Enillwyr Myfyrwyr - Aber yn Dahtlu

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber yn Dathlu yn ddigwyddiad allweddol sy’n dangos arferion gorau yn Aberystwyth trwy ddwyn sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau eithriadol. Eleni cyflwynwyd 7 gwobr myfyrwyr, gyda’r gwobrau’n cael eu dewis gan banel o Gynrychiolwyr Academaidd, Swyddogion Undeb y Myfyrwyr a Tim Woods, y Dirprwy Is-Ganghellor Addysgu a Dysgu.

Enillydd gwobr Cynrychiolydd Academaidd y flwyddyn oedd Jake Christie.
Mae'r wobr hon yn cydnabod Cynrychiolwyr Academaidd sydd wedi bod yn weithgar gydol y flwyddyn. Maen nhw'n lleisio barn myfyrwyr ar eu cwrs, yn mynychu Pwyllgorau Ymgynghorol Staff Myfyrwyr yn rheolaidd, yn adborthi gwybodaeth i'w cyd-fyfyrwyr gan ddangos sgiliau trefnu a rhyngbersonol rhagorol. Enillodd Jake y wobr hon oherwydd y cyfleoedd a greodd i fyfyrwyr ddod at ei gilydd i drafod syniadau ac adborth, ynghyd â sicrhau bod eu pryderon yn cael eu codi mewn PYSM. Cynorthwyodd i ddatblygu llinellau cyfathrebu clir rhwng staff a myfyrwyr, ynghyd â sicrhau newid a gwneud yn siwr bod myfyrwyr yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf. Gwnaeth nifer o fyfyrwyr sylwadau ar sut maen nhw'n teimlo bod y cynrychiolydd hwn yn ddibynadwy ac yn hawdd cysylltu ag e. Ond mae'n amlwg hefyd bod ganddo angerdd a brwdfrydedd go iawn am y rôl ac mae'n awyddus i sicrhau’r canlyniad gorau i fyfyrwyr; yn ôl un enwebiad: “Mae e’n rhoi ymdeimlad o sefydlogrwydd a chysur i ni oherwydd rydyn ni'n gwybod ei fod e bob amser yn sefyll ein cornel.”

Enillydd y Gwobrau Categori Agored oedd Joel Adams a Beth Wright.
Mae'r gwobrau hyn yn rhoi rhyddid i unigolion gael eu henwebu y tu allan i'r gwobrau yn y categorïau diffiniedig, ac fe’u datblygwyd fel ffordd i gydnabod staff a myfyrwyr am UNRHYW gyfraniad neu effaith gadarnhaol y maent wedi'i chael tuag at brofiad o’r Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a/neu brofiadau myfyrwyr unigol.
Cyflwynwyd Joel â gwobr Hyrwyddwr Cymuned Academaidd am ei waith fel crëwr a gweinyddwr Gweinydd Discord Cymuned yr Adran Gyfrifiadureg. Sefydlwyd y platfform hwn ar ddechrau'r cyfnod clo cyntaf mewn ymateb i bopeth yn symud ar-lein ac er mwyn gallu dal ati i gyfathrebu ar draws yr adran. Ers hynny, mae wedi bod wrthi’n cynnal a chymedroli'r platfform, ac mae’n gwneud hyn ar ben ei astudiaethau yn y Brifysgol. Mae'r gweinydd Discord wedi cael effaith wirioneddol ar gymuned yr adran, ac nid yw ei waith caled i sicrhau ei fod yn cael ei redeg yn dda wedi mynd heb i neb sylwi! Ynghyd â hynny, er bod cyfyngiadau ar gyfleoedd myfyrwyr i gwrdd wyneb-yn-wyneb, maent wedi gallu dal ati o hyd i gymdeithasu a gwneud ffrindiau trwy’r digwyddiadau a thrafodaethau ar-lein sy’n cael eu cynnal.

Dyfarnwyd Beth yn Hyrwyddwr Allgymorth Cymunedol am ei gwaith yn creu strapiau ar gyfer masgiau yn ystod y cyfnod clo cyntaf, sy'n helpu i’w gwneud yn esmwythach i wisgo masgiau am gyfnodau hir. Cynhyrchodd a dosbarthodd dros 400 o'r eitemau hyn i weithwyr y GIG ar y rheng flaen, yn ogystal ag athrawon a oedd yn parhau i fod yn yr ysgol. Ynghyd â chynnig cymorth i’r gymuned leol, mae hi hefyd wedi gweithio dros gymuned y myfyrwyr a'r Brifysgol trwy ei gwaith fel Swyddog Amgylcheddol a Chynaladwyedd Undeb y Myfyrwyr. Yn ogystal â mynychu cyfarfodydd y Brifysgol i sicrhau bod mewnbwn gan fyfyrwyr, mae hi hefyd wedi dechrau sefydlu'r ymgyrch 'diffodd y switsh' sy'n annog myfyrwyr i leihau'r defnydd o ynni yn eu llety. Yn olaf, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae hi hefyd wedi helpu i godi dros £1,100 ar gyfer Mind a Papyrus!

Enillydd gwobr Mentor Myfyrwyr y Flwyddyn oedd Cat Oliver.
Mae'r wobr hon yn cydnabod myfyriwr sydd wedi cael effaith barhaol ar un neu fwy o'u cyfoedion fel eu mentor, gan gynnig cymorth i fyfyrwyr a helpu i'w hysbrydoli a'u cymell trwy gydol eu cwrs. Mae mentor gwych yn un sy'n cydymdeimlo â'r rhai sy’n cael eu mentora, tra hefyd yn creu amgylchedd diogel ac anogol i rannu pryderon myfyrwyr a chyflwyno mewnwelediad o'u hadran neu'r Brifysgol ehangach. Enillodd Cat y wobr hon oherwydd ei bod yn ofalgar ac yn deall y rhai roedd hi’n eu mentora, trwy ddarparu lle i siarad am broblemau pan oedd angen hynny, neu weithiau ddim ond bod ar gael am sgwrs. Mae hi wedi darparu cyngor a chymhelliant trwy wrando a sgwrsio. Yn ogystal, mae hi hefyd wedi helpu myfyriwr i sylweddoli pa mor bwysig y gall fod i gael rhywun sy’n fodlon gwrando ar bryderon a thrafod problemau er mwyn symud ymlaen.

Enillydd gwobr Myfyriwr Wirfoddolwr y Flwyddyn oedd Adam Burlingham.
Dyfernir y wobr hon i unigolyn y mae eu gwaith gwirfoddol wedi cael effaith glir a diriaethol ar eu grwp, eu prosiect neu eu hachos. Byddant wedi dangos lefel uchel o ymrwymiad a bod yn fodel rôl cadarnhaol ar gyfer gwirfoddoli myfyrwyr ac UMAber. Enillodd Adam oherwydd iddo neilltuo ei amser i nifer o gyfleoedd gwirfoddoli, a cheisiodd ymgysylltu a helpu cymaint o fyfyrwyr â phosibl wrth wneud hynny.
Treuliodd ei amser yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau a oedd yn darparu cyfleoedd cymdeithasol ac addysgol i aelodau Cymdeithas y Gyfraith. Yn ogystal, bu’n weithredol mewn casglu adborth gan fyfyrwyr a sicrhau bod llais y myfyriwr yn cael ei glywed trwy fynychu pob cyfarfod Cyfadran eleni. Mae wedi dangos angerdd gwirioneddol am ei rolau gwirfoddoli ac wedi meithrin perthnasoedd da gyda'r staff a'r myfyrwyr fel ei gilydd i sicrhau deilliannau llwyddiannus sydd o fudd i fyfyrwyr.

Enillydd gwobr Aelod Staff Myfyrwyr y flwyddyn oedd Tom Mumford.
Nid dim ond staff sy'n darparu gwasanaethau yma yn y Brifysgol. Mae'r wobr hon yn rhoi cydnabyddiaeth i’r myfyrwyr hynny sydd ag agwedd bositif tuag at eu gwaith ac sy'n mynd y filltir ychwanegol i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Gellir cydnabod y myfyrwyr hynny o fewn adrannau, lletygarwch, llety, y ganolfan chwaraeon ac unrhyw rolau cymorth COVID. Enillodd Tom y wobr hon oherwydd ei waith fel llysgennad myfyrwyr a chymedrolwr gyda'r Adran Gyfrifiadureg. Nid yn unig y mae am helpu'r Brifysgol ym mha bynnag ffordd y gall, ond fe'i disgrifiwyd hefyd fel rhywun sydd bob amser yn rhoi ymdrech 100% i'w rolau.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576