Materion Academaidd

Meg Hatfield

Materion Academaidd

"Meg yw llais myfyrwyr ar gyfer popeth academaidd"

Mae ei rôl hi'n rhoi sylw penodol i hyrwyddo buddiannau academaidd ein myfyrwyr.

Twitter: @AAAberSU | E-bost: academaiddum@aber.ac.uk


Ynglyn ag Meg

Helo, Meg ydw i, eich Swyddog Materion Academaidd ar gyfer 2018/19. Dwi wedi astudio Rheolaeth Busnes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol Pan oeddwn i'n edrych ar Brifysgolion i astudio ynddynt, doedd gen i ddim llawer o ddewis, gan mai Aberystwyth oedd yr unig le oedd yn cynnig fy nghwrs. Fodd bynnag, rwyf mor falch fy mod wedi dod i astudio mewn lle mor hardd am y 3 blynedd diwethaf.

Dwi'n wreiddiol o dref fechan yn Swydd Caerwrangon, sef Bromsgrove, felly pan symudais i Aber roedd yn newid mawr i mi, gan fod popeth yn wahanol iawn i'r hyn oedd yn gyfarwydd i mi. Fodd bynnag, rwyf wedi mwynhau'r profiad ac wedi gwneud ffrindiau gwych fydd yn ffrindiau am oes.

Rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â phobl newydd a gweithio ochr yn ochr ag aelodau staff a myfyrwyr gwych.


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Materion Academaidd yn gyfrifol am y canlynol:

  • Cynrychioli corff y myfyrwyr ar faterion sy'n ymwneud â materion academaidd, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol ac ôlraddedig, ac ehangu cyfranogiad.
  • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â materion academaidd. Ffurfio sail ar gyfer polisïau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ynghylch materion sy'n ymwneud â materion academaidd.
  • Cynorthwyo a datblygu rhwydwaith o gynrychiolwyr academaidd drwy gadeirio'r Parth Academaidd.
  • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
  • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol.
  • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag adrannau perthnasol y Brifysgol i ddatblygu buddiannau academaidd.

 


Cynnydd Polisi a  blaenoriaethau Meg:

 

 Lleihau'r nifer o wellt a ddefnyddir ar y Campws

- - - - - - -

Sicrhau bod y FfRhA yn digwydd er budd myfyrwyr.

 - - - - - - - 

Cefnogi argymhellion Adolygiad Diamond

- - - - - - - - 

Dylai Swyddogion UMAber weithio gyda'r Brifysgol i sicrhau bod y polisi Isafswm Presenoldeb Gofynnol ac Isafswm Presenoldeb Uwch ar gyfer BlackBoard, polisi ar Gipio Darlithoedd a pholisi Asesiad ac Adborth yn cael eu gweithredu.

- - - - - - - - 

Dylai UMAber lobïo ar bob lefel i'r DU barhau i gael mynediad i ERASMUS ar gyfer holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, a dylai fod yn weithredol ym mhob ymgyrch genedlaethol a gynhelir gan UCM (Cymru/DU) parthed ERASMUS. 

- - - - - - - - 

Dylai Swyddogion UMAber barhau i weithiio gyda'r Brifysgol i sicrhau bo y polisi Adborth ac Asesiad yn cael ei weithredu'n llawn, gan sicrhau bod pob aelod staff yn ymwybodol ohono a bod ganddynt yr arfau angenrheidiol. 

 - - - - - - -

Gwnewch Droseddeg yn flaenoriaeth, nid yn lleiafrif

 - - - - - - -