Diwylliant Cymreig a UMCA

Moc Lewis

Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA

"Moc yw llais diwylliant Cymreig a myfyrwyr Cymraeg yn Aberystwyth."

Mae'r rôl hon yn canolbwyntio ar hyrwyddo diwylliant Cymru gan roi cyfle i fyfyrwyr Aber ddysgu, siarad a byw'r iaith.

Darllenwch 'blog cyflwyno Moc' yma.

E-bost: cymraegum@aber.ac.uk


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA yn gyfrifol am y canlynol:

 • Sicrhau cynrychiolaeth ddigonol o'r diwylliant Cymreig a'r iaith Gymraeg yn Undeb y Myfyrwyr a sicrhau bod y polisi dwyieithrwydd yn cael ei hyrwyddo.
 • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â buddiannau siaradwy y Gymraeg a dysgwyr.
 • Cynrychioli anghenion yr aelodau mewn Neuaddau Preswyl cyfrwng Cymraeg.
 • Sicrhau bod UMPA yn cael ei gadw'n gyfoes ynghylch materion lleol a chenedlaethol sy'n effeithio ar fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith.
 • Lobïo UCM i ddarparu cynrychiolaeth ddigonol o'r diwylliant Cymreig a'r iaith Gymraeg.
 • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
 • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol. h. Cwrdd yn rheolaidd gydag adrannau perthnasol y Brifysgol i hyrwyddo anghenion siaradwyr Cymraeg a'r rheiny sy'n dysgu'r iaith.

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

 • Cyngor y Brifysgol
 • Senedd
 • Bwrdd Academaidd
 • Pwyllgor Llywodraethiant a Chydymffurfiaeth
 • Pwyllgor Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg
 • Grwp Gweithredol yr Iaith Gymraeg

Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Moc yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae e wedi’i wneud hyd yma…

 

Casglu adborth a gwneud argymhellion ar gynyddu nifer y modiwlau Cymraeg sydd ar gael.

----------

Ymestyn mynediad a chymhwyster i gymorth ariannol i fyfyrwyr sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg gan weithio gyda'r Brifysgol a’r Coleg Cymraeg.

----------

Gweithio gyda'r Brifysgol i ddatblygu cymuned Gymraeg weithredol a bywiog yn barod ar gyfer ailagor Pantycelyn yn 2020.

----------

Parhau i wreiddio'r Polisi Dwyieithog mewn arferion gwaith a sicrhau bod cefnogaeth ddwyieithog ar gael i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith.*

----------

Gweithio gydag SubTV i sicrhau bod Cerddoriaeth Gymraeg yn cael ei chwarae yn y bar sy’n cael ei redeg gan y Brifysgol yn Adeilad Undeb y Myfyrwyr.*

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576