DATGANIAD: Streicio UCU

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Yn dilyn cyfarfod y Cyngor Undeb yr 26ain Chwefror, pasiodd corff y myfyrwyr gynnig i roi cefnogaeth bellach i'r streiciau, gan gynnwys; cyhoeddi datganiad cryfach, cysylltu â phwyllgor gwaith y brifysgol i ddefnyddio eu safle i amddiffyn staff a gwrthwynebu newidiadau i gynllun pensiwn USS, ac i Undeb y Myfyrwyr ddarparu adnoddau i alluogi myfyrwyr i ymgyrchu'n weithredol ochr yn ochr â'u darlithwyr os ydynt am wneud hynny.

Ar ddydd Llun 22ain Ionawr, pleidleisiodd Undeb y Prifysgolion a'r Colegau (UCU) o blaid 14 diwrnod o streicio mewn ymateb i newidiadau arfaethedig i Gynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS) - cynllun pensiwn y mae llawer o staff ein prifysgol yn perthyn iddo. Gallai'r newidiadau hyn olygu bod staff yn colli degau o filoedd o bunnoedd o'u pensiwn.

Bydd y newidiadau i bensiynau nid yn unig yn effeithio ar lawer o'n staff sydd wedi treulio eu holl yrfa mewn addysg uwch, ond byddant hefyd yn effeithio'n anghymesur ar y rheiny sy'n dechrau ar eu gyrfa. Bydd llawer o'r bobl hyn yn fyfyrwyr PhD sy'n gweithio o fewn eu hadrannau ar hyn o bryd ac yn gobeithio dechrau gyrfa mewn addysg uwch. Gallwch ddarllen mwy o wybodaeth fanwl am y streiciau yma: https://www.ucu.org.uk/article/9309/Strike-message-to-students

O'r herwydd, mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn falch o gefnogi ein staff sy'n teimlo nad oes ganddynt unrhyw opsiwn arall ond sefyll dros yr hyn maent yn ei haeddu. Credwn fod staff hapus yn y pen draw yn arwain at addysg a phrofiad myfyriwr rhagorol ar gyfer ein holl fyfyrwyr. Credwn y gallai goblygiadau'r toriadau hyn i bensiynau staff fod yn enfawr, a gallai hynny arwain at ddiffyg cymhelliant ymhlith staff a phroblemau recriwtio a dargadwedd yn ei sgil, a fyddai'n cael effaith enfawr ar addysg ein myfyrwyr.

 

Gan fod y streiciau hyn yn digwydd dros gyfnod hir, rydym yn gofyn i staff ymgymryd â'r camau gweithredu canlynol ochr yn ochr â'u gweithredu diwydiannol :

1) Defnyddio BwrddDu i uwchlwytho cyflwyniadau a nodiadau sylfaenol o ddarlithoedd pan fo modd gwneud hynny - nid ydym yn credu bod hyn yn gwneud y streic yn ddibwrpas, gan y bydd myfyrwyr yn dal i fod yn methu allan ar addysgu a chefnogaeth 1-1.

2) Hysbysu myfyrwyr os bydd addysgu'n cael ei ganslo, hyd yn oed os mai dim ond ar fore'r ddarlith y byddwch yn gwneud hyn.

3) Peidio â chynnwys unrhyw addysgu a gollwyd mewn arholiadau 

 

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

Pryd mae'r streiciau'n digwydd?
Mae 14 diwrnod o streiciau, dros gyfnod o bedair wythnos.
Wythnos 1: Dydd Iau 22 a dydd Gwener 23 Chwefror (2 ddiwrnod):
Wythnos 2: Dydd Llun 26, dydd Mawrth 27 a dydd Mercher 28 Chwefror (3 diwrnod)
Wythnos 3: Dydd Llun 5, dydd Mawrth 6, Dydd Mercher 7 a dydd Iau 8 Mawrth (4 diwrnod) Wythnos 4: Dydd Llun 12, dydd Mawrth 13, dydd Mercher 14, dydd Iau 15 a dydd Gwener 16 Mawrth (5 diwrnod)

Faint o staff fydd ar streic? 
Mae 407 o aelodau lleol o UCU ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac rydym yn disgwyl i hyd at hanner yr aelodau hyn fynd ar streic, ar sail arolwg a gynhaliwyd tua chanol mis Ionawr. Fodd bynnag, ni allwn fod yn siwr faint o staff fydd yn mynd ar streic hyd nes bydd y gweithredu diwydiannol yn dechrau, a bydd y niferoedd sy'n streicio'n debygol o newid dros gyfnod y streic. Mae manylion llawn yr arolwg a gynhaliwyd yn Ionawr i'w gweld fan yma: https://www.ucu.org.uk/media/9023/Aberystwyth-University---USS-ballot-result-Jan-18/pdf/Aberystwyth_University_-_USS_ballot_result_-_Jan18.pdf 

Sut ydw i'n gwybod a yw fy narlithwyr yn mynd ar streic?
Gallwch e-bostio'ch darlithwyr a gofyn iddynt a ydynt yn bwriadu streicio, ond nid oes rhaid iddynt ddweud wrthych a ydynt yn mynd i weithredu cyn diwrnod y streic

Sut gaiff fy addysgu ei effeithio?
Ni fydd staff sydd ar streic yn traddodi unrhyw ddarlithoedd, nac yn cynnal seminarau neu labordai ar y diwrnodau maen nhw'n penderfynu streicio. Mae UCU wedi gofyn i staff beidio ag ail-drefnu unrhyw weithgaredd addysgu a gollwyd, ond bydd hyn yn ôl disgresiwn pob darlithydd. Dylai eich darlithwyr roi gwybod i chi os ydynt yn mynd ar streic ac a fyddant yn canslo darlithoedd. Bydd eich Swyddog Materion Academaidd, Emma, ??yn gweithio gyda staff y brifysgol i'w hannog i lwytho cynnwys sylfaenol eu darlithoedd i BwrddDu er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn dal i gael mynediad at ddeunydd dysgu.

Sut gaiff fy asesiadau eu heffeithio?
Efallai y bydd rhai darlithwyr yn dewis ymestyn terfynau amser asesu os ydynt o fewn cyfnod y streic, ond rydym yn argymell gweithio at derfynau amser gwreiddiol oni bai bod gennych ddyddiad estyniad mewn ysgrifen. Os hoffech ofyn i'ch darlithydd ymestyn dyddiad cau, dylech ofyn iddynt trwy e-bost mewn da bryd cyn i'r streiciau ddechrau neu gysylltu â'ch Cynrychiolydd Academaidd i gysylltu â nhw ar ran eich modiwl. Rydyn ni ar hyn o bryd yn gweithio i ganfod a fydd pynciau a gollwyd o ganlyniad i'r streiciau'n cael eu cynnwys mewn arholiadau.

A fydd Undeb y Myfyrwyr, Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr ar agor?
Bydd yr holl wasanaethau hyn ar agor, ac ni welir fawr ddim effaith

Faint o amhariad allwn ni ei ddisgwyl?
Bydd llawer o staff yn streicio ar linellau piced, sydd fel arfer ger mynedfeydd i diroedd ac adeiladau'r brifysgol. Cewch groesi'r llinellau piced ac ni fydd staff yn eich atal rhag mynd i mewn i adeiladau. Mae hefyd yn bosib na fydd staff yn ateb eu negeseuon e-bost yn ystod cyfnod y streic, felly gallwch ddisgwyl ymatebion arafach i unrhyw e-byst. Fel gydag unrhyw anghydfod fel hwn, ni allwn fod yn siwr o faint yr amhariad nes iddo ddigwydd. Dylai myfyrwyr fod yn barod am amhariad ar draws pob campws yn ystod y streic, a byddem yn argymell eich bod yn gwirio'ch negeseuon e-bost yn rheolaidd am y newyddion diweddaraf.

A yw aelodau staff yn cael eu talu am streicio?
Nac ydynt, nid yw aelodau staff yn cael eu talu am y dyddiau y maent ar streic, gan gynnwys athrawon PhD. Mae aelodau UCU wedi mynegi awydd i ddatrys y sefyllfa hon yn gyflym i sicrhau nad yw staff yn colli mwy o ddiwrnodau gwaith ac nad yw'r anghydfod hwn yn effeithio ar fyfyrwyr ymhellach. Mae'r arian a arbedir ar gyflogau staff yn mynd yn ôl i brofiad myfyrwyr, ac yn y gorffennol, fe'i rhoddwyd yn y Gronfa Galedi Myfyrwyr; gall unrhyw fyfyriwr gael mynediad i arian o'r gronfa hon os ydynt yn mynd i drafferthion ariannol difrifol yn ystod eu hamser yn y Brifysgol.

Sut alla i gefnogi'r aelodau staff sy'n mynd ar streic
Byddem yn argymell siarad â staff y brifysgol sy'n streicio i ddeall eu rhesymau ymhellach. Rydym yn annog myfyrwyr i ymuno â staff ar linellau piced, sydd wedi'u lleoli ger mynedfeydd ein holl gampysau yn Aberystwyth. Bydd Undeb y Myfyrwyr hefyd yn darparu adnoddau i chi wneud placardiau a baneri os ydych chi'n dymuno gwneud hynny. Gofynnwch yn nerbynfa'r UM os ydych chi am gymryd rhan yn hyn.

A ydw i'n cael croesi'r llinellau piced ar y campws?
Lle bo hynny'n bosibl, rydym yn annog myfyrwyr i weithio gartref ac i beidio â mynd i'r campws. Fodd bynnag, gwyddwn nad yw hyn yn bosibl i lawer o fyfyrwyr ac mae angen iddynt gael mynediad i'r campws. Gallwch chi groesi llinellau piced, ac mae yn erbyn y gyfraith i unrhyw un eich bygwth neu eich rhwystro rhag croesi llinellau piced. Os ydych chi'n teimlo'n anghyfforddus ynglyn â gwneud hynny, nid yw'r fynedfa uchaf i'r campws drwy Cwrt Mawr yn cael ei phicedu, a gallwch fynd drwy'r fynedfa hon heb orfod croesi llinell biced yn uniongyrchol. Rhowch wybod i ni trwy e-bost ( suacademaidd@aber.ac.uk ) os bydd hyn yn newid.

Sut gaiff fy mhresenoldeb ei effeithio?
Nid yw'r brifysgol yn gwybod pa staff sydd ar streic tan ar ôl iddynt nodi eu gweithredu diwydiannol pan fyddant yn dychwelyd i'r gwaith. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am bresenoldeb cyn i'r addysgu sydd ar yr amserlen ddigwydd, a bydd eich presenoldeb yn mynd i lawr am unrhyw addysgu na allwch chi fod yn bresennol ar ei gyfer oherwydd y streiciau. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio'n negyddol arnoch chi, ac ni fydd yr adran yn ceryddu unrhyw fyfyrwyr sydd â record dda o ran presenoldeb cyn y streic. Bydd myfyrwyr Haen 4 hefyd yn cael eu diogelu a bydd y Brifysgol yn rhoi tystiolaeth i chi ar gyfer eich fisas er mwyn sicrhau eich bod yn gallu profi eich bod yn bresennol am y cyfnod o amser yn ei gyfanrwydd.

Os ydych yn ymuno â llinellau piced, rydym yn argymell eich bod chi ond yn gwneud hyn y tu allan i unrhyw weithgaredd addysgu sy'n parhau er gwaethaf y streiciau, gan na allwn gynnig unrhyw amddiffyniad i fyfyrwyr sy'n colli addysgu sy'n parhau er mwyn cefnogi'r streic.

Ble alla i gael cyngor a chymorth?
Gallwch wneud cwyn trwy ffurflen Dwedwch Wrthym Nawr y Brifysgol:  https://www.aber.ac.uk/cy/student/your-voice-matters/tell-us/ ac ysgrifennwch at yr Is-Ganghellor, Elizabeth Treasure (ett11@aber.ac.uk) i fynegi'ch pryderon a'ch cefnogaeth i'r streic, ac i'w hannog i wrthwynebu'r newidiadau arfaethedig gan UUK i bensiynau ein staff.

Gallwch hefyd gysylltu â'ch Cynrychiolydd Academaidd i gyflwyno unrhyw sylwadau neu bryderon ar ran grwp o fyfyrwyr. I ddarganfod pwy yw eich Cynrychiolydd, defnyddiwch ein ap 'Dod o hyd i fy Nghynrychiolydd':  https://www.umaber.co.uk/llywioaber/cynrychiolwyrmyfyrwyr/darganfodcynrychiolwyr/

Bydd Undeb y Myfyrwyr hefyd yn cynnig cyngor gydag unrhyw apeliadau neu gwynion sy'n digwydd o ganlyniad i weithredu diwydiannol. Am gyngor neu apêl academaidd, ebostiwch undeb.cyngor@aber.ac.uk. Am bryderon neu sylwadau cyffredinol am y streiciau, e-bostiwch umacademaidd@aber.ac.uk.

Beth fydd Undeb y Myfyrwyr yn ei wneud i gefnogi myfyrwyr yn ystod y cyfnod hwn?
Bydd Swyddogion Llawn-amser Undeb y Myfyrwyr yn gweithio gyda'r brifysgol i sicrhau bod profiad myfyrwyr a'ch addysg yn cael eu diogelu cymaint â phosib. Mae eich Swyddog Materion Academaidd ?yn cynnal sgyrsiau rheolaidd ag aelodau UCU, a bydd yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau. Wedyn caiff y rhain eu cyfathrebu'n briodol, yn ogystal ag annog staff i wneud defnydd llawn o BwrddDu ac ymestyn terfynau amser ar gyfer cyflwyno gwaith.

Byddwn yn cynnig help gydag unrhyw gwynion neu apeliadau trwy ein gwasanaeth cynghori: undeb.cyngor@aber.ac.uk neu gallwch alw heibio o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 12pm a rhwng 1 pm a 4pm. Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu gwestiynau nad ydynt wedi'u hateb yn y Cwestiynau Cyffredin, cysylltwch ag Emma ar umacademaidd@aber.ac.uk.

Rydym yn gobeithio y gall staff a myfyrwyr gydymdeimlo a bod yn barchus o'i gilydd yn ystod y cyfnod anodd hwn, a gobeithiwn y gellir datrys y sefyllfa hon cyn gynted ag y bo modd i sicrhau bod cyn lleied o effaith ar fyfyrwyr â phosib.

Swyddogion Llawn Amser UMAber

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.