Llywydd Undeb

Sabina O'Donoghue

Llywydd Undeb

"Sabina yw llais cyhoeddus Undeb y Myfyrwyr a myfyrwyr Aberystwyth."

Eleni, bydd Sabina yn canolbwyntio ar wella'r Undeb at y dyfodol a sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei glywed.

E-bost: prdstaff@aber.ac.uk


Fy Rôl

Bydd Llywydd yr Undeb yn gyfrifol am y canlynol:

 • Cadeirio Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ac unrhyw is-grwpiau perthnasol lle cyfeirir at hynny.
 • Sicrhau bod Tîm y Swyddogion yn adolygu materion allweddol myfyrwyr yn ogystal â materion cynrychioladol a gwleidyddol yn rheolaidd yn unol â'r aelodaeth bresennol
 • Sicrhau bod pob myfyriwr yn cael eu cynrychioli ac nad ydynt yn cael eu hallgau rhag UMPA
 • Datblygu ac asesu Cynllun Strategol UMPA ar y cyd â'r Prif Weithredwr.
 • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
 • Sicrhau y caiff Aelodau UMPA eu cynrychioli ar lefel genedlaethol drwy gydlynu ymgysylltiad ag UCM ac UCM Cymru.
 • Hyrwyddo gwaith ac amcanion UMPA yn gadarnhaol drwy weithredu fel llefarydd yr Undeb wrth ddelio â rhanddeiliaid a'r cyfryngau.
 • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol.

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

 • Cyngor y Brifysgol
 • Senedd
 • Bwrdd Academaidd
 • Pwyllgor Buddsoddiadau
 • Bwrdd Recriwtio a Marchnata
 • Pwyllgor Rheoli Mauritius
 • Grwp Dyfarniadau er Anrhydedd

Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Nate yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae e wedi’i wneud hyd yma…

 

Buddsoddi mewn cael aelod o staff yr Undeb wedi’i hyfforddi fel Hyfforddwr Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (MHFA) i ddarparu hyfforddiant i staff y Brifysgol.

----------

Ailstrwythuro Codi a Rhoi (RAG) i ganolbwyntio ar lesiant a gweithio gyda Chlybiau a Chymdeithasau i gynorthwyo â chodi arian ar gyfer hyn. *

----------

Cynnal mynediad i ardaloedd yn Undeb y Myfyrwyr y gellir eu harchebu ar gyfer Clybiau a Chymdeithasau.

----------

Cynorthwyo Clybiau a Chymdeithasau i hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau.

----------

Gweithio i ymuno neu ddatblygu fersiwn fwy lleol o Ymgyrch Myfyrwyr yn Diffodd UCM sy'n helpu myfyrwyr i leihau'r defnydd o ynni a dwr, ynghyd â chynyddu cyfraddau ailgylchu. *

----------

Gwella cyrhaeddiad a chysylltedd Wi-Fi ar y campws.*

----------

Lobïo'r Brifysgol i gynyddu tryloywder ei buddsoddiadau. *

----------

Lobïo'r Brifysgol i ddod yn Gynaliadwy o ran Olew Palmwydd. *

----------

Lobïo’r Brifysgol i fuddsoddi mewn gwell offer ar gyfer y gampfa. *

----------

Lobïo'r Brifysgol i ddatblygu lolfa gymunedol ar gyfer yr holl breswylfeydd ar lan y môr. *

----------

Gweithio gyda Staff yr Undeb i alluogi dau fyfyriwr i rannu rôl Swyddogion Gwirfoddol a Swyddogion Llawn-Amser yn Etholiadau Swyddogion 2021/22. *

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576