Cwestiwn ac Ateb ar gyfer y Pwyllgor: Josh Stephens

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Pa bwyllgor wyt ti'n rhan ohono a pha rolau sydd wedi bod gen ti?

Rwyf wedi bod yn rhan o bwyllgor Cymdeithas Anifeiliaid a Milfeddygaeth Aberystwyth (AAVS) fel Cydlynydd Digwyddiadau a Chodi Arian ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21.

 

Beth wnaeth i ti fod eisiau sefyll am rôl ar y pwyllgor?

Roedd sawl rheswm, ond y prif un yn bendant oedd 'datblygu potensial ac ehangu dylanwad/cyrhaeddiad Fe wnes i fwynhau bod yn aelod gweithgar o'r gymdeithas yn fy 2il flwyddyn, gan fod hyn wedi rhoi cyfle i ni gwrdd â llawer o bobl newydd yn y diwydiant, ac roeddwn yn credu y byddwn mewn sefyllfa dda i barhau i drefnu digwyddiadau o'r fath.

 

Beth oedd y rhan fwyaf pleserus o fod ar y pwyllgor?

Mae’n wych gweld y gwaith rydw i wedi'i gyflawni’n cael ei fwynhau a'i werthfawrogi gan aelodau'r gymdeithas.

 

Wyt ti’n gallu dweud wrthym am gyfnod lle’r oedd dy rôl yn heriol?

Gyda’r sefyllfa o ran Covid, nid yw wedi bod yn hawdd cynnal cymhelliant, nac ysgogi aelodau i barhau i ymgysylltu â’r gymdeithas heb eu bod yn gallu cwrdd wyneb-yn-wyneb.

 

Wyt ti’n teimlo bod perthyn i bwyllgor wedi bod yn fuddiol o ran dy baratoi di ar gyfer y dyfodol?

Yn bendant!  Mae wedi datblygu fy sgiliau rhwydweithio a siarad cyhoeddus, ac yn sicr wedi ehangu fy ngwybodaeth ynghylch y pwnc.

 

Pa gyngor fyddet t'n ei roi i aelod newydd o'r pwyllgor?

Byddwch yn gwbl ymwybodol o'r rôl rydych chi'n ymgymryd â hi, gan wneud yn sicr eich bod chi'n gallu ei chydbwyso ochr-yn-ochr â'ch astudiaethau, yn enwedig yn y 3edd flwyddyn, a thu hwnt, pan fydd eich llwyth gwaith yn cynyddu..    

 

Sefyll Pleidleisio
Yn agor 10am dydd Llun 15fed Mawrth tan 10am dydd Llun 19eg Ebrill Bydd y pleidleisio'n dechrau am 10am ddydd Llun 26ain Ebrill tan 3pm ddydd Gwener 30ain Ebrill

 

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Her Fawr Aber

Gwen 16 Ebr 2021

SHORTLIST : Sports Awards

Gwen 16 Ebr 2021
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576