Materion Academaidd

Chloe Wilkinson-Silk

Materion Academaidd

"Chloe yw llais myfyrwyr ar gyfer popeth academaidd"

Mae ei rôl hi'n rhoi sylw penodol i hyrwyddo buddiannau academaidd ein myfyrwyr.

Darllenwch 'blog cyflwyno Chloe' yma.

Twitter: @AAAberSU | E-bost: academaiddum@aber.ac.uk


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Materion Academaidd yn gyfrifol am y canlynol:

 • Cynrychioli corff y myfyrwyr ar faterion sy'n ymwneud â materion academaidd, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol ac ôlraddedig, ac ehangu cyfranogiad.
 • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â materion academaidd. Ffurfio sail ar gyfer polisïau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ynghylch materion sy'n ymwneud â materion academaidd.
 • Cynorthwyo a datblygu rhwydwaith o gynrychiolwyr academaidd drwy gadeirio'r Parth Academaidd.
 • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
 • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol.
 • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag adrannau perthnasol y Brifysgol i ddatblygu buddiannau academaidd.

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

 • Senedd y Brifysgol
 • Bwrdd Academaidd
 • Bwrdd Ymchwil
 • Pwyllgor Profiad Myfyrwyr
 • Pwyllgor Graddau Ymchwil
 • Pwyllgor Dysgu a Wellwyd drwy Dechnoleg
 • Bwrdd Darpariaeth Cydweithrediad
 • Pwyllgorau Materion Academaidd y Gyfadran
 • Gweithgor Llais Myfyrwyr
 • Gweithgor Monitro Presenoldeb
 • Gweithgor Tiwtoriaid Personol
 • Gweithgor Asesu ac Adborth
 • Gweithgor Rheoliadau Academaidd Oherwydd Coronavirus

Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Chloe yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae hi wedi’i wneud hyd yma…

 

Cynyddu hygyrchedd y prosesau Amgylchiadau Arbennig ac Estyniadau.

----------

Cynyddu hygyrchedd addysgu, dysgu ac asesu, wyneb-yn-wyneb ac ar-lein.

----------

Datblygu cymdeithasau academaidd er mwyn sicrhau bod gan bob myfyriwr fynediad i gymuned academaidd dan arweiniad myfyrwyr sy'n gysylltiedig â'u cwrs.

----------

Sicrhau bod yr addysgu a'r dysgu o safon uchel yn gyson, er gwaethaf y pandemig Covid-19 a bod lliniaru teg a rhesymol ar waith lle bo angen.

----------

Lobïo ar bob lefel i'r DU barhau i gynnal mynediad i ERASMUS+ ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar ôl Brexit. *

----------

Lobïo’r Brifysgol i alluogi myfyrwyr i olygu a chydamseru eu hamserlen a'u calendr Outlook. *

----------

Lobïo'r Brifysgol i ganiatáu i fyfyrwyr ag Amgylchiadau Arbennig ail-sefyll asesiad neu fodiwlau maen nhw wedi’u pasio yr effeithiwyd arnynt gan Covid-19. *

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576