Gwobr Aur - Bronte Hampton

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Gwobr Aber yw ein ffordd ni o gydnabod myfyrwyr am eu hymdrechion gwirfoddoli yn ystod eu hamser yma yn Aberystwyth! Mae tair carreg-filltir y gall unrhyw un weithio tuag atynt, a’r uchaf o’r rhain yw’r Wobr Aur. Cyflwynir y Wobr Aur i fyfyrwyr sy’n cofnodi dros 150 awr o wirfoddoli ac sy’n gallu rhestru 8 o sgiliau. Yn ystod y tymor cyntaf, dim ond tri o fyfyrwyr gyflawnodd Wobr Aur, ac mae Bronte yn un o’r myfyrwyr hynny! Dyma sut y bu i Bronte gyflawni’r wobr!

Pa wirfoddoli ydych chi wedi'i wneud i gyrraedd y pwynt hwn?

Rwyf wedi bod yn gwirfoddoli gyda Hwb-ddawnswyr Taranau fel eu Prif Hyfforddwr eleni. Gyda hynny daw llawer o gyfrifoldeb i sicrhau bod pob un o'n 30 o athletwyr wedi'u paratoi'n dda ar gyfer Cystadlaethau Cenedlaethol y Prifysgolion ym mis Chwefror a mis Mawrth. Mae'r ffordd rydyn ni'n cystadlu yn wahanol iawn i dimau BUCS y Brifysgol; fel clwb, dim ond dwywaith y flwyddyn yr ydym yn cystadlu, a hynny mewn dau ddigwyddiad cenedlaethol mawr, bob tro yn cystadlu yn erbyn 10-20 o dimau prifysgol eraill o bob cwr o'r DU. Eleni byddwn yn mynd â 4 tîm (Lightning Level 1 All-Girl Cheer, Heatwave Hip-Hop, Tornado Level 2 All-Girl Stunt Group & Storm Level 3 All-Girl Stunt Group) i ddigwyddiad Future Cheer ym Manceinion a BCA yn Derby. Mae rhai o'r cyfrifoldebau'n cynnwys cynnal sesiynau hyfforddi, coreograffi, cyrchu cerddoriaeth, cynorthwyo gweddill ein hyfforddwyr/pwyllgor, cydlynu cofrestru ar gyfer cystadlaethau, a.y.b. mae’r rhestr yn un hir. Mae yna gryn lawer i'w wneud mewn tymor hwb-ddawnsio cystadleuol!

Pam wnest ti weithio tuag at Wobr Aber?

Rwyf wedi gweithio tuag at Wobr Aber i dynnu sylw at faint o waith mae’n ei olygu mewn gwirionedd i gadw ein clwb chwaraeon i fynd; heb yr holl waith caled sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni, ni fyddai ein tymor yn bosibl. Ychydig iawn o adnoddau hyfforddi sydd gan y clwb ei hun sy'n ychwanegu tipyn o bwysedd at y rôl. Mae hyn yn golygu bod rhaid i mi fod yn drefnus iawn wrth gynnal sesiynau hyfforddi llwyddiannus, yn y gobaith y byddwn ni ar ein gorau yn y gystadleuaeth. Mae bod â llai na 1/9 nifer y matiau llawr sydd eu hangen ar gyfer cystadleuaeth lawn ar gyfer hyfforddi yn gofyn am gryn lawer o greadigrwydd er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o'r hyn sydd gennym ni!

Sut mae'r gwirfoddoli wedi bod o fudd i chi?

Mae'n rhoi cyfle i mi wireddu fy angerdd am y gamp; rydw i wedi bod yn hwb-ddawnsio ers 17 mlynedd bellach, ac wedi hyfforddi drwy gydol fy Lefel A. Mae Taranau wedi bod yn rhan greiddiol o fy 5 mlynedd yn y brifysgol ac rwyf wrth fy modd yn gallu rhoi yn ôl i'r clwb a hwb-ddawnsio cystadleuol; mae'r naill a’r llall wedi dysgu cymaint i mi dros y blynyddoedd. Rwy'n gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith er mwyn fy athletwyr fel y gallant gael y gorau o'u tymor - nhw yw'r rhai sy'n cystadlu; dydw i ddim yn gwneud hyn er budd personol, felly bonws yw ennill Gwobr Gold Aber. Mae gallu rhannu fy angerdd â thon newydd o athletwyr (llawer ohonynt erioed wedi hwb-ddawnsio cyn dod i’r brifysgol) yn wirioneddol arbennig.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576