Diwylliant Cymreig a UMCA

Anna Wyn

Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA

"Anna yw llais diwylliant Cymreig a myfyrwyr Cymraeg yn Aberystwyth."

Mae'r rôl hon yn canolbwyntio ar hyrwyddo diwylliant Cymru gan roi cyfle i fyfyrwyr Aber ddysgu, siarad a byw'r iaith.

Twitter: @WCUAberSU  | E-bost: cymraegum@aber.ac.uk


Ynglyn â Anna:

Helo, Anna Wyn Jones ydw i a fi fydd Llywydd UMCA a Swyddog Diwylliant Cymreig ar gyfer 2018/19. Dwi wedi bod yn astudio Cymraeg Proffesiynol yma yn Aberystwyth ac yn graddio eleni, rwyf yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon ond yn edrych ymlaen i aros yn Aberystwyth am flwyddyn arall.

Penderfynais sefyll am y rol oherwydd roeddwn i eisiau parhau i gynnig profiadau gwych i fyfyrwyr Cymraeg yn union fel y cefais i brofiadau anhygoel. Does dim dwywaith fod Prifysgol Aberystwyth yn le gwych i astudio a chymdeithasu, ac mae'r ochr gymdeithasol wedi bod yn hynod o bwysig i mi felly roedd yn gwneud synnwyr i mi fod eisiau parhau a chynnal digwyddiadau cyffrous drwy'r Gymraeg.

Rwyf i wir yn edrych ymlaen i gynrychioli y myfyrwyr Cymraeg ac i greu profiadau prifysgol bythgofiadwy iddynt.


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA yn gyfrifol am y canlynol:

  • Sicrhau cynrychiolaeth ddigonol o'r diwylliant Cymreig a'r iaith Gymraeg yn Undeb y Myfyrwyr a sicrhau bod y polisi dwyieithrwydd yn cael ei hyrwyddo.
  • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â buddiannau siaradwy y Gymraeg a dysgwyr.
  • Cynrychioli anghenion yr aelodau mewn Neuaddau Preswyl cyfrwng Cymraeg.
  • Sicrhau bod UMPA yn cael ei gadw'n gyfoes ynghylch materion lleol a chenedlaethol sy'n effeithio ar fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith.
  • Lobïo UCM i ddarparu cynrychiolaeth ddigonol o'r diwylliant Cymreig a'r iaith Gymraeg.
  • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
  • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol. h. Cwrdd yn rheolaidd gydag adrannau perthnasol y Brifysgol i hyrwyddo anghenion siaradwyr Cymraeg a'r rheiny sy'n dysgu'r iaith.