Crynodeb o'r Cyngor

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Diolch i bawb a fynychodd cyfarfod cyntaf y flwyddyn y Cyngor! Daeth cyfanswm o 55 o fyfyrwyr i ddadlau ac i basio Syniadau.

Da iawn i James Cordel am gynnal ei gyfarfod cyntaf yn Gadeirydd yr Undeb.

Rhoddodd y cyfarfod lawer o gyfleoedd i bawb i gael mewnbwn ar y testunau a drafodwyd a, gobeithio, i ddysgu ychydig mwy am sut gall yr Undeb helpu myfyrwyr i ymgyrchu dros newid!


Dirprwy Gadeirydd

Llongyfarchiadau i Rhiannon Perrett! Cafodd ein Swyddog RAG presennol ei hethol i rôl y Dirprwy Gadeirydd yn ystod y cyfarfod a bydd yn cynorthwyo gweddill y cyfarfodydd eleni.


Syniadau

Cafodd 6 Syniad eu troi'n Bolisi'r Undeb - beth sy'n digwydd nawr?

Gwaredu Gwellt (Matthew Poulton) - Byddwn ni'n lobïo bariau a chaffis ar y campws a'r tu hwnt iddo i leihau eu defnydd o wellt, sydd yn aml yn cael eu defnyddio am funudau ond yn cymryd 200 o flynyddoedd i bydru.

Rydyn ni eisiau Llywydd (Bruce Gardiner) - O'r flwyddyn academaidd 2018/19, teitl rôl y Swyddog Datblygu'r Undeb fydd Llywydd unwaith eto.

Mae parthau'n strwythurau caeth; beth am ymestyn eu haelodaeth? (Bruce Wight) - Bydd y Parthau'n agored i bob myfyriwr nawr. Byddwn ni'n cadw rhestr o'r aelodaethau blaenorol yn y gwaith papur er mwyn i'r parthau fesur presenoldeb y grwp.

FfRhA? Dim Diolch (Emma Beenham) - Sicrhau bod yr Undeb yn ymgynghori ar y FfRhA ac yn lobïo am opsiwn amgen gan Lywodraeth Cymru os daw un, yn ogystal â gwelliannau sy'n gysylltiedig yn benodol ag addysg gyfrwng-Cymraeg.

Disgleiria Diamond (Emma Beenham) - Sicrhau bod yr Undeb yn cefnogi Adolygiad Diamond o gynhaliaeth ariannol AU yng Nghymru ac yn parhau i weithio gydag UCM Cymru i lobïo am welliannau i'r argymhellion er mwyn gwella ei effaith yn fwy.

Campws Cysylltiedig Ar-lein (Bruce Wight) - Ar ôl cyfarfodydd cynhyrchiol â'r Brifysgol, byddwn ni'n lobïo am WiFi am ddim drwy'r holl gampysau, gan ddechrau ar gampws Penglais a thargedu ardaloedd sy'n cael problemau o ran WiFi. Os bydd yn llwyddiannus, y gobaith yw, wrth weithio gyda'r Cyngor Sir, y bydd modd i ni ei gael yn y dref hefyd fel ambell dref brifysgol arall.

Cewch ddarllen ein holl bolisïau cyfredol yma.


Beth sydd nesaf?

Parthau

A ninnau newydd basio'r polisi i ddileu cyfyngiadau aelodaeth o'r Parthau, hoffem ni estyn gwahoddiad cynnes i bob myfyriwr ddod i'r rownd nesaf o barthau!

Parthau yw'r prif lefydd i Swyddogion Llawn Amser adrodd eu gweithgareddau i fyfyrwyr sydd â diddordeb ynddynt neu sy'n rhan ohonynt, ac maen nhw'n rhoi cyfle i'r myfyrwyr hynny drafod materion a syniadau sy'n berthnasol iddynt.

Felly dewch draw i'r Parth perthnasol:

  • Os ydych chi am wybod yr hyn mae eich swyddogion wedi bod yn ei wneud
  • Os ydych chi am gael adborth, profiadau neu awgrymiadau gan fyfyrwyr eraill ar destun penodol
  • Os hoffech chi gael cymorth gan fyfyrwyr eraill ar gyfer digwyddiad neu brosiect
  • Os hoffech chi rwydweithio â myfyrwyr eraill sy'n cyfranogi!

Chwaraeon a Chymdeithasau

Academaidd

Llesiant

Diwylliant Cymreig

13 Tachwedd 2017

14 Tachwedd 2017

15 Tachwedd 2017

16 Tachwedd 2017

Cewch gyflwyno testun i'w drafod yma.


CCB

Yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, gall UNRHYW FYFYRIWR fynychu a phleidleisio.

Mae hynny'n golygu, os oes gennych chi syniad mawr ar gyfer gwella profiad myfyrwyr Aber a hoffech i bob myfyriwr roi eu barn a phleidleisio ar y Syniad, y CCB yw'r lle perffaith i chi.

Cewch gyflwyno Syniadau ar gyfer y CCB yma tan ddydd Llun 20 Tachwedd 12pm.

Yn ystod y CCB, byddwn hefyd:

  • Yn derbyn adroddiad yr Ymddiriedolwyr ar weithgareddau UMPA ers y CCB blaenorol
  • Yn derbyn cyfrifon UMPA ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol
  • Yn cymeradwyo penodiad yr archwilwyr
  • Yn cymeradwyo’r rhestr o ymaelodaethau UMPA
  • Yn rhoi cyfle i chi holi'r Ymddiriedolwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, os hoffech gael cymorth â Syniad neu os oes gennych unrhyw adborth, mae croeso i chi gysylltu â Chris Parry, Cydlynydd Llais Myfyrwyr, ar crp12@aber.ac.uk.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.