Y Senedd

Y Senedd (Cyngor yr Undeb yn ffurfiol) yw'r corff penderfynu uchaf yn UMAber. Bwriad y Senedd yw cynrychioli pob myfyriwr a gosod yr hyn mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno. Mae’r Senedd yn cael ei harwain gan fyfyriwr a gaiff ei ethol yn gadeirydd.

Gall pob myfyriwr gyflwyno syniadau i'r Senedd ac mae modd eu gwahodd nhw i siarad am eu syniad. Os bydd syniad yn cael ei basio drwy'r Senedd, daw’n Bolisi’r Undeb am dair blynedd a chaiff ei aseinio i swyddog llawn amser perthnasol i sicrhau bod y polisi'n cael ei gadw ato.

Mae Cadeirydd yr Undeb yn arwain pob dadl yn ystod Senedd yr Undeb, gan sicrhau bod cyfarfodydd y Senedd cadw at y terfynau amser gofynnol a bod unrhyw drafodaethau'n cadw at y testun.

Mae aelodau'r Senedd yn cynnwys:

  • 5 swyddog llawn amser
  • 11 swyddog gwirfoddol
  • 6 cynrychiolydd cyfadran
  • 2 aelod o bwyllgor gwaith UMCA
  • 5 cynrychiolydd o glybiau chwaraeon
  • 5 cynrychiolydd o'r cymdeithasau

Er mwyn trosglwyddo syniadau trwy'r Senedd, rhaid i'r holl gyfarfodydd gyrraedd cworwm 50% +1 o'r holl aelodau sydd â phleidlais.

Mae Senedd yr Undeb yn cynrychioli llais myfyrwyr Aberystwyth drwy osod polisi'r Undeb a gwneud, diddymu a gwella is-ddeddfau UMAber gyda Bwrdd Ymddiriedolwyr UMAber.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth ar y Senedd, e-bostiwch Gydlynydd Llais y Myfyrwyr, Chris.


Beth yw syniad?

Syniad yw ffordd y gallwch chi gyflwyno mewn ysgrifen yr hyn rydych chi'n meddwl y dylai UMAber ei gredu neu weithio arno. Ar ôl ei gyflwyno, mae'n bosib y bydd gofyn i chi ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Senedd ac os caiff ei basio (oni fydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn dweud fel arall) daw’n bolisi a rhaid i'r Undeb ei ddilyn am y tair blynedd nesaf.

Sut mae cyflwyno syniad?

Cewch gyflwyno syniad gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein neu cewch edrych ar y polisïau cyfredol gan ddefnyddio'r botymau isod.

Cyflwyno syniad | Bwrw golwg ar bolisi cyfredol


Cyfarfodydd sydd ar ddod

Dyddiad cau ar gyfer Syniadau

Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau

Dyddiad y Cyfarfod

8 Hydref 2018

15 Hydref 2018

22 Hydref 2018

 19 Tachwedd 2018

26 Tachwedd 2018

3 Rhagfyr 2018*

11 Chwefror 2019

18 Chwefror 2019

25 Chwefror 2019

  11 Mawrth 2019

18 Mawrth 2019

25 Mawrth 2019

 

*Y cyfarfod ar 3 Rhagfyr fydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol UMAber, sy'n golygu y bydd modd i’r holl fyfyrwyr fynychu. Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen ein cyfarfod mawr.


Cyfarfodydd blaenorol

Dyddiad y Cyfarfod

Agenda

Papurau

Cofnodion

25 Mawrth 2019 Agenda Syniadau Cofnodion
25 Chwefror 2019 Agenda Syniadau Cofnodion
3 Rhagfyr 2018 Agenda 

Syniadau

Adroddiad Swyddogion

Adroddiad Ymddiriedolwyr

Perthnasau

Archwilwyr

Swyddog Etholiadau

Cofnodion
22 Hydref 2018 Agenda

Syniadau

Syniadau brys

Atodiad 1 - Briff Gweithwyr Rhyw Myfyrwyr (ar gael yn Saesneg yn unig)

Adroddiad Swyddogion

Cofnodion
30ain Ebrill 2018 Agenda

Syniadau

Atodiad 1 - Briff Gweithwyr Rhyw Myfyrwyr (ar gael yn Saesneg yn unig)

Atodiad 2 - Prosesau Cwynion, Disgyblaeth ac Apeliadau a gynhelir

Adroddiad Swyddogion

Dim Cworwm
26ain Chwefror 2018 Agenda

Syniadau

Atodiad 1 - Polisi Dwyieithrwydd a Gynigir

Adroddiad Swyddogion

Cofnodion
29ain Ionawr 2018 Agenda

Syniadau

Atodiad 1 - Polisi Dwyieithrwydd a Gynigir

Atodiad 2 - Cynigion i’r Gynhadledd Genedlaethol

Adroddiad Swyddogion

Dim Cworwm
4ydd Rhagfyr 2017* Agenda

Syniadau

Atodiad 1 - Polisi Dwyieithrwydd a Gynigir

Aelodaethau Er Anrhydedd

Dim Cworwm
30ain Hydref 2017 Agenda

Syniadau

Adroddiad Swyddogion

Cofnodion