Prosiect Blwch-Post Porffor

Ar 27/02/2017, pasiodd myfyrwyr bolisi yn dwyn y teitl 'Erasmus Ar Ôl Brexit', gan fandadu Swyddog Materion Academaidd UMAber i fynd ati i lobïo ar bob lefel er mwyn i Brifysgol Aberystwyth barhau i gymryd rhan yng nghynllun ERASMUS+ ar ôl i'r DU adael yr UE. O ganlyniad, eleni rydym yn lansio'r 'Prosiect Blwch Post Porffor', mudiad dan arweiniad myfyrwyr sy'n annog aelodau Prifysgol Aberystwyth i weithredu'n uniongyrchol a lobïo eu ASau i amddiffyn ERASMUS+ ar ôl Brexit.


 

Mae'r Prosiect Blwch Post Porffor yn fenter gan UMAber sydd â'r nod o annog myfyrwyr i godi materion sy’n bwysig iddyn nhw gyda phobl ddylanwadol allanol, fel y gallant fod â llais croch a chlir yn galw am newid. Bydd y prosiect yn annog staff a myfyrwyr ar draws y campws i arwyddo ac anfon cardiau post a ysgrifennwyd ymlaen llaw at ASau ledled y DU, gan dynnu sylw at bwysigrwydd a’r angen i aros yn aelodau llawn o ERASMUS+ ar ôl Brexit.

Bydd stondinau blwch-post dros dro’n ymddangos mewn amryw o leoliadau cymdeithasol ac academaidd drwy gydol y cyfnod casglu, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw galw heibio ac arwyddo!

Bydd blwch-post porffor hefyd wedi'i leoli'n barhaol yn nerbynfa’r UM, lle byddwch chi'n gallu llofnodi cerdyn post ar unrhyw adeg!

 

Ein neges i ASau

 

Mae ein neges yn datgan “Gosodir cryn werth ar ERASMUS+ gan fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, gyda llawer yn poeni beth allai’r dyfodol ei gynnig pe byddem ni'n ei golli.” - bydd y cerdyn-post hefyd yn cynnwys dolen i'r union dudalen hon, gan annog yr ASau sy'n ei dderbyn i fwrw golwg dros ein llythyr agored at Senedd y DU, ynghyd â thystiolaeth eich myfyrwyr a staff o sut mae ERASMUS+ wedi effeithio arnoch chi.

 

 

Ein Nod

 

Ein nod yw anfon o leiaf 500 o gardiau-post i o leiaf 50 o wahanol etholaethau ledled y DU; gyda'r gobaith o dderbyn ymateb neu gael sgwrs gadarnhaol gydag o leiaf un a derbyniodd gerdyn-post.

 

Gallwch weld dadansoddiad llawn o'n cynnydd, gan gynnwys nifer y cardiau post a anfonwyd at bob plaid ac etholaeth yma

 

 

 

ERASMUS+ A BREXIT - Y FFEITHIAU

 

ERASMUS + (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students+) yw cynllun symudedd cyfredol yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysgu a dysgu dramor. Sefydlwyd ERASMUS+ yn 2014, ac mae’n rhaglen integredig sy'n cyfuno'r holl gynlluniau sydd ar gael ar gyfer addysgu, dysgu, hyfforddi, ieuenctid a chwaraeon o fewn yr UE, gan gynnwys y rhaglen ERASMUS wreiddiol, a sefydlwyd ym 1987.

Mae'r rhaglen ar gael i fyfyrwyr, athrawon, hyfforddwyr, prentisiaid, darlithwyr, gweithwyr ieuenctid a gwirfoddolwyr mewn ysgolion, sefydliadau addysg bellach ac uwch, addysg ieuenctid, oedolion a chwaraeon.

Yn y pen draw, mae ERASMUS+ yn caniatáu i fyfyrwyr, athrawon a sefydliadau gael mynediad at gyfleoedd dysgu a meithrin perthnasoedd ar draws 34 o wledydd o fewn y rhaglen, 22 o wledydd partner, ac mewn mannau eraill yn rhyngwladol i ehangu rhagolygon, ennill profiad o ansawdd uchel, a meithrin arloesedd ar draws sectorau addysg a gwaith.

 

Beth yw'r Broblem?

 

Mae disgwyl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd ar y dyddiad cau estynedig, sef 31 Hydref, 2019. Ar hyn o bryd, mae'n hynod aneglur pa effaith y gallai hyn ei chael ar drefniadau’r DU o fewn ERASMUS+, o ran y rhai sy’n dod i mewn neu’n symud tuag allan, a disgwylir i lawer o newidiadau ac aflonyddwch ddigwydd o ganlyniad i ymadawiad y DU. Mae llywodraeth y DU wedi sicrhau eu bod yn dymuno aros yn aelodau llawn o raglen ERASMUS+, gan ganiatáu mynediad parhaus a di-dor i astudio rhyngwladol ar gyfer myfyrwyr y DU ar ôl Brexit. Fodd bynnag, heb drafod cytundeb gyda'r Comisiwn Ewropeaidd, mae aelodaeth y DU o ERASMUS+ dan fygythiad, ac nid yw'n hysbys a fydd myfyrwyr, staff a gwirfoddolwyr y DU yn gallu astudio neu weithio dramor mor ddidrafferth a chyn rhated â’r drefn bresennol. Gyda hyn, gall y rhai sydd dramor fel rhan o'r cynllun ar y dyddiad ar gyfer ymadael wynebu cymhlethdodau difrifol o ran eu hawl i breswylio, astudio a chymorth ariannol.

 

Beth allai Digwydd?

 

Mae disgwyl i’r DU adael yr UE ar 31ain Ionawr, sef estyniad arall i’r dyddiad gwreiddiol o 31ain Hydref. Ar y diwrnod hwnnw rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i’r bil oedd yn galw am etholiad cyffredinol ar 12fed Rhagfyr. Mae hyn yn golygu ei bod yn gwbl bosib, rhwng nawr â’r dyddiad ar gyfer Brexit, y bydd gan y DU Brif Weinidog newydd, ac o’r herwydd, bersbectif newydd. Yr ateb gonest i: Beth allai ddigwydd yn Ionawr? yw ‘bron unrhyw beth’. Yn dibynnu ar yr etholiadau hyn, mae’r posibiliadau ar gyfer ein haelodaeth o’r UE yn amrywio o ymadael heb gytundeb, i ail refferendwm neu hyd yn oed canslo’r artaith hwn yn gyfangwbl. Does dim ffordd o ddweud i unrhyw sicrwydd. Serch hynny, beth bynnag sy’n digwydd, mae UMAber yn credu ei bod yn hanfodol bwysig i fyfyrwyr Aberystwyth, ac eraill ar draws y DU, bod mynediad i ERASMUS+ a Horizon 2020 yn parhau i fod yn flaenoriaeth genedlaethol, a dyna pam y bydd Prosiect Blwch-post Porffor yn parhau’n gryf, beth bynnag fydd canlyniad 12fed Rhagfyr.

 

 

DWI AM GYMRYD RHAN

Unai trwy anfon cerdyn post, llenwi ein ffurflen ar-lein neu hyd yn oed yn gwirfoddoli ar un o'n Stondinau Blwch Post Porffor, mae llwyth o ffyrdd y gallwch chi helpu i geisio arbed ERASMUS +!

 

Anfon Cerdyn Post

 

Bydd cardiau post a'r Blwch Post Porffor ar gael o Dderbynfa'r UM neu ar un o'n stondinau.

 

Dwedwch wrthym pam bod hyn yn bwysig i chi

 

Dangoswch eich angerdd am ERASMUS+ a chynlluniau astudio rhyngwladol tebyg iddo drwy ddweud wrthym yma am eich cariad a'ch profiadau! P'un a gawsoch chi amser ardderchog wrth astudio, gwirfoddoli neu ddysgu dramor, neu fe wnaethoch chi gwrdd â rhywun agos atoch chi oherwydd iddyn nhw ddod i Aber ar gynllun cyfnewid, dywedwch wrthym! Y ffordd orau i ddangos i lywodraeth y DU beth mae addysgu a dysgu rhyngwladol yn ei olygu i ni yw rhoi syniad iddyn nhw o'r darlun ehangach a'r hyn y mae'n ei olygu go iawn i bobl go iawn.

Gallwch gyflwyno'ch tysteb yn ddienw neu'n agored, a bydd pob cyflwyniad yn cael ei gyhoeddi yma ar ein gwefan i ASau ei weld wrth dderbyn eu cerdyn post.

 

Gwirfoddoli

 

Bydd yr ymgyrch hefyd yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli i unrhyw fyfyriwr sydd am chwarae rhan fwy blaenllaw yn yr achos drwy staffio stondinau dros-dro ar draws y campws neu gymryd rhan mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Bydd unrhyw oriau a dreulir yn gweithio ar yr ymgyrch yn gymwys i gael eu cofnodi fel oriau tuag at Wobr Aber; fanylion yma .

Os yw ERASMUS+ yn fater sydd o bwys i chi, dewch draw i’n gweld ni ar stondin, neu cysylltwch â'ch Swyddog Materion Academaidd i weld sut y gallwch chi gymryd rhan.

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576