Beth yw Polisi?

Dogfen yw ‘polisi’ sy'n dweud wrth fudiad yr hyn i'w wneud ac sy’n caniatáu i'w haelodau newid mwy neu lai unrhyw beth sy’n ymwneud â'i strwythurau a'i weithgareddau. Hefyd, gall osod safbwynt a gorchymyn y mudiad i fynd ati i ymgyrchu i gyflawni nodau sydd o fudd i'w haelodau.

Mae UMAber yn cael ei lywodraethu gan ddwy lefel wahanol o bolisi:

Dogfennau Llywodraethol - Cyfansoddiad

  • Yn y bôn, ein Llyfr Rheolau.
  • Mae'r Cyfansoddiad yn cynnwys prif ddogfen, wedi'i hategu gan Atodlenni ac Is-ddeddfau sy'n manylu meysydd gweithredu penodol yn fwy e.e. y Cyngor ac Etholiadau.
  • Mae modd gwella unrhyw ran o'r dogfennau hyn drwy gyflwyno syniad i'r Cyngor.

Cewch ddysgu mwy am ein cyfansoddiad a sut mae'n ffurfio’n gwaith yn yr adran Ynglyn ag Aber ar ein gwefan.

Polisïau Cyffredinol

  • Mae’r polisïau cyffredinol yn rheoli gweithgareddau byrdymor UMAber gan gynnwys gweithgareddau ac ymgyrchoedd y swyddogion.
  • Mae ein polisïau’n fyw – rydyn ni’n gweithio ar bolisïau presennol drwy'r amser ac yn annog myfyrwyr i adolygu'n rheolaidd a’n dal ni i gyfrif am roi ein polisïau ar waith.
  • Mae’r polisïau'n deillio o ‘syniadau’ sy'n cael eu pasio gan fyfyrwyr etholedig yn y Cyngor a byddan nhw’n para am hyd at dair blynedd oni fyddan nhw’n cael eu cwblhau, eu gwella neu eu hadnewyddu. Mae rhai polisïau'n cael eu pasio pan fydd y Cyngor yn cyfeirio'r syniad at Bleidlais yr Holl Fyfyrwyr.
  • Gall polisïau gynnwys atodiadau neu ddogfennau sy'n darparu gwybodaeth fanylach e.e. dogfennau polisi dwyieithrwydd neu aflonyddu rhywiol.
  • Ni all y polisïau cyffredinol anwybyddu'r gyfraith a dylen nhw gyd-fynd â'n hamcanion elusennol. Dyletswydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yw sicrhau bod hyn yn digwydd.

Mae rhan helaeth o waith yr Undeb a'n Swyddogion yn cynnwys sicrhau bod polisïau'n cael eu cwblhau neu eu cynnal. Cewch ddarllen mwy am rai o'r ymgyrchoedd sydd wedi’u creu gan bolisïau yma.

Mae ein hymgyrchoedd, ymchwil a pholisïau'n hyrwyddo addysg myfyrwyr Aberystwyth, gan sicrhau bod eu barn i'w chlywed ac yn cael ei chymryd o ddifrif ar y campws, yn Aberystwyth ac ar draws Cymru gyfan.

Rydyn ni'n gweithio gyda myfyrwyr, y Brifysgol a mudiadau lleol a chenedlaethol i greu newid cadarnhaol.

Os oes gennych chi syniad gwych, darllenwch sut mae modd ei droi’n bolisi yma.


Llyfr Polisïau

Yma cewch chwilio am bolisïau UMAber; o’r gorffennol, y dyfodol a’r presennol.

Os oes gennych chi gwestiwn ynglyn â pholisi, cysylltwch â’r swyddog cyfrifol neu cysylltwch â Chydlynydd Llais y Myfyrwyr.