Rolau: Cynrychiolwyr Academaidd

Myfyrwyr yw Cynrychiolwyr Academaidd sydd wedi cael eu hethol gan eu cyd-fyfyrwyr ar eu cwrs neu yn eu hadran i ddarparu adborth ar farn y rheiny maen nhw'n eu cynrychioli i'w Hadran, y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.

Maen nhw'n gweithio gyda'u Cynrychiolydd Cyfadran a'r Swyddog Materion Academaidd i gynrychioli myfyrwyr drwy fynychu Pwyllgorau Ymgynghorol Staff Myfyrwyr er mwyn cyflwyno adborth gan fyfyrwyr ac ymateb iddo.


Beth yw disgwyliadau Cynrychiolydd Academaidd?

Mae bod yn gynrychiolydd academaidd yn rôl syml ond yn un bwysig, sydd ond yn cymryd hyd at 1-2 awr o'ch amser bob wythnos.

Mae'r disgwyliadau'n cynnwys:

  • Mynychu hyfforddiant Cynrychiolwyr Academaidd a ddarperir gan UM ym mis Hydref
  • Hyrwyddo'ch rôl ymhlith myfyrwyr a'i gwneud yn glir sut y gallant gysylltu â chi
  • Siarad â myfyrwyr a chasglu adborth myfyrwyr
  • Mynychu a chymryd rhan mewn tri Phwyllgor Ymgynghorol Staff a Myfyrwyr (un y tymor)
  • Rhoi gwybod i’r UM am unrhyw gyflawniadau neu broblemau

Pam dylwn i fod yn Gynrychiolydd Cwrs?

Cchi fydd llais myfyrwyr - Mae bod yn Gynrychiolydd Academaidd yn eich caniatáu chi i arwain y gwaith casglu adborth myfyrwyr (boed yn gadarnhaol neu’n negyddol) a lleisio hwn i staff eich adran ac Undeb y Myfyrwyr. Gan eich bod chi’n rhannu profiad eich cyd-fyfyrwyr, rydych chi’n deall y pethau sy’n bwysig ac yn gwybod yn union yr hyn mae myfyrwyr am ei gael.

Gallwch greu newid - Wrth leisio adborth myfyrwyr a gweithio gyda staff i ddod i hyd i ddatrysiadau, gallwch helpu i newid a gwella addysg eich cyfoedion a myfyrwyr y dyfodol. Gall y newid fod yn fawr neu’n fach ond os ydy’r newid hwnnw er gwell ac os mai hwn yw’r newid mae myfyrwyr am ei weld, rydych chi wedi gwneud gwahaniaeth!

Cewch gwrdd â phobl - Holl ddiben y rôl yw siarad â myfyrwyr a chynrychiolwyr academaidd eraill, felly mae’n siwr byddwch chi’n cwrdd â phobl newydd ac yn creu ffrindiau newydd! Hefyd, trwy hyfforddiant a chyfarfodydd, byddwch chi’n datblygu perthnasoedd gyda staff academaidd a staff Undeb y Myfyrwyr.

Byddwch yn fwy cyflogedig - Mae bod yn Gynrychiolydd Academaidd yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy, er enghraifft sgiliau trefnu, rheoli amser, cyfathrebu, arwain a negodi, o blith rhai! Yn ogystal â hynny, mae cyflogwyr yn chwilio drwy’r amser am bobl sydd wedi ymroi eu hamser i ddatblygu eu hunain ac ymgymryd â rolau ychwanegol.

Gwobrau a chydnabyddiaeth - Ar gyfartaledd, mae Cynrychiolwyr Academaidd yn treulio rhwng 1 a 2 awr yr wythnos yn cyflawni eu rôl. I gydnabod ymrwymiad ac ymdrechion Cynrychiolwyr Academaidd, mae’r rôl yn cael ei chofnodi ar eich Tystysgrif HEAR. Hefyd, gallwch weithio tuag at dystysgrif wirfoddoli UM Aber a gallwch gael eich enwebu am Gynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn!


Pa hyfforddiant a chymorth gaiff eu darparu?

Estynnir gwahoddiad i bob Cynrychiolydd Academaidd fynychu sesiwn hyfforddi gynted y byddant wedi cael eu hethol i'r rôl. Eleni, byddwn yn ail-enwi ein hyfforddiant yn hyfforddiant i ddechreuwyr a dychwelwyr, gan ddibynnu a ydych wedi bod yn Gynrychiolydd Academaidd o'r blaen.

Yn ogystal â hyfforddiant, byddwch yn derbyn cylchlythyr o leiaf unwaith y mis gyda'r wybodaeth ddiweddaraf a chyfleoedd sy'n berthnasol i'ch rôl – bydd hyn yn cynnwys y cyfle i fynychu cynadleddau rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn cwrdd â chynrychiolwyr o gyfadrannau eraill.

Mae'r Swyddog Materion Academaidd a'r Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd hefyd wrth law gydol y flwyddyn i drefnu cyfarfodydd rheolaidd, cyfleoedd ychwanegol am hyfforddiant ac i ddarparu cymorth parhaus os bydd ei angen.