Polisïau ac ymgyrchoedd

Polisïau

Beth yw polisi?

Dogfen yw ‘polisi’ sy'n dweud wrth fudiad yr hyn i'w wneud ac sy’n caniatáu i'w haelodau newid mwy neu lai unrhyw beth sy’n ymwneud â'i strwythurau a'i weithgareddau. Hefyd, gall osod safbwynt a gorchymyn y mudiad i fynd ati i ymgyrchu i gyflawni nodau sydd o fudd i'w haelodau.

Mae UMAber yn cael ei lywodraethu gan ddwy lefel wahanol o bolisi:

Dogfennau Llywodraethol - Cyfansoddiad

 • Yn y bôn, ein Llyfr Rheolau.
 • Mae'r Cyfansoddiad yn cynnwys prif ddogfen, wedi'i hategu gan Atodlenni ac Is-ddeddfau sy'n manylu meysydd gweithredu penodol yn fwy e.e. y Cyngor ac Etholiadau.
 • Mae modd gwella unrhyw ran o'r dogfennau hyn drwy gyflwyno syniad i'r Cyngor.

Cewch ddysgu mwy am ein cyfansoddiad a sut mae'n ffurfio’n gwaith yn yr adran Ynglyn ag Aber ar ein gwefan.

Polisïau Cyffredinol

 • Mae’r polisïau cyffredinol yn rheoli gweithgareddau byrdymor UMAber gan gynnwys gweithgareddau ac ymgyrchoedd y swyddogion.
 • Mae ein polisïau’n fyw – rydyn ni’n gweithio ar bolisïau presennol drwy'r amser ac yn annog myfyrwyr i adolygu'n rheolaidd a’n dal ni i gyfrif am roi ein polisïau ar waith.
 • Mae’r polisïau'n deillio o ‘syniadau’ sy'n cael eu pasio gan fyfyrwyr etholedig yn y Cyngor a byddan nhw’n para am hyd at dair blynedd oni fyddan nhw’n cael eu cwblhau, eu gwella neu eu hadnewyddu. Mae rhai polisïau'n cael eu pasio pan fydd y Cyngor yn cyfeirio'r syniad at Bleidlais yr Holl Fyfyrwyr.
 • Gall polisïau gynnwys atodiadau neu ddogfennau sy'n darparu gwybodaeth fanylach e.e. dogfennau polisi dwyieithrwydd neu aflonyddu rhywiol.
 • Ni all y polisïau cyffredinol anwybyddu'r gyfraith a dylen nhw gyd-fynd â'n hamcanion elusennol. Dyletswydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yw sicrhau bod hyn yn digwydd.

Mae rhan helaeth o waith yr Undeb a'n Swyddogion yn cynnwys sicrhau bod polisïau'n cael eu cwblhau neu eu cynnal. Cewch ddarllen mwy am rai o'r ymgyrchoedd sydd wedi’u creu gan bolisïau yma.

Mae ein hymgyrchoedd, ymchwil a pholisïau'n hyrwyddo addysg myfyrwyr Aberystwyth, gan sicrhau bod eu barn i'w chlywed ac yn cael ei chymryd o ddifrif ar y campws, yn Aberystwyth ac ar draws Cymru gyfan.

Rydyn ni'n gweithio gyda myfyrwyr, y Brifysgol a mudiadau lleol a chenedlaethol i greu newid cadarnhaol.

Os oes gennych chi syniad gwych, darllenwch sut mae modd ei droi’n bolisi yma.


Llyfr Polisïau

Yma cewch chwilio am bolisïau UMAber; o’r gorffennol, y dyfodol a’r presennol.

Os oes gennych chi gwestiwn ynglyn â pholisi, cysylltwch â’r swyddog cyfrifol neu cysylltwch â Chydlynydd Llais y Myfyrwyr.


Ymgyrchoedd

Mae amrywiaeth myfyrwyr Aberystwyth yn golygu bod amryw heriau’n wynebu ein myfyrwyr bob dydd.

Ein nod yw sicrhau bod pob un o'n haelodau'n cael y profiad gorau posib yn y Brifysgol, felly rydyn ni'n helpu myfyrwyr i gynnal ymgyrchoedd i frwydro yn erbyn yr heriau hyn, i addysgu eu cyd-fyfyrwyr a'u galluogi i greu newid ar raddfa fwy.

Mae ein hymgyrchoedd yn cael eu harwain gan fyfyrwyr, ac mae nifer o swyddogion llawn amser a gwirfoddol yn cael eu hethol i gynrychioli ac ymgyrchu ar faterion penodol. 

Rhyddhad

Mae'r mudiad rhyddhad yn ymgyrchu dros hawliau cyfartal a thros grwpiau o bobl sy'n wynebu rhagfarn, anghydraddoldeb a heriau bob dydd.

Mae gan UMAber swyddogion etholedig sy’n casglu adborth a threfnu digwyddiadau ac ymgyrchoedd ar ran myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio yn y grwpiau hyn:

 • Menywod
 • LHDT+
 • Anabl
 • Croenddu, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig

Adrannau

Mae’r adrannau'n cyfeirio at grwpiau o fyfyrwyr sy'n gallu cael profiadau gwahanol yn y Brifysgol gan ddibynnu ar eu hoedran, eu dull o astudio neu eu cenedligrwydd.

Mae gan UMAber swyddogion etholedig sy’n casglu adborth a threfnu digwyddiadau ac ymgyrchoedd ar ran myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio yn y grwpiau hyn:

 • Rhyngwladol
 • Aeddfed (wedi dechrau yn y Brifysgol ar ôl 21 oed)
 • Ôl-raddedig
 • Siaradwyr Cymraeg

Ymgyrchoedd eraill

Gan fod ein hymgyrchoedd yn cael eu cyflwyno a'u cynnal gan fyfyrwyr, mae amrywiaeth eang o syniadau! Gyda chymorth y swyddogion etholedig, mae myfyrwyr yn cynnal ymgyrchoedd ar y meysydd canlynol:

 • Codi arian at elusennau (RAG - Codi a Rhoddi)
 • Yr Amgylchedd a Chynaladwyedd

Cliciwch yma i ddarllen mwy am waith ein swyddogion a'u hymgyrchoedd.