Rolau: Cynrychiolwyr Academaidd

Myfyrwyr yw Cynrychiolwyr Academaidd sydd wedi cael eu hethol gan eu cyd-fyfyrwyr ar eu cwrs neu yn eu hadran i ddarparu adborth ar farn y rheiny maen nhw'n eu cynrychioli i'w Hadran, y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.

Maen nhw'n gweithio gyda'u Cynrychiolydd Cyfadran a'r Swyddog Materion Academaidd i gynrychioli myfyrwyr drwy fynychu Pwyllgorau Ymgynghorol Staff Myfyrwyr er mwyn cyflwyno adborth gan fyfyrwyr ac ymateb iddo.


Pam dylwn i fod yn Gynrychiolydd Cwrs?

Credwn fod llais myfyrwyr yn hollbwysig, ac rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod barn, anghenion a phryderon myfyrwyr yn llywio eich Adran, y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.  Drwy fod yn Gynrychiolydd Academaidd, byddwch wedi cael eich ethol gan gyd-fyfyrwyr, ac felly pwy well i gynrychioli eu barn?

Byddwch yn datblygu'r sgiliau sydd gennych eisoes ac yn meithrin rhai newydd, yn ogystal â gwella eich cyflogadwyedd ac yn ymuno â rhwydwaith o fyfyrwyr sydd o'r un anian â chi, sef pobl sy'n ymwneud ag Undeb y Myfyrwyr.

Ynghyd â derbyn tystysgrif a chael eich rôl wedi'i chydnabod ar eich Cofnod o Gyrhaeddiad (HEAR), cewch gyfle i gael eich enwebu ar gyfer 'Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn' yng Ngwobrau'r Undeb.


Pa hyfforddiant a chymorth gaiff eu darparu?

Estynnir gwahoddiad i bob Cynrychiolydd Academaidd fynychu sesiwn hyfforddi gynted y byddant wedi cael eu hethol i'r rôl. Eleni, byddwn yn ail-enwi ein hyfforddiant yn hyfforddiant i ddechreuwyr a dychwelwyr, gan ddibynnu a ydych wedi bod yn Gynrychiolydd Academaidd o'r blaen.

Yn ogystal â hyfforddiant, byddwch yn derbyn cylchlythyr o leiaf unwaith y mis gyda'r wybodaeth ddiweddaraf a chyfleoedd sy'n berthnasol i'ch rôl – bydd hyn yn cynnwys y cyfle i fynychu cynadleddau rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn cwrdd â chynrychiolwyr o gyfadrannau eraill.

Mae'r Swyddog Materion Academaidd a'r Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd hefyd wrth law gydol y flwyddyn i drefnu cyfarfodydd rheolaidd, cyfleoedd ychwanegol am hyfforddiant ac i ddarparu cymorth parhaus os bydd ei angen.


5 RHESWM DROS FOD YN GYNRYCHIOLYDD ACADEMAIDD

 

CHI FYDD LLAIS MYFYRWYR

Mae bod yn Gynrychiolydd Academaidd yn eich caniatáu chi i arwain y gwaith casglu adborth myfyrwyr (boed yn gadarnhaol neu’n negyddol) a lleisio hwn i staff eich adran ac Undeb y Myfyrwyr. Gan eich bod chi’n rhannu profiad eich cyd-fyfyrwyr, rydych chi’n deall y pethau sy’n bwysig ac yn gwybod yn union yr hyn mae myfyrwyr am ei gael.

 

GALLWCH GREU NEWID

Wrth leisio adborth myfyrwyr a gweithio gyda staff i ddod i hyd i ddatrysiadau, gallwch helpu i newid a gwella addysg eich cyfoedion a myfyrwyr y dyfodol. Gall y newid fod yn fawr neu’n fach ond os ydy’r newid hwnnw er gwell ac os mai hwn yw’r newid mae myfyrwyr am ei weld, rydych chi wedi gwneud gwahaniaeth!

 

CEWCH GWRDD Â PHOBL

Holl ddiben y rôl yw siarad â myfyrwyr a chynrychiolwyr academaidd eraill, felly mae’n siwr byddwch chi’n cwrdd â phobl newydd ac yn creu ffrindiau newydd! Hefyd, trwy hyfforddiant a chyfarfodydd, byddwch chi’n datblygu perthnasoedd gyda staff academaidd a staff Undeb y Myfyrwyr.

 

BYDDWCH YN FWY CYFLOGEDIG

Mae bod yn Gynrychiolydd Academaidd yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy, er enghraifft sgiliau trefnu, rheoli amser, cyfathrebu, arwain a negodi, o blith rhai! Yn ogystal â hynny, mae cyflogwyr yn chwilio drwy’r amser am bobl sydd wedi ymroi eu hamser i ddatblygu eu hunain ac ymgymryd â rolau ychwanegol.

 

GWOBRAU A CHYDNABYDDIAETH 

Ar gyfartaledd, mae Cynrychiolwyr Academaidd yn treulio rhwng 1 a 2 awr yr wythnos yn cyflawni eu rôl. I gydnabod ymrwymiad ac ymdrechion Cynrychiolwyr Academaidd, mae’r rôl yn cael ei chofnodi ar eich Tystysgrif HEAR. Hefyd, gallwch weithio tuag at dystysgrif wirfoddoli UM Aber a gallwch gael eich enwebu am Gynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn!