Rolau: Cynrychiolwyr Academaidd

Beth yw Cynrychiolwyr Academaidd?

Mae Cynrychiolwyr Academaidd yn fyfyrwyr sy'n casglu adborth ac yn siarad ar ran myfyrwyr eraill i helpu i wneud eich addysg a’ch profiadau yn y Brifysgol y gorau y gall fod!

Etholir Cynrychiolwyr Academaidd i'w rôl gan fyfyrwyr ar eu cwrs, neu yn eu hadran. Mae hyn yn golygu eu bod wedi cael eu dewis fel y person gorau i arwain ar leisio adborth myfyrwyr i staff yn eu hadran, y Brifysgol neu Undeb y Myfyrwyr.


Beth yw y Rôl Cynrychiolydd Academaidd?

Mae bod yn gynrychiolydd academaidd yn rôl syml ond yn un bwysig, sydd ond yn cymryd hyd at 1-2 awr o'ch amser bob wythnos!

Mae'r disgwyliadau'n cynnwys:

  • Arwain y gwaith o gasglu adborth myfyrwyr o fewn eich cwrs neu adran.
  • Hyrwyddo'ch rôl ymhlith myfyrwyr a'i gwneud yn glir sut y gallant gysylltu â chi
  • Mynychu Pwyllgorau Ymgynghorol Staff Myfyrwyr o fewn eich adran.
  • Adrodd yn ôl ar ddeilliannau'r adborth i fyfyrwyr yn eich adran ac Undeb y Myfyrwyr
  • Cyfeirio myfyriwr at aelod staff, swyddog neu wasanaeth priodol pan na fydd modd iddynt ddelio â phroblem eu hunain, neu pan na fydd y broblem yn gysylltiedig â'r cwrs.

Pam dylwn i fod yn Gynrychiolydd Academaidd?


Pa hyfforddiant a chymorth gaiff eu darparu?

Estynnir gwahoddiad i bob Cynrychiolydd Academaidd fynychu sesiwn hyfforddi gynted y byddant wedi cael eu hethol i'r rôl. Nid yw'r hyfforddiant yn para mwy na 2 awr, ac mae wedi'i deilwra ar gyfer cynrychiolwyr, gan ddibynnu a ydyn nhw'n ddechreuwr neu'n ddychwelyd i’r rôl. 

Yn ogystal â hyfforddiant, bydd pawb yn derbyn cylchlythyr o leiaf unwaith y mis gyda'r wybodaeth ddiweddaraf a chyfleoedd sy'n berthnasol i'r rôl – bydd hyn yn cynnwys y cyfle i fynychu cynadleddau rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn cwrdd â chynrychiolwyr o sefydliadau eraill.

Mae'r Swyddog Materion Academaidd a'r Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd hefyd wrth law gydol y flwyddyn i drefnu cyfarfodydd rheolaidd, cyfleoedd ychwanegol am hyfforddiant ac i ddarparu cymorth parhaus os bydd ei angen.