Prosiect Blwch-Post Porffor

Ar 27/02/2017, pasiodd myfyrwyr bolisi yn dwyn y teitl 'Erasmus Ar Ôl Brexit', gan fandadu Swyddog Materion Academaidd UMAber i fynd ati i lobïo ar bob lefel er mwyn i Brifysgol Aberystwyth barhau i gymryd rhan yng nghynllun ERASMUS+ ar ôl i'r DU adael yr UE. O ganlyniad, eleni rydym yn lansio'r 'Prosiect Blwch Post Porffor', mudiad dan arweiniad myfyrwyr sy'n annog aelodau Prifysgol Aberystwyth i weithredu'n uniongyrchol a lobïo eu ASau i amddiffyn ERASMUS+ ar ôl Brexit.


 

Mae'r Prosiect Blwch Post Porffor yn fenter gan UMAber sydd â'r nod o annog myfyrwyr i godi materion sy’n bwysig iddyn nhw gyda phobl ddylanwadol allanol, fel y gallant fod â llais croch a chlir yn galw am newid. Bydd y prosiect yn annog staff a myfyrwyr ar draws y campws i arwyddo ac anfon cardiau post a ysgrifennwyd ymlaen llaw at ASau ledled y DU, gan dynnu sylw at bwysigrwydd a’r angen i aros yn aelodau llawn o ERASMUS+ ar ôl Brexit.

Bydd stondinau blwch-post dros dro’n ymddangos mewn amryw o leoliadau cymdeithasol ac academaidd drwy gydol y cyfnod casglu, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw galw heibio ac arwyddo!

Bydd blwch-post porffor hefyd wedi'i leoli'n barhaol yn nerbynfa’r UM, lle byddwch chi'n gallu llofnodi cerdyn post ar unrhyw adeg!

 

Ein neges i ASau

 

Mae ein neges yn datgan “Gosodir cryn werth ar ERASMUS+ gan fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, gyda llawer yn poeni beth allai’r dyfodol ei gynnig pe byddem ni'n ei golli.” - bydd y cerdyn-post hefyd yn cynnwys dolen i'r union dudalen hon, gan annog yr ASau sy'n ei dderbyn i fwrw golwg dros ein llythyr agored at Senedd y DU, ynghyd â thystiolaeth eich myfyrwyr a staff o sut mae ERASMUS+ wedi effeithio arnoch chi.

 

 

Ein Nod

 

Ein nod yw anfon o leiaf 500 o gardiau-post i o leiaf 50 o wahanol etholaethau ledled y DU; gyda'r gobaith o dderbyn ymateb neu gael sgwrs gadarnhaol gydag o leiaf un a derbyniodd gerdyn-post.

 

 

ERASMUS+ A BREXIT - Y FFEITHIAU

 

ERASMUS + (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students+) yw cynllun symudedd cyfredol yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysgu a dysgu dramor. Sefydlwyd ERASMUS+ yn 2014, ac mae’n rhaglen integredig sy'n cyfuno'r holl gynlluniau sydd ar gael ar gyfer addysgu, dysgu, hyfforddi, ieuenctid a chwaraeon o fewn yr UE, gan gynnwys y rhaglen ERASMUS wreiddiol, a sefydlwyd ym 1987.

Mae'r rhaglen ar gael i fyfyrwyr, athrawon, hyfforddwyr, prentisiaid, darlithwyr, gweithwyr ieuenctid a gwirfoddolwyr mewn ysgolion, sefydliadau addysg bellach ac uwch, addysg ieuenctid, oedolion a chwaraeon.

Yn y pen draw, mae ERASMUS+ yn caniatáu i fyfyrwyr, athrawon a sefydliadau gael mynediad at gyfleoedd dysgu a meithrin perthnasoedd ar draws 34 o wledydd o fewn y rhaglen, 22 o wledydd partner, ac mewn mannau eraill yn rhyngwladol i ehangu rhagolygon, ennill profiad o ansawdd uchel, a meithrin arloesedd ar draws sectorau addysg a gwaith.

 

Beth yw'r Broblem?

 

Mae disgwyl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd ar y dyddiad cau estynedig, sef 31 Hydref, 2019. Ar hyn o bryd, mae'n hynod aneglur pa effaith y gallai hyn ei chael ar drefniadau’r DU o fewn ERASMUS+, o ran y rhai sy’n dod i mewn neu’n symud tuag allan, a disgwylir i lawer o newidiadau ac aflonyddwch ddigwydd o ganlyniad i ymadawiad y DU. Mae llywodraeth y DU wedi sicrhau eu bod yn dymuno aros yn aelodau llawn o raglen ERASMUS+, gan ganiatáu mynediad parhaus a di-dor i astudio rhyngwladol ar gyfer myfyrwyr y DU ar ôl Brexit. Fodd bynnag, heb drafod cytundeb gyda'r Comisiwn Ewropeaidd, mae aelodaeth y DU o ERASMUS+ dan fygythiad, ac nid yw'n hysbys a fydd myfyrwyr, staff a gwirfoddolwyr y DU yn gallu astudio neu weithio dramor mor ddidrafferth a chyn rhated â’r drefn bresennol. Gyda hyn, gall y rhai sydd dramor fel rhan o'r cynllun ar y dyddiad ar gyfer ymadael wynebu cymhlethdodau difrifol o ran eu hawl i breswylio, astudio a chymorth ariannol.

 

Beth allai Digwydd?

 

Ar Fedi 9fed 2019, pasiwyd deddfwriaeth yn atal Brexit heb fargen. Mae hyn yn golygu, oni chaiff cytundeb ei ddrafftio erbyn y dyddiad arfaethedig ym mis Hydref, bydd ymadawiad y DU yn cael ei ohirio unwaith eto i Ionawr 31ain, gan ganiatáu mwy fyth o amser i lunio bargen. Mae hon yn fuddugoliaeth enfawr i fyfyrwyr, gan ei bod wedi dileu'r posibilrwydd o'r sefyllfa waethaf bosib; bod y DU yn disgyn allan o'r UE heb ddim byd i amddiffyn symudedd addysgu a dysgu rhyngwladol. Gwych! Fodd bynnag, efallai ei bod yn gyfraith bellach bod yn rhaid i fargen fod ar waith cyn i Brexit ddigwydd, ond nid yw’r gyfraith honno’n dweud beth y dylai'r fargen honno ei chynnwys. Y rhwystr yma yw'r hyn sy'n dod â ni'n ôl o amgylch y bwrdd i drafod y sefyllfa waethaf posib unwaith eto. Rydym yn gwybod y bydd ASau yn gweithio i greu cytundeb, ond gallai'r cytundeb hwnnw gynnwys dim darpariaethau o gwbl ar gyfer symudedd rhyngwladol, gan ein gadael yn yr un sefyllfa ag o'r blaen. I wneud pethau'n waeth, mae trafodaethau wedi cael eu taflu’n ôl ac ymlaen ers y bleidlais wreiddiol yn 2016, heb fawr ddim i'w ddangos yn eu sgil, ac ni fydd canlyniadau unrhyw drafodaethau sy’n cael eu cynnal yn hysbys nes bydd y cytundeb eisoes yn ei le. Yn y bôn, mae'n ymddangos na fyddwn ni fyfyrwyr yn gwybod sut beth fydd astudiaeth ryngwladol ar gyfer myfyrwyr nes bod y penderfyniad terfynol eisoes wedi'i wneud.

 

 

DWI AM GYMRYD RHAN

Unai trwy anfon cerdyn post, llenwi ein ffurflen ar-lein neu hyd yn oed yn gwirfoddoli ar un o'n Stondinau Blwch Post Porffor, mae llwyth o ffyrdd y gallwch chi helpu i geisio arbed ERASMUS +!

 

Anfon Cerdyn Post

 

Bydd cardiau post a'r Blwch Post Porffor ar gael o Dderbynfa'r UM neu ar un o'n stondinau.

 

Dwedwch wrthym pam bod hyn yn bwysig i chi

 

Dangoswch eich angerdd am ERASMUS+ a chynlluniau astudio rhyngwladol tebyg iddo drwy ddweud wrthym yma am eich cariad a'ch profiadau! P'un a gawsoch chi amser ardderchog wrth astudio, gwirfoddoli neu ddysgu dramor, neu fe wnaethoch chi gwrdd â rhywun agos atoch chi oherwydd iddyn nhw ddod i Aber ar gynllun cyfnewid, dywedwch wrthym! Y ffordd orau i ddangos i lywodraeth y DU beth mae addysgu a dysgu rhyngwladol yn ei olygu i ni yw rhoi syniad iddyn nhw o'r darlun ehangach a'r hyn y mae'n ei olygu go iawn i bobl go iawn.

Gallwch gyflwyno'ch tysteb yn ddienw neu'n agored, a bydd pob cyflwyniad yn cael ei gyhoeddi yma ar ein gwefan i ASau ei weld wrth dderbyn eu cerdyn post.

 

Gwirfoddoli

 

Bydd yr ymgyrch hefyd yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli i unrhyw fyfyriwr sydd am chwarae rhan fwy blaenllaw yn yr achos drwy staffio stondinau dros-dro ar draws y campws neu gymryd rhan mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Bydd unrhyw oriau a dreulir yn gweithio ar yr ymgyrch yn gymwys i gael eu cofnodi fel oriau tuag at Wobr Aber; fanylion yma .

Os yw ERASMUS+ yn fater sydd o bwys i chi, dewch draw i’n gweld ni ar stondin, neu cysylltwch â'ch Swyddog Materion Academaidd i weld sut y gallwch chi gymryd rhan.