Cronfa Agor Drysau

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Eleni rydym yn lansio ein Cronfa Agor Drysau. Dyma gronfa ar gyfer myfyrwyr sydd yn wynebu rhwystrau ychwanegol rhag sefyll ac ymgyrchu yn ein hetholiadau. Bydd hyn ar ben unrhyw addasiadau rhesymol y byddai’r Undeb yn cynnig i ymgeiswyr mewn digwyddiadau canolog ee mynediad heb risiau.  

Mae’r gronfa yn cael ei neilltuo ar gyfer myfyrwyr sy’n hunaniaethu fel:  

  • Anabl - byw gyda chyflwr iechyd hirfaith, nam corfforol, cyflwr iechyd meddwl neu niwroamrywiol. Rydym yn cydnabod yr anawsterau mae rhai yn wynebu mewn cael cefnogaeth broffesiynol ac yn derbyn diagnosis gennych chi eich hunan.  

  • Amrywioldeb rhywedd - Traws, anneuaidd/non-bainari neu unrhyw rywedd y tu allan i'r agwedd draddodiadol o ddynion a menywod.  

  • Menywod – mae hyn yn cynnwys pawb sy’n huniaethu fel menyw. 

  • LHDTC+ - Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Traws, Cwîar, Heb ei hunaniaethu, rhyngrywiol, anrhywiol + 

  • BIPOC – Du, Brodorol, Person o Liw. 

  • Annibynnol – term rydym yn defnyddio sy’n cwmpasu myfyrwyr sy’n huniaethu fel pobl sy’n gadael gofal, myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio, ffoaduriaid, gofalwyr ifainc a/neu rieni mewn addysg. 

Ceir isod enghreifftiau o systemau cefnogi rydych chi’n gallu ymgeisio sy’n cynnwys ond heb ei gyfyngu i: 

  • Costau ychwanegol ar gyfer gofal plant i blant sydd o dan 12 

  • Cyfieithydd BSL 

  • Defnydd o dacsis tra’n ymgyrchu 

Os ydych chi’n sefyll fel pâr, gallwch ymgeisio am y gronfa hon ar wahân. 

Bydd penderfyniadau ynghylch rhoi arian y gronfa yn seiliedig ar angen yr ymgeisydd a’i allu i ymgyrchu ar lefel gyfartal ag eraill.  

Bydd angen derbynneb pan yn gwario’r arian a bydd rhaid ei hanfon at  union.elections@aber.ac.uk cyn 12 yh Dydd Gwener 18fed o Fawrth. 

Os ydych chi am ymgeisio, e-bostiwch alr80@aber.ac.uk gan sôn am y rhesymau pam y byddai’r Gronfa Agor Drysau yn helpu dileu’r pethau sy’n eich rhwystro fel ymgeisydd. Byddwn yn trefnu sgwrs un-i-un er mwyn trafod y gefnogaeth addas i chi. 

Bydd pob sgwrs yn gyfrinachol.  

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576