Llywydd Undeb

Bruce Wight

Llywydd Undeb

"Bruce yw llais cyhoeddus Undeb y Myfyrwyr a myfyrwyr Aberystwyth."

Eleni, bydd Bruce yn canolbwyntio ar wella'r Undeb at y dyfodol a sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei glywed.

Twitter: @UPAberSU | E-bost: prdstaff@aber.ac.uk


Ynglyn â Bruce:

Dwi'n wreiddiol o Loughborough a dwi wedi astudio Mathemateg yma yn Aber.

Dewisais Aber oherwydd y golygfeydd o'r môr, digonedd o dafarndai a mwynheais i'n fawr y sesiwn siarad â'r darlithwyr ar y diwrnod agored; teimlais y buaswn i'n mwyhau fy nghyfnod yn astudio yma.

I mi, mae'r rôl hon ynglyn â rhoi rhywbeth yn ôl i gymuned y myfyrwyr sydd wedi gwneud cymaint i mi yn ystod fy nghyfnod yn astudio yma dros y tair blynedd ddiwethaf.

Dwi'n edrych ymlaen at ddatblygu cymuned a phrofiad myfyrwyr mewn unrhyw ffordd sy'n bosib. Yn ogystal ag annog cymaint ohonom ni fyfyrwyr i gymryd rhan yn nemocratiaeth yr Undeb, mae'n cael effaith sylweddol ar eich profiad fel myfyrwyr yn ystod eich cyfnod yn astudio yma.


Fy Rôl

Bydd Swyddog Datblygu'r Undeb yn gyfrifol am y canlynol:

  • Cadeirio Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ac unrhyw is-grwpiau perthnasol lle cyfeirir at hynny.
  • Sicrhau bod Tîm y Swyddogion yn adolygu materion allweddol myfyrwyr yn ogystal â materion cynrychioladol a gwleidyddol yn rheolaidd yn unol â'r aelodaeth bresennol
  • Sicrhau bod pob myfyriwr yn cael eu cynrychioli ac nad ydynt yn cael eu hallgau rhag UMPA
  • Datblygu ac asesu Cynllun Strategol UMPA ar y cyd â'r Prif Weithredwr.
  • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
  • Sicrhau y caiff Aelodau UMPA eu cynrychioli ar lefel genedlaethol drwy gydlynu ymgysylltiad ag UCM ac UCM Cymru.
  • Hyrwyddo gwaith ac amcanion UMPA yn gadarnhaol drwy weithredu fel llefarydd yr Undeb wrth ddelio â rhanddeiliaid a'r cyfryngau.
  • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol.