn ac Ateb (go dda ti Rob Simkins cyn-lywydd UCM Cymru), roedd yn bryd dod â phawb at ei gilydd. Ym mis Hydref, gorymdeithiais i a Dhan (cyn-lywydd UMAber) hyd strydoedd Llundain gan chwifio ein baneri UE ochr yn ochr ag UN FILIWN arall yn gofyn am bleidlais y bobl. Fe wnaethon ni gwrdd â swyddogion sabothol o undebau myfyrwyr (UMau) ar draws y gwledydd, gan rannu ein straeon, a chreu rhwydweithiau yn y gobaith y gallem ymuno a pharhau â'n brwydr gyda'n gilydd.

Ym mis Ionawr, derbyniais neges destun gan aelod o Er Mwyn Ein Dyfodol (FFS) yr oeddwn wedi cwrdd â nhw yn yr orymdaith, oedd yn cynnig cyfle bythgofiadwy i mi - cyfle i gynrychioli myfyrwyr Aber yn rhyngwladol. Cyn bo hir, roeddwn i, darpar-lywydd UCM Cymru, Becky Ricketts, a llond llaw o fyfyrwyr eraill oedd yn angerddol ynghylch ôl-effeithiau Brexit, ar drên ar ein ffordd i Senedd yr UE. Ar ôl tridiau ym Mrwsel dan ofal cyn Aelod Dem-Rhydd Senedd Ewrop (ASE) Luisa Porritt, roeddwn i wedi gofyn cymaint o gwestiynau, llawer heb atebion, a gyda chymorth eich cardiau-post (ac wrth gwrs, LLAWER IAWN o leisiau eraill), roeddwn i’n teimlo ein bod ni wedi gwneud ein safiad yn glir. Roeddem i adael yr UE ymhen ychydig ddyddiau, ac nid oedd myfyrwyr eisiau dioddef y canlyniadau.

Erbyn y pwynt hwn roedd yna YCHYDIG BACH o obaith o hyd, nes ychydig wythnosau'n ddiweddarach, cawsom ni, yr UE, ac yn bwysicach fyth, y byd i gyd, ein taro gan fater llawer mwy (fe gewch chi ddyfalu beth oedd hwnnw). A dyma ni yn 2021, gyda’r pandemig byd-eang yn bwrw cysgod dros bron popeth, efallai eich bod chi wedi colli'r foment aruthrol o hanesyddol pan adawodd y DU, ar ôl blynyddoedd o drafod a dadlau, yr Undeb Ewropeaidd o'r diwedd ... gan fynd ag ERASMUS+ gyda nhw.

Fodd bynnag, er gwaethaf y canlyniad, rwy’n edrych yn ôl ar ein hymgyrch fel llwyddiant ysgubol. Er i ni fethu ag “arbed ERASMUS+”, fe wnaethom ni YN SICR wneud ein marc. Erbyn diwedd ein hymgyrch, roedd 200 o ASau’r DU, 60 o Undebau Myfyrwyr, miloedd o fyfyrwyr, miliwn o ddinasyddion y DU, a hyd yn oed rhai ASEau yn gwybod bod myfyrwyr y DU, gan gynnwys rhai o Aberystwyth, yn credu’n gryf bod mynediad at symudedd addysgol yn amhrisiadwy ac na ddylid cymryd hyn i ffwrdd. Roedd hwn yn fater i'w gymryd o ddifrif, a dylai Llywodraeth y DU ei wneud yn flaenoriaeth wrth symud ymlaen.

Ac fe wnaethon nhw hynny.

Yn y cyfnod newydd hwn ar ôl Brexit, mae myfyrwyr y DU yn gallu cael mynediad O HYD at amrywiaeth eang o gyfleoedd addysgol a gwaith, yn fyd-eang. (darllenwch y blog rydw i wedi’i ysgrifennu yma am fwy o wybodaeth) O ymestyn y rhaglen ERASMUS+ flaenorol yr ydym yn gyfarwydd â hi ac yn ei charu, i gyflwyno cynllun amgen newydd gan y DU ei hun, mae gobaith yn bendant ar y gorwel a rheswm i ddathlu ein rhan ynddo.

Diolchaf i bob myfyriwr, aelod staff, a chefnogwr a oedd â rhan i'w chwarae yn ein hymgyrch, o arwyddo cerdyn-post i orymdeithio gyda ni. Nid yn unig y llwyddom ni i ddangos pa mor gryf y gall llais myfyrwyr fod wrth fynd i'r afael â rhai o'r materion mwyaf mewn hanes (yn llythrennol), ond cawsom wobr allan ohono hefyd (roedd yn rhaid i mi gyfeirio at hwn rywsut; diolch yn fawr UCMC am y gydnabyddiaeth).

Mae yna ffordd i fynd eto, ac rwy'n siwr bod yna lawer o sgyrsiau i'w cael am ddyfodol cyfleoedd byd-eang i fyfyrwyr y DU, ond ar hyn o bryd, rydw i'n galw hon yn fuddugoliaeth.

Felly, mae'n debyg y gallwn ni ffarwelio'n swyddogol â'r Prosiect Blwch-Post Porffor, ac edrych ymlaen at lawer o gyfleoedd newydd a chyffrous i fyfyrwyr Aber. Roedd yn hwyl aruthrol.

A gyda hynny ... Rwy’n ffarwelio â chi!

Hwyl fawr!

Chloe (Swyddog Materion Academaidd)

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576