Llywydd Undeb

Nate Pidcock

Llywydd Undeb

"Nate yw llais cyhoeddus Undeb y Myfyrwyr a myfyrwyr Aberystwyth."

Eleni, bydd Nate yn canolbwyntio ar wella'r Undeb at y dyfodol a sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei glywed.

Darllenwch 'blog cyflwyno Nate' yma.

E-bost: prdstaff@aber.ac.uk


Fy Rôl

Bydd Llywydd yr Undeb yn gyfrifol am y canlynol:

 • Cadeirio Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ac unrhyw is-grwpiau perthnasol lle cyfeirir at hynny.
 • Sicrhau bod Tîm y Swyddogion yn adolygu materion allweddol myfyrwyr yn ogystal â materion cynrychioladol a gwleidyddol yn rheolaidd yn unol â'r aelodaeth bresennol
 • Sicrhau bod pob myfyriwr yn cael eu cynrychioli ac nad ydynt yn cael eu hallgau rhag UMPA
 • Datblygu ac asesu Cynllun Strategol UMPA ar y cyd â'r Prif Weithredwr.
 • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
 • Sicrhau y caiff Aelodau UMPA eu cynrychioli ar lefel genedlaethol drwy gydlynu ymgysylltiad ag UCM ac UCM Cymru.
 • Hyrwyddo gwaith ac amcanion UMPA yn gadarnhaol drwy weithredu fel llefarydd yr Undeb wrth ddelio â rhanddeiliaid a'r cyfryngau.
 • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol.

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

 • Cyngor y Brifysgol
 • Senedd
 • Bwrdd Academaidd
 • Pwyllgor Buddsoddiadau
 • Bwrdd Recriwtio a Marchnata
 • Pwyllgor Rheoli Mauritius
 • Grwp Dyfarniadau er Anrhydedd

Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Nate yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae e wedi’i wneud hyd yma…

 

Casglu adborth a gwneud argymhellion i'r Brifysgol ar effaith costau llety ar gyllid myfyrwyr.

----------

Gwella cyrhaeddiad a chysylltedd Wi-Fi ar y campws.*

----------

Lobïo'r Brifysgol i ddadfuddsoddi o Danwyddau Ffosil.*

----------

Cefnogi Ymgyrch ‘Dim Slafdai’ People and Planet ac annog y Brifysgol i fod yn rhan o fenter Electronics Watch.

----------

Sicrhau bod y Brifysgol yn dryloyw ynghylch y cyflog mae’n ei dalu i’w staff ac unrhyw anghydraddoldebau sy'n deillio o hyn.*

----------

Lobïo'r Brifysgol i fuddsoddi mewn ffynonellau ynni mwy adnewyddadwy.*

----------

Lobïo'r Brifysgol i ddod yn Gynaliadwy o ran Olew Palmwydd.*

----------

Gweithio gyda'r Brifysgol a Chyngor Sir Ceredigion i ddatblygu systemau i wella cofrestru myfyrwyr ar gyfer pleidleisio mewn etholiadau.*

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576