Diweddariad Digwyddiadau Tymor 2

Er gwaethaf yr hyn sydd wedi bod hyd yma’n flwyddyn anodd ei rhagweld, rydym yn benderfynol o ddal ati i ddarparu digwyddiadau llawn hwyl yn ystod gweddill y flwyddyn academaidd. Roeddem am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel y gallwch chi gymryd rhan!

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio
Er gwaethaf yr hyn sydd wedi bod hyd yma’n flwyddyn anodd ei rhagweld, rydym yn benderfynol o ddal ati i ddarparu digwyddiadau llawn hwyl yn ystod gweddill y flwyddyn academaidd. Roeddem am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel y gallwch chi gymryd rhan!
 
Am yr holl dudalennau gwe ar gyfer digwyddiad, gweler ein tudalen Digwyddiadau Allweddol: https://www.umaber.co.uk/timaber/digwyddiadauallweddol/

 

Sialens Aber  
 • *NEWYDD* Dyddiad: 5ed - 7fed Chwefror
 • Maint y tîm: 3-6 o bobl (aelwydydd yn unig - bydd angen tystiolaeth)
 • Pris: £35 y tîm
 • Cofrestrwch erbyn y 9am ddydd Llun 18fed Ionawr 2021!
 • Mae’r cystadlaethau wedi cael eu cyhoeddi ar gyfryngau cymdeithasol ac maent i'w gweld ar ein gwefan yma
 • Yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID, rydym wedi cynllunio i'r digwyddiad fynd rhagddo naill ai'n gyfangwbl rithwir, neu gyfuniad o rithwir a diriaethol.
   
Superteams  
 • *NEWYDD* Dyddiad: 26ain - 28ain Chwefror (Menywod) a 12fed - 14eg Mawrth (Dynion)  
 • *NEWYDD* Adran gymysg: cynhelir y digwyddiad hwn hefyd dros y  ddau benwythnos ar gyfer y rhai sy’n byw mewn cartrefi cymysg.
 • Maint y tîm: 5 o bobl (aelwydydd yn unig - bydd angen tystiolaeth)
 • Cofrestru'n agor: 9am dydd Gwener 29ain Ionawr
 • Bydd digwyddiadau'n wahanol i sicrhau ein bod yn dilyn rheolau Covid-19, gan gynnwys: pellhau cymdeithasol, maint grwpiau, dim rhannu offer a chynnal digwyddiadau yn yr awyr agored gymaint â phosibl.
   
Gwyl y Celfyddydau  
 • Dyddiad: 1af -  5ed Mawrth
 • Rydyn ni am ddod â phobl ynghyd i ddathlu’r celfyddydau, felly rydyn ni'n cynnig cyfle i chi fynegi'ch ochr greadigol trwy arddangos eich gwaith i'r corff myfyrwyr a thu hwnt. 
 • Rydym yn dal i fod yn y cyfnod cynllunio. Mae gennym weithgor wedi'i sefydlu dan arweiniad eich Swyddog Cyfleoedd, sy'n cynnwys unigolion allweddol o amryw o wahanol gefndiroedd
 • Os hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch â Wojtek
   
Varsity  
 • Digwyddiad undydd - rydym yn ystyried 1af Mai 2021 fel dyddiad posib.
 • Mae'n debygol y gofynnir i'r cyfranogwyr ynysu / peidio â chymysgu ag eraill cyn y digwyddiad
 • Bydd cyfyngiadau ar nifer y timau (yn dibynnu ar brotocolau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol) a dim gwylwyr
 • Byddwn yn trafod lefelau diddordeb myfyrwyr yn Parth Tymor 2 (1af Chwefror, 6pm)
   
Gwyl Cymdeithasau  
 • Cyfarfod â Bangor ym mis Ionawr i drafod syniadau
 • Ystyried cynnal y digwyddiad yn rhithwir, naill ai ar y dyddiad gwreiddiol (17eg Ebrill) neu symud i'r un dyddiad â Rhyngolgampau Farsiti
 • Byddwn yn trafod lefelau diddordeb myfyrwyr yn Parth Tymor 2 (1af Chwefror, 6pm)
   
Aber 7's  
 • Ystyried ei symud i Awst 2021, yn dibynnu ar lefel heintio a chyfyngiadau cysylltiedig
 • Arhoswn am ddiweddariad yn y flwyddyn newydd.

 

Bydd pob digwyddiad yn cael ei gynnal yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a'i ddatblygu mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol. Byddwn yn darparu diweddariadau pellach i chi pan allwn.

Gyda dymuniad gorau,
Y Tîm Cyfleoedd

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576